Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

Základní škola a Mateřská škola Olešník,
příspěvková organizace
Olešník 16, 373 50, tel: 38 79 85 610,
E – mail: zsolesnik@iol.cz, reditelna@zsolesnik.cz

        
 Plán pro školní rok 2018/2019

Dobrá škola je škola, která se neustále mění a učí žít ve změnách

Plán práce školy zpracovala a prokonzultovala na pedagogické radě 30.8.2018

Mgr. Zdeňka Hucková.

Obsah:
1. Výchova a vzdělávání: Zdraví
Poznatky a dovednosti
Oblast sociální
2. Pedagogičtí pracovníci
3. Rodičovská veřejnost
4. Oblast řízení
5. Hlavní úkoly školy
6. Organizace vyučování
7. Časový plán vyučovacích hodin
8. Vzdělávací plán školy
9. Celoroční plán školy – akce
10. Přijímací řízení
11. Den otevřených dveří
12. Hlavní úkoly rozvoje školy
13. Spolupráce s MŠ Olešník
14. Organizace školního roku
15. Plán pedagogických rad
16. Osobní plán ředitelky školy
17. Plán práce třídních učitelek

1.Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.  Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.
Zaměřit se na oblasti:
 Zdraví
Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.
Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců.
Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotně postižených žáků zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.

Systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky.

Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť.

Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
Zajistit účinnou kontrolu kvality školního stravování.
Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků.


 Poznatky a dovednosti
Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech.
Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti.
Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.
Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou.
Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.

Zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování.
Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti.
Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti.
Zaměřit se na úpravu školního vzdělávacího programu v kontextu s nastavením a prováděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zaměřit se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. Průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením na rozvoj technických dovedností.

Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.
Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.
Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. Zaměřit se na budování školního poradenského pracoviště.


Oblast sociální
Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy.
Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče.
Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví.
Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.
V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti.
Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimovyučovací aktivity.
Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.
V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem.

2. Pedagogičtí pracovníci

Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících.
Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.


3. Rodičovská veřejnost

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče.
Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče.
Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.

4. Oblast řízení

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP.
Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních či týdenních, plánů.
Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků.
Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance.
Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.
Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.


5. Hlavní úkoly školy
• Vytváření klidné a radostné pracovní atmosféry pro žáky i zaměstnance, nedávat
             příležitost strachu a stresu, rozvíjet vzájemnou úctu, porozumění, spolupráci,
             otevřenost, vůli ke spolupráci a pomoci druhému, posilování sebedůvěry
• Zaměřovat se na využívání komunikativních metod vyučování, v hodinách střídat
netradiční formy práce, dát dětem možnost volby
• Ve vyučování zadávat takové úkoly, které by podporovaly spolupráci a práci v týmu
• Stanovit společně s dětmi pravidla a průběžně kontrolovat jejich dodržování
• Prací v týmu vést děti k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za splnění úkolu
svého i společné práce, v týmu mluvit, navrhovat, řešit, učit děti vážit si názoru
druhých a projevit také názor svůj
• Při hodnocení nezapomínat na samostatnost  a zodpovědnost, uznání by se mělo dostat
všem žákům
• Zavádění nových poznatků do vlastní práce s dětmi vyžaduje účast učitelů na vzdělávacích akcích, zájem každého pedagoga pracovat na svém profesním růstu
• Působením na žáky se snažit ovlivnit i jejich chování mimo školu
• Rozvíjet spolupráci s obecním úřadem
• Podporovat a rozvíjet spolupráci s rodiči, pořádat společné akce, zabránit podceňování rodičů
• Pokračovat v práci na školním vzdělávacím  programu školy
• V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co  nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt  venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny.
• DVPP zaměřit je na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických psychologických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky.
• Zlepšit propagaci práce školy v tisku, v místních  novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností, pokračovat ve vydávání vlastního časopisu. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku. 
• Činnost školní družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky.
• Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích:
Kroužek náboženství – vede paní Cigelbauerová
Kroužek rukodělných činností – vede paní Trnková
Redakce – vede Mgr. Marešová
Kroužek Základy zdravého životního stylu a vaření pro děti - vede Mgr. Zdeňka Hucková
• Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci.
• K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky se zdravotním postižením.
• Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
• Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.
• Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím  internetových stránek školy.


6. Organizace vyučování

Vyučování probíhá ve dvou třídách:
Třídní učitelka 1. třída  1. a 4. r.– Mgr. Zuzana Marešová
Třídní učitelka 2. třída  3. a 5.ročník – Mgr. Zdeňka Hucková

Při škole pracuje 1 oddělení školní družiny – p. Růžičková
Dopolední vyučování začíná v 7,45 hodin a  končí nejpozději ve 12,20 hodin. Odpolední
vyučování začíná v 13,30 a končí v 15,00 hodin.
Přestávky mezi  hodinami trvají 10 minut, po druhé hodině je dvacetiminutová přestávka na
svačinu. Polední přestávka trvá 60 minut.
Provoz školní družiny probíhá dle vyučovacího rozvrhu a to:
6,15 – 7,45
10,30, 11,25, 12,20  – 15,30
 
7. Časový plán vyučovacích hodin:

1. hod. 7,45 – 8,30
2. 8,40 – 9,25 
3. 9,45 – 10,30
4. 10,40 – 11,25
5. 11,35 – 12,20
6. 13,20 – 14,05
7. 14,15 – 15,00
8. Vzdělávací plán školy


Ve školním roce 2018/2019 probíhá výuka podle ŠVP jehož název je
SPOLEČNĚ K CÍLI.
ŠVP byl aktualizován a odpovídá legislativním požadavkům.
Pro jednotlivé předměty jsou zpracovány učební plány, které odpovídají osnovám vzdělávacího programu. Pro lepší organizaci vyučovacího procesu, pro zpřehlednění práce ve škole a pro zlepšení spolupráce s rodinou třídní učitelé zpracovávají týdenní plány učiva
a akcí.
Škola se snaží každým rokem zajistit též nadstandardní činnosti. Škola nabízí též zájmové kroužky, které vedou ke správnému využití volného času dětí.


9. Celoroční plán školy – akce

ZÁŘÍ 

Zahájení školního roku
Výstava dětských prací
Divadelní představení

Vystoupení pro seniory
Dopravní výchova – Bezpečně do školy

ŘÍJEN 

Zahájení kroužků
Cvičení v přírodě
Výstava draků - Drakiáda
Zahájení nácviku Zimní akademie
Lampionový průvod
Program podporující zdravý životní styl
Vystoupení pro seniory
Halloween

LISTOPAD 

Schůzka s rodiči
Vítání občánků
Výroba vánočních přání pro občany obce
Divadelní představení

PROSINEC 

Akademie
Vánoční výstava
Vánoční stromek pro zvířátka
Zpívání u vánočního stromu
Lidové zvyky a tradice – Vánoční dílna

LEDEN 

Schůzka s rodiči
Návštěva kina

ÚNOR 

Krmítka
Sáňkování
Barevný den
Karneval

BŘEZEN 

Výstava knih ve škole
Plavání
Den otevřených dveří – návštěva předškoláků
Návštěva knihovny
Vítání jara
Výroba dárků pro předškoláky

DUBEN 

Zápis
Divadelní představení
Velikonoční dílna
Schůzka s rodiči
Den Země

KVĚTEN 

Fotografování
Beseda se včelařem
Příprava na závěrečnou akademii
Týden zdravého životního stylu

ČERVEN

Závěrečná akademie
Oslava dětského dne ve spolupráci s rodiči
Školní výlet
Beseda s rybářem
Schůzka s rodiči
Týden plný her – pochodové cvičení do přírody
- Olympijské hry

Na přípravě všech školních i mimoškolních akcí se podílí všechny pracovnice základní školy

a též velmi často pomáhají někteří rodiče.


10. Zápis do první třídy

7.4.2019

11. Den otevřených dveří:

po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v březnu 2019


12. Hlavní úkoly rozvoje školy


Práce na tematických plánech v rámci ŠVP
Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.
Kontrola  požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic.
Plnění ŠVP     
Práce na ŠVP pro další školní rok    
Hospitační činnost    
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce    
Dodržování časových a tematických plánů    
Prověřování vědomostí, dovedností a návyků žáků    
Správnost a úplnost vedení dokumentace školy    
Ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců    
Naplňování dlouhodobé koncepce školy a ročního plánu práce školy    
Režim školy, dodržování řádu školy    
Estetičnost prostředí školy    
Další vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání odborné kvalifikace    
Výchovná práce pedagogických pracovníků, prevence negativních jevů    


 
13. Spolupráce s MŠ Olešník


Vzájemné návštěvy vyučujících – získání představ o budoucích prvňáčcích a o prospěchu
prvňáků současných
Společné návštěvy divadelních představení
Účast předškoláků na vyučovací hodině v 1. ročníku
Lampionový průvod
Zpívání u stromečku
Vánoční dílna
Velikonoční dílna
Den Dětí


14. Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Č.j. MSMT-6576/2017-1
Dne 4. dubna 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
4. 2. - 10. 2. 2019
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
11. 2. - 17. 2. 2019
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
18. 2. - 24. 2. 2019
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
25. 2. - 3. 3. 2019
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín
4. 3. - 10. 3. 2019
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál
11. 3. - 17. 3. 2019
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník
Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-
Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-
Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17,
Praha 18,Praha 19, Praha 20,Praha 21,Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, PrahaČakovice,
Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-
Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-
Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
 
Státní svátky
  1. leden Den obnovy samostatného českého státu
  8. květen Den vítězství
  5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky  
1. leden  Nový rok
14. duben Velký pátek
17. duben Velikonoční pondělí
  1. květen Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční

Významné dny
16. leden         Den památky Jana Palacha
27. leden  Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
  8. březen Mezinárodní den žen
12. březen  Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 28. březen  Den narození Jana Ámose Komenského.
  7. duben  Den vzdělanosti
  5. květen   Květnové povstání českého lidu
15. květen  Den rodin
10. červen  Vyhlazení obce Lidice
27. červen  Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad  Den válečných veteránů
 
15. Plán pedagogických rad

Srpen :
Organizační zabezpečení školního roku
Příprava začátku školního roku
Příprava a doplnění vzdělávacích plánů jednotlivých předmětů
Návrh plánu školy pro rok 2018/2019
Návrh výroční zprávy
ŠVP k 1.9.2018

Září:
Projednání plánu školy
Projednání plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Školská rada - činnost
ŠVP – kontrola a průběžné doplňování
Příprava a doplnění vzdělávacích plánů jednotlivých předmětů
Projednání výroční zprávy
Školní matrika
Školení BOZP a PO

Listopad:
Schůzka s rodiči
Hodnocení čtvrtletí – prospěch a chování žáků, průběh vzdělávání
Průběh akcí a příprava dalších akcí
Spolupráce s rodiči
ŠVP – kontrola a průběžné doplňování

Leden:
Schůzka s rodiči
Hodnocení pololetí – prospěch a chování žáků, průběh vzdělávání
Příprava na zápis předškoláků do 1. ročníku
Příprava následujících akcí
ŠVP – kontrola a průběžné doplňování

Duben:
Schůzka s rodiči
Hodnocení čtvrtletí – prospěch a chování žáků, průběh vzdělávání
Příprava následujících akcí
Školní výlet
ŠVP – kontrola a průběžné doplňování

Červen:
Schůzka s rodiči
Hodnocení uplynulého školního roku – prospěch a chování žáků, průběh vzdělávání, splnění cílů a úkolů školy
ŠVP – kontrola a průběžné doplňování
Hodnocení kontrolní a hospitační činnosti
Rozloučení se žáky 5. ročníků
Závěrečná akademie
Vytýčení úkolů pro další školní rok

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků


Porady – v ZŠ se prakticky denně řeší okamžitá situace a to jak prospěch dětí, tak i jiné problémy, které vyvstanou. Stejně tak i v MŠ a ŠJ. Komunikace mezi jednotlivými pracovišti probíhá telefonickou formou i osobním kontaktem každý týden.


16. Osobní plán ředitelky školy – školní rok 2018/2019

Srpen

• Porada se zaměstnanci
  BOZP
• Projednat na pedagogické radě volbu vzdělávacího programu školy, seznámit s ním všechny pedagogické pracovníky školy.
• Stanovení termínů konání pedagogických rad.
• Zpracovat, doplnit, aktualizovat koncepci školy.
• Ustanovit třídní učitele a vychovatelku školní družiny
• Informovat zřizovatele o zabezpečení školního roku.
• Podepsat pracovní smlouvy s novými pedagogickými pracovníky.
• Úvodní pohovor s nově nastupujícími pracovníky.
• Projednat s nově příchozími pracovníky věcnou náplň pracovních činností se zřetelem na konkrétní podmínky školy.
• Stanovit podmínky pro přiznání nenárokových složek platu.
• Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky).

Září

• Kontrola rozvrhu
• Zpracovat plán hospitační a kontrolní činnosti.
• Zpracovat výroční zprávu o činnosti školy.
• Vydat (doplnit) vnitřní řády.
• Zabezpečit uvádění začínajících pedagogických pracovníků do pedagogické praxe a jejich pracovní adaptaci.
• Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů.
• Vydat Výroční zprávu
• Připravit vlastní hodnocení školy


Říjen

• Hospitace.
• Projednat výroční zprávu o činnosti školy ve  školské radě
• Zpracovat přehled vnitřních norem školy, doplnit stávající normy, vytvořit nové.
• Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky).
• Porada organizace.
• Vydat  zprávu o Vlastním hodnocení školy


 Listopad

• Pedagogická rada

Prosinec

• Porada organizace.
• Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky).


Leden

• Příprava na pedagogickou radu.
• Udělení důtek ředitele školy.
• Kontrola a podpis vysvědčení.
• Zpracovat výroční zprávu o hospodaření školy.
• Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů.


Únor

• Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky).


Březen

• Projednat výroční zprávu o hospodaření


Duben

• Příprava na pedagogickou radu.
• Řešit personální obsazení školy pro příští školní rok (nedostatek pracovníků, propouštění).
• Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky).
• Kontrola plnění plánu hospitací.


 
Květen

• Porada organizace.
• Schválit výběr učebnic a učebních textů pro příští školní rok.

Červen

• Příprava na pedagogickou radu.
• Tvorba učebního plánu školy pro příští školní rok (předměty, počty hodin).
• Porada organizace.
• Schválit plán pracovníků na příští školní rok.
• Udělení důtek ředitele školy.
• Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky).


Červenec

• Uzávěrka, výkazy, ukončení školního roku

17. Plán práce třídních učitelek – školní rok 2018/2019


Srpen

• zpracovat celoroční plán pro jednotlivé vyučovací předměty
• prostudovat závazné školní normy ( vnitřní řád školy, pracovní řád pro zaměstnance, vedení školní dokumentace, požární řád pracoviště, požární poplachová směrnice, evakuační plán ...)
• uzavření třídního výkazu po opravných zkouškách
• opsání a kontrola rozvrhu pro třídu
• příprava třídy na zahájení školního roku
• kontrola stavu školního nábytku ve třídě, velikost lavic a židlí

září

• doplnění záznamů do třídního výkazu, zapsání nových žáků
• vyplnění třídní knihy (1. a 2. strana, nepovinné předměty a zájmové kroužky, seznam žáků, telefonní čísla (tužkou)
• rozdání žákovských knížek, doplnění údajů
• zapsání učebních dokumentů (Základní škola) do třídního výkazu, katalogových listů a třídní knihy
• doplnění a oprava tematických plánů jednotlivých předmětů
• nabídka zájmových kroužků
• doplnění a aktualizace osobních údajů žáků pro informační systém školy
• vybavení žáků učebnicemi - kontrola jednotlivých žáků
• poučení žáků o bezpečnosti, kontrola, zda bylo ostatními vyučujícími provedeno poučení o bezpečnosti
• informovat rodiče o způsobu komunikace mezi rodinou a školou (žákovské knížky, třídní schůzky, konzultace, omlouvání žáků...)
• předat rodičům informaci o jejich povinnosti ihned oznámit škole úraz, o kterém je jejich dítě informovalo, že se přihodil ve škole, nejpozději do dvou dnů od chvíle, kdy se o tom rodiče dozvěděli, jinak nebude na úraz brán zřetel a bude klasifikován jako mimoškolní
• informovat rodiče o způsobu, jak je možné uvolnit žáka na lékařskou prohlídku, rehabilitační cvičení, na autobus, pro nevolnost apod.
• informovat žáky o nošení cenných předmětů do školy, postup při krádeži nebo ztrátě věci
• seznámit žáky s uspořádáním školy
• seznámit žáky s organizací školního roku (prázdniny, vysvědčení, důležité akce školy ...)
• zpracovat přehled o integrovaných žácích, prostudovat jejich osobní materiály
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy
• BOZP


říjen

• prostudovat klasifikační řád a další zásady pro hodnocení a klasifikaci žáků ve škole
• příprava třídní schůzky
• návrh žáků na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně
• seznámení žáků s pravidly chování o přestávkách, systém dozorů
• informace žáků o podzimních prázdninách
• ve spolupráci s vychovatelkou školní družiny kontrola účasti žáků ve školní družině (pravidelná - nepravidelná), omlouvání nepřítomnosti, chování žáků ve školní družině, zapojení do zájmové činnosti
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy


listopad

• prostudovat specifické vývojové poruchy učení a chování - aktuálně podle potřeby žáků třídy
• příprava Zimní akademie
• seznámení žáků s varovnými signály CO
• informace rodičů o speciálních pedagogických centrech, pedagogicko psychologické poradně, školním psychologovi, sociálním kurátorovi, drogovém preventistovi...
• příprava podkladů na pedagogickou radu
• udělení výchovných opatření (pochvaly i opatření k posílení kázně), sdělení prokazatelným způsobem rodičům, zapsání do katalogových listů
• sdělení rodičům o výrazném zhoršení prospěchu - pokud třídní učitel odpovídajícím způsobem neinformoval rodiče na třídních schůzkách; toto sdělení obdrží nejenom rodiče propadajících žáků, ale také rodiče žáků, u kterých došlo k výraznému zhoršení (např. z 1 na 3)
• doplnit návrhy klasifikace do žákovských knížek za čtvrtletí
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy


prosinec

• poučení žáků o bezpečnosti během prázdnin
• informace žáků o vánočních prázdninách
• kontrola, zda žáci často nepřítomní ve škole, mají dostatek podkladů pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech
• kontrola docházky ve třídních knihách zájmových kroužků
• ve spolupráci s vychovatelkou školní družiny kontrola účasti žáků ve školní družině (pravidelná - nepravidelná), omlouvání nepřítomnosti, chování žáků ve školní družině, zapojení do zájmové činnosti
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy

 

leden

• příprava podkladů na pedagogickou radu
• zpracovat pro pedagogickou radu informace o žácích, kteří budou neklasifikováni, hodnoceni slovně, známkou nedostatečnou...
• projednat s ostatními vyučujícími návrh pro klasifikaci chování
• připravit s ostatními vyučujícími podklady pro klasifikaci žáků v hlavních předmětech,
• vyplňování tiskopisů vysvědčení (kontrola podkladů, hodnocení a klasifikace žáků)
• udělení výchovných opatření (pochvaly i opatření k posílení kázně), sdělení prokazatelným způsobem rodičům, zapsání do katalogových listů
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy


únor

• kontrola docházky ve třídních knihách
• ve spolupráci s vychovatelkou školní družiny kontrola účasti žáků ve školní družině (pravidelná - nepravidelná), omlouvání nepřítomnosti, chování žáků ve školní družině, zapojení do zájmové činnosti
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy


březen

• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy

 

duben

• příprava podkladů na pedagogickou radu
• udělení výchovných opatření (pochvaly i opatření k posílení kázně), sdělení prokazatelným způsobem rodičům, zapsání do katalogových listů
• sdělení rodičům o výrazném zhoršení prospěchu - pokud třídní učitel odpovídajícím způsobem neinformoval rodiče na třídních schůzkách; toto sdělení obdrží nejenom rodiče propadajících žáků, ale také rodiče žáků, u kterých došlo k výraznému zhoršení (např. z 1 na 3)
• doplnit návrhy klasifikace do žákovských knížek za čtvrtletí
• kontrola docházky ve třídních knihách
• ve spolupráci s vychovatelkou školní družiny kontrola účasti žáků ve školní družině (pravidelná - nepravidelná), omlouvání nepřítomnosti, chování žáků ve školní družině, zapojení do zájmové činnosti
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy


květen

• kontrola, zda žáci často nepřítomní ve škole, mají dostatek podkladů pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)
• kontrola nepřítomnosti žáků
• kontrola estetické úrovně třídy


 
červen

• poučení žáků o bezpečnosti během prázdnin
• informace žáků o termínu hlavních prázdnin
• příprava podkladů na pedagogickou radu
• udělení výchovných opatření (pochvaly i opatření k posílení kázně), sdělení prokazatelným způsobem rodičům, zapsání do katalogových listů
• kontrola docházky ve třídních knihách
• ve spolupráci s vychovatelkou školní družiny kontrola účasti žáků ve školní družině (pravidelná - nepravidelná), omlouvání nepřítomnosti, chování žáků ve školní družině, zapojení do zájmové činnosti
• kontrola žákovských knížek
• kontrola třídních knih
• příprava třídních knih pro zápisy ostatních vyučujících (týden, datum, předmět, služba...)

 

Návrh rozpočtu na rok 2019
dokument PDF stáhnout

Výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
dokument PDF stáhnout