Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. byla při škole zřízena školská rada ve složení:
předseda - Marie Růžičková

členové:
JUDr. Jaroslav Pavlica, Bohuslava Trnková

Jednací řád školské rady

při  Základní škole a Mateřské škole Olešník, p.o., okres:České Budějovice

Čl. I
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“

Čl. II
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. III
Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. IV
Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání  školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5
Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada  kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školská rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 28.11.2017

V Olešníku dne: 28.11.2017