Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy


Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace, IČ: 70983470
GDPR – informace ke zpracování osobních údajů
Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation odtud dále jen „GDPR“) Nařízení GDPR se týká zpracování osobních údajů fyzických osob (nově upravuje pravidla stanovená dosud zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Tímto nařízením se musí řídit správci a zpracovatelé osobních údajů ze všech zemí EU a ve všech odvětvích, včetně škol a školských zařízení.
Osobním údajem je podle GDPR každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Mezi obecné osobní údaje řadíme: jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale dnes již také IP adresu, fotografii nebo audiovizuální záznam. Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů nařízení zahrnuje genetické, biometrické údaje a zejména veškeré osobní údaje dětí. Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob a údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter.
Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace (dále jen „škola“) podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracování  osobních údajů a ke splnění všech předepsaných povinností.
Většinu osobních údajů škola zpracovává za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správním řádem a Zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas subjektů údajů. V případě, že škola provádí zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému škola získává od zaměstnanců, žáků, resp. jejich zákonných zástupců souhlas se zpracováním. Takovým zpracováním jsou například fotografie, audio a videozáznamy žáků, seznamy žáků pro účely hlášení na soutěže, mimoškolní aktivity, výlety, exkurze a sportovní akce, zveřejnění výsledků na soutěžích atd.
Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat.
Zásady ochrany osobních údajů se však uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený a omezený pouze na údaje nezbytně nutné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum dané zpravidla legislativními požadavky nebo, v případě souhlasu, dobou stanovenou na souhlas nebo do odvolání souhlasu. Dále také byla přijata nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Pokud by škola předávala osobní údaje do zahraničí, vždy by informovala dotčené subjekty o takovém předání. Ve škole nedochází k automatizovanému zpracování ani profilování.
Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace, má též povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, tj. osobu, která bude dohlížet na zpracování osobních údajů (dále jen „pověřenec“) a poskytovat v této oblasti odborné poradenství. Zároveň pověřenec komunikuje s dozorčím orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a spolupracuje s ním případně při řešení podnětů ze strany subjektů údajů.
Pověřencem Základní školy a Mateřské školy Olešník, příspěvkové organizace, pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jana Sidunová, tel. 601 386 996, e-mail: poverenec@interservice.cz, se sídlem Kostnická 283, 384 21  Husinec.
Zpracování osobních údajů městem je prováděno zákonným způsobem, je pro subjekty (zákonné zástupce, zaměstnance či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné.
Subjekt má právo:
• na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
• opravu zpracovávaných osobních údajů;
• výmaz zpracovávaných osobních údajů;
• omezení zpracování osobních údajů;
• přenositelnost zpracovávaných osobních údajů zpracovávaných školou.
Subjekt má právo podat proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných správcem údajů námitky.
Škola přijímá žádosti podle GDPR od subjektů údajů jak v listinné podobě, tak i žádosti podané elektronickou formou.
Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
Způsoby ověření totožnosti:
• přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů;
• přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem;
• ověřením totožnosti na místě;
• žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář);
• jiný způsob ověření není přípustný.


Kontaktní údaje správce (školy):
Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace
Olešník 16
373 50  Olešník
IČ: 70983470
E-mail: reditelna@zsolesnik.cz
Datová schránka: p49tiie
Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444
Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu)
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
webové stránky: https://www.uoou.cz.
Důležité odkazy
Úplné znění GDPR: https://eur-lex.europa.eu
Stránky MVČR: www.mvcr.cz/gdpr
Stránky ÚOOÚ: www.uoou.cz
Stránky ÚOOÚ o GDPR: gdpr.uoou.cz