Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

Základní škola a Mateřská škola Olešník,
příspěvková organizace
se sídlem  Olešník 16, 373 50

PROVOZNÍ ŘÁD
Vypracovala: Mgr. Zdeňka Hucková , ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2009


I. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  Směrnice je součástí organizačního řádu školy


2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz,, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

II. Zásobování vodou, pitný režim.

1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole mají žáci možnost napít se kdykoliv z připravených konviček umístěných ve třídě.

2. Škola používá jako zdroj pitné vody dodávanou z vodovodního řádu.

3. Z kapacitních hledisek  dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích:
a)  na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den,
b)  na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na den,
c)  v ubytovacích zařízeních musí být na 1 ubytovaného k dispozici nejméně 200 l vody na den.


III. Hluk
1. Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, blízké továrny apod.) nepřekračuje hygienické limity.

 


IV. Vybavování školy
1. Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají  příloze č. 2  vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch. Při používání tabule je dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu žáka před tabulí.
2. Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin.

V. Údržba školy
1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců.
2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb:

a)  denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a


1. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění  a výskytu škodlivých živočichů.  Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

VI. Pracovní podmínky
1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní   prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován.  Agendou je v rámci pracovní náplně pověřen školník, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. O kontrolách vede záznamy.
3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky
4. Žáky školy jsou děti se zdravotním postižením. Pro tato žáky jsou ve spolupráci s SPC vypracovány individuální výukové plány a každoročně jsou podávány návrhy na jejich integraci. Součástí těchto plánů a návrhů je seznam potřebných pomůcek a potřeb. Nákup těchto pomůcek je evidován u hospodářky školy.
5. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení  školského zákona č. 261/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a ze zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu) a je stanoveno s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.
6. Směnné vyučování může být zavedeno výjimečně. Při směnném vyučování se upravuje režim vyučovacích hodin a přestávek podle místních podmínek.
7. Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu.
8. V zařízeních pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. Denní doba pobytu žáků základní školy není stanovena, úměrně se prodlužuje podle  stáří dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i stíněných teras v co největším rozsahu.
9. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují  osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy  současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.
10. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.
11. Na počítačových pracovištích klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).

VII. Mimoškolní akce žáků

1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,…). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.
 
 
2. Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

VIII. Osvětlení
1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky (skupinová práce, Daltonský plán,…). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími roletami a závěsy. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito žárovkové osvětlení, v tělocvičně a jídelně zářivkové. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.
2. Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými hodnotami a požadavky.
3. Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.
4. Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami je pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb (zejména podle tělesné výšky a prováděných činností) a regulace denního osvětlení. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance Jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).
5. Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky (televizní lupa).
6. Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešena v souladu s normovými požadavky.
7. Pro většinu zrakových činností v zařízeních i provozovnách pro výchovu a vzdělávání se je směr osvětlení zleva a shora, umístění řad svítidel u umělých osvětlovacích soustav rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic.
8. Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě tabulí, na které se nepíše křídou

 

 

IX. Větrání
1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy.

X. Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek

1. Parametry mikroklimatických podmínek:

- Zima
 učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
 průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 22 ±l° C,
 minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19°C,
 rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C .
 tělocvičny:
 průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 20 ± 1° C,
 minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19°C,
 rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C,
 při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáku ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
 
- Léto
učebny, pracovny, družiny, tělocvičny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 28°C,
maximální výsledná teplota v místnosti tgmax = 31 °C,
při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia a kdy je tgmax vyšší než 31 stupňů Celsia, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu.


2. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 - 70 %.

3. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 - 0,2 m/s.

4. Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na obvodové stěny místností, to znamená stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

XI. Vybavení školy
1. V tělocvičně jsou okna zajištěna ochrannou fólií a svítidla zajištěna kryty proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzovým nátěrem.
2. Zasklená dveřní křídla jsou opatřena bezpečnostní fólií.
3. Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm. U tělocvičny jsou dveře 900 mm .
4. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, všude je studená i teplá voda.
5. Podlahy. V učebnách a v jídelně jsou podlahy opatřeny PVC. Chodba  - parkety jsou opatřeny protiskluzovým lakem, v hernách jsou koberce.
6. Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy.
7. Při výuce pracovní výchovy v základních školách mají žáci vytvořenu možnost odkládání civilního oděvu a mytí rukou.
8. V učebnách jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením umístěné mimo prostor lavic.
9. Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků a jejich rozumové schopnosti. Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách okolních budov. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by měla být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány.

XII. Nebezpečné chemické látky
1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány.
2. Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem.
3. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školnici, která zajistí odstranění závad.
4. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí firma sjednaná zřizovatelem.

 XIII. Psychohygienická opatření
 
 1. Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi
o Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní vyučující, především učitele TV
o Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy, posilující kladnou motivaci
o Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se (zdravotní stav, problémy v rodině, delší nepřítomnost, ….)
o Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě. Snaží se usměrňovat rodiče i při volbě povolání.
o Učitelé dodržují délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části.
 
 2. Výchova ke zdraví
o Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení.
o Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a předají rodičům.
o V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďují žáci z více tříd, či škol.
o Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé umožní, na doporučení lékaře, užívat dvojí učebnice.
o Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu.
 
 3. Výchova k pohybu
o Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb              na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa, ….)
o Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti.
o Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí dovolí
o V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných chvilek, dechových cvičení.
o Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným zaměřením.

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.7.2009.

V Olešníku dne 1.7.2009