Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

Základní škola a Mateřská škola Olešník,

Olešník 16, 373 50

Školní řád

Projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2019

se schválenou platností od 1. 9. 2019

V Olešníku dne: 30. 8. 2019 Mgr. Vladimír Zibura

ředitel školy

Řád Základní školy Olešník

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb., s účinností ke dni 1. 5. 2015 vydávám po projednání v pedagogické radě školy pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků.

Řád školy a)

podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

b)

provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,

c)

podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

d)

podmínky zacházení s majetkem školy žáků

(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

(3) Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva:

1.1 na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

1.2 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

1.3 volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

1.4 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit

1.5 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

1.6 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

1.7 práva uvedená v tomto odstavci 1 s výjimkou bodů 1.1 a 1.4 mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.

2. Povinnosti žáků

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti:

2.1 řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

2.2 dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

2.3 plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

3.1 zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

3.2 na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

3.3 informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

3.4 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,

3.5 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

4. Chování žáka

4.1 Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Přicházíš-li - POZDRAV, chceš-li něco - POPROS, dostaneš-li to –PODĚKUJ, odcházíš-li - ROZLUČ SE. Dbá důsledně pokynů všech pracovníků organizace (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní - dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.

4.2 Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy: ,,Pane, paní s funkcí“.

4.3 Žák má právo vyjádřit svůj názor, ale musí také dát prostor k vyjádření druhému. Ke svým spolužákům je milý a ohleduplný. Podle svých možností pomáhá druhým, neubližuje slabším. Nepoužívá hrubých a vulgárních slov.

4.4 Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.

4.5 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

4.6 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění.

5. Docházka do školy

5.1 Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

5.2 Školní budova se pro žáky otevírá v 6,30 hodin ráno. Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování Po otevření školy v 6,30 se v šatně žáci přezují a odloží svrchní oděv. Do školy chodí v klidu a ukázněně po schodišti. Čas od 6,30 do 7,30 tráví v ranní družině. V šatnách žáci nenechávají v průběhu vyučování žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky...). Šatna a škola se zamyká v 7,45. Během dopoledne není možné, aby žáci chodili individuálně do šatny, proto je nezbytně nutné, aby si ve dnech, kdy mají žáci TV, brali cvičební úbory do školy hned ráno. Za odložené věci žáků škola neručí. Žáci vstupují do školy přezutí - k přezutí nesmí sloužit z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv a žádný druh obuvi s černou podešví.

5.3 Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce písemnou zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem, nejpozději však do 24 hodin.

5.4 Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas TU. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné případně telefonické žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka ředitelka školy. V obou případech zůstává písemná žádost uložena ve škole. Na 1 den může uvolnit žáka TU. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění na 2 a více dnů, vyžádá si souhlas ředitele školy.

5.5 V případě zranění či nevolnosti žáka vyučující zajistí informování rodičů a případné předání žáka, či jeho ošetření.

5.6 Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy.

5.7 Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy a v přilehlých částech areálu školy.

5.8 Všechny absence žáka písemně (telefonicky, osobně) omlouvají zákonní zástupci. V případě pochybností může TU vyžadovat lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka.

5.9 V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle ustanovení zákona ČNR o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), popř. využije dalších možností platné legislativy.

6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

6.1 Žák má právo používat učebnice a pomůcky, které tvoří vybavení školy a třídy. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

6.2 Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

6.3 Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

6.4 Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Žák nesmí svévolně odebírat kryty zásuvek. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

7. Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

7.1 Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob. Má vždy na paměti nebezpečí úrazu.

7.2 Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

7.3 Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.

7.4 Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech.

7.5 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli.

7.6 Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit.

7.7 Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu).

7.8 Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy.

8. Vnitřní režim školy

a) pro žáky

8.1 Příprava na vyučování

8.1.1 Žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu.

8.1.2 Po zvonění zbytečně neopouští třídu,

8.1.3 Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou.

8.1.4 Žák plní zadané domácí úkoly. Nenarušuje průběh vyučování. Má právo zapomenout domácí úkol. V takovém případě se vyučujícímu předem omluví. Zapomínání se ovšem nesmí stát samozřejmostí.

8.2. Vyučování

8.2.1 Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování.

8.2.2 Dbá pokynů vyučujícího.

8.2.3 Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího.

8.2.4 V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních.

8.3 Přestávky

8.3.1 Po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci, uklidí své pracovní místo a připraví se na další vyučovací hodinu. Přestávku využívá smysluplně – hygiena (návštěva WC), pitný režim, svačina. Toto je nutné dodržet zejména pro efektivní a klidné vyučování, na které mají žáci právo.

8.3.2 Po ukončení poslední vyučovací hodiny se na pokyn vyučujícího řadí k odchodu.

8.3.3 O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po chodbě, nesmí běhat.

8.3.4 Do ředitelny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele.

8.4 Odchod ze školy, chování v jídelně

8.4.1 Vychovatelka odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatně, na chodbě a schodišti se žáci chovají ukázněně.

8.4.2 V šatně po odchodu nenechávají žádné své osobní věci.

8.4.3 Za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídá vychovatelka ŠD.

8.4.4 Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením vychovatelky ŠD, případně vyučujícího, který za vychovatelku zastupuje.

8.4.5 V jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo.

8.4.6 Při jídle dodržují zásady slušného stolování.

8.4.7 Po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle.

8.4.8 Žáci nevynášejí z jídelny ovoce.

8.4.9 Tašky a oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatně ŠJ.

8.5 Okolí školy

8.5.1 Žáci dbají na čistotu okolí školy.

8.5.2 Papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň.

8.5.3 K odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na ozeleněné plochy.

8.6 Třídní služby

8.6.1 Třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy a kontrolu stavu třídy před odchodem (zpravidla se určuje na 1 týden).

b) Pro zaměstnance školy

Režim ostrahy

8.7.1 Všichni pracovníci školy plně respektují režim provozu školy, který je zakotven v režimu ostrahy objektu a je pevně spojen s činností bezpečnostní signalizace.

8.7.2. Do školy může vstoupit každý pracovník (který proti podpisu obdržel klíče od školy).

8.7.3 Klíče, které pracovník při nástupu obdržel proti podpisu od ředitele školy, jsou nepřenosné na jakoukoli další osobu. Je přísně zakázáno pořizování duplikátů těchto klíčů, případně zapůjčování klíčů osobám, které nejsou k zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. Sebemenší porušení uvedených zásad bude posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně s následnými důsledky odpovídajícími ustanovením zákoníku práce.

8.7.4 V případě ztráty svěřených klíčů je zaměstnanec povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit řediteli školy. V případě nedbalostní ztráty nese zaměstnanec plnou finanční odpovědnost za výměnu všech zámků a výrobu potřebného počtu nových duplikátů od ztracených klíčů.

8.7.5 Zvláštní režim provozu platí pro výuku hry na hudební nástroje, která probíhá ve školní družině a pro cvičení pro ženy, které probíhá v tělocvičně školy. Lektoři mají svůj klíč, který převzali proti

podpisu u ředitelky školy a zodpovídají za uzavření školní budovy, šatny a školní družiny. Do prostoru ředitelny, počítačové třídy a tříd nemají přístup (ředitelna a počítačová třída jsou chráněny zabezpečovacím zařízením).

8.7.6 Každý pracovník, který opouští školu, uzamyká.

8.7.7 V průběhu dopoledne je škola trvale uzavřena - návštěvám umožní vstup pouze vyučující.

8.7.8 Za uzamčení všech tříd, zhasnutí světel, kontrolu vodovodních kohoutků a uzavření oken plně zodpovídá školnice-uklízečka po provedení úklidu.

8.7.9 Pokud se bude v prostorách školy s vědomím ředitele školy pohybovat mimo běžný provoz některý z pracovníků, sám plně odpovídá za kontrolu uzamčení všech prostor.

8.7.10 V případě konání mimořádných schůzek třídy nebo třídních akcí oznámí vyučující tuto skutečnost řediteli školy. Současně si organizačně zabezpečí příchod a odchod zúčastněných tak, aby škola byla v době konání akce zabezpečena.

9. Povinnosti a práva pedagogických pracovníků (a pracovníků pověřených výchovnou činností)

9.1 Všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností jednotlivých etnických skupin.

9.2 Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený režim školy.

9.3 Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 20 minut před začátkem své první vyučovací hodiny.

9.4 Opozdí-li se, jsou povinni vysvětlit příčinu opoždění řediteli.

9.5 Nemůže-li se vyučující dostavit do školy, je povinen neprodleně uvědomit vedení školy.

9.6 Ve všech prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření.

9.7 Konzumace alkoholických nápojů je přísně zakázána ve všech prostorách v pracovní i mimopracovní době. Jakákoli výjimka z ustanovení tohoto článku je výhradně v pravomoci ředitele školy (v tomto článku je rozhodující pravomoc ředitele nepřenositelná).

9.8 Před začátkem vyučování vyučující zkontroluje přípravu žáků a třídy. Nepřítomné žáky zapíše do TK. Docházku kontroluje i v dalších vyučovacích hodinách, zejména při odpoledním vyučování.

9.9 Učitel nese odpovědnost za čistotu, pořádek a úpravu třídy při hodině. Jakékoli zjištěné závady na zařízení hlásí řediteli. Nezapomíná na větrání třídy. Plně zodpovídá za stav třídy po ukončení hodiny.

9.10 Vyučující nedovolí skládat věci, pokud neukončil hodinu.

9.11 Končí-li třída vyučování, předává vyučující žáky vychovatelce.

9.12 Třídní učitel je povinen denně sledovat docházku žáků, zjišťovat příčiny zameškaných hodin a provádět v TK omluvení nebo neomluvení zameškaných hodin. Neomluvené hodiny hlásí řediteli školy. Při delší než týdenní nepřítomnosti organizuje nemocnému žákovi pomoc (je-li tento schopen pracovat a nejedná-li se o infekční onemocnění).

9.13 Žák nesmí být potrestán tím, že bude vyloučen z části nebo z celé vyučovací jednotky.

9.14 TU jedenkrát za čtvrt roku vypracují hodnocení prospěchu a chování, udělení pochval a důtek. Udělená opatření k posílení kázně se zdůvodněním eviduje ředitel školy. Rodiče, jejichž děti si neplní školní povinnosti ( dochází u nich k výraznému zhoršení prospěchu ) nebo se často proviňují proti řádu školy, zve třídní učitel včas do školy (i mimo rámec pravidelných konzultací a TS).

9.15 Všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů a poskytují rodičům žáků všechny potřebné informace. Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují rodičů potřebné informace individuálně.

9.16 Všichni učitelé, vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou povinni vyžadovat dodržování řádu školy od všech žáků.

9.17 Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího procesu pozornost všem odchylkám chování žáků od běžného normálu. Mohou být jedním ze symptomů počínající závislosti na návykových látkách.

9.18 Žáky, kteří odcházejí do tělocvičny, přebírá převlečené vyučující TV. Nepustí třídu, která není seřazená.

9.19 Pedagogický pracovník je povinen vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

9.20 Pedagogický pracovník je povinen chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta.

9.21 Pedagogický pracovník je povinen chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

9.22 Pedagogický pracovník je povinen svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj.

9.23 Pedagogický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

9.24 Pedagogický pracovník je povinen poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

Práva pedagogických pracovníků

9.25 Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo.

9.26 Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

9.27 Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.

9.28 Volit a být voleni do školské rady.

9.29 Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

10. Povinnosti všech zaměstnanců

Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

11.1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

11.1.1 Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

11.1.2 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady (je-li zřízena).

11.1.3 Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

11.1.4 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

11.2 Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

11.2.1 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

11.2.1.1 1 – velmi dobré,

11.2.1.2 2 – uspokojivé,

11.2.1.3 3 – neuspokojivé.

11.2.2 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

11.2.2.1 1 – výborný,

11.2.2.2 2 – chvalitebný,

11.2.2.3 3 – dobrý,

11.2.2.4 4 – dostatečný,

11.2.2.5 5 – nedostatečný.

11.2.3 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

11.2.4. Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

11.2.2.5 Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato novela řádu školy vstupuje v platnost od 1. 9. 2019

12.2 Projednána bude v pedagogické radě dne 30. 8. 2019

12.3 Nedílnou součástí tohoto školního řádu jsou pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků