Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
  
Společně k cíli 2018 
 
1 Identifikační údaje 4
1.1 Název ŠVP 4
1.2 Údaje o škole 4
1.3 Zřizovatel 4
1.4 Platnost dokumentu 4
2 Charakteristika školy 5
2.1 Úplnost a velikost školy 5
2.2 Umístění školy 6
2.3 Charakteristika žáků 7
2.4 Podmínky školy 8
2.5 Vlastní hodnocení školy 8
2.5.1 Oblasti autoevaluace 8
2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 9
2.5.3 Nástroje autoevaluace 10
2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 10
2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 11
2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 11
2.8 Charakteristika pedagogického sboru 11
2.9 Dlouhodobé projekty 12
2.10 Mezinárodní spolupráce 12
3 Charakteristika ŠVP 13
3.1 Zaměření školy 13
3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 15
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 20
3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 25
3.5 Začlenění průřezových témat 27
4 Učební plán 32
4.1 Celkové dotace - přehled 32
4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 33
5 Učební osnovy 35
5.1 Český jazyk 35
5.2 Anglický jazyk 101
5.3 Matematika 134
5.4 informační a komunikační technologie 168
5.5 Prvouka 194
5.6 Vlastivěda 225
5.7 Přírodověda 251
5.8 Hudební výchova 275
5.9 Výtvarná výchova 303
5.10 Tělesná výchova 335
5.11 Pracovní činnosti 390
5.12 Školní projekty 422
5.12.1 Cvičení v přírodě 422
5.12.2 Demokrat 425
5.12.3 Den Evropy 427
5.12.4 Den Země 429
5.12.5 Školáček 431
6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 434
6.1 Způsoby hodnocení 434
6.2 Kritéria hodnocení 435
 
 
1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně k cíli 2016
MOTIVAČNÍ NÁZEV: Společně k cíli 
1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY: Olešník 16, 373 50
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Zdeňka Hucková
KONTAKT: Kancelář školy: 387985610
IČ: 70983470
IZO: 107720124
RED-IZO: 650031334
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Zdeňka Hucková 
1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Olešník
ADRESA ZŘIZOVATELE: 37350 Olešník 15
KONTAKTY: JUDr. Jaroslav Pavlica - starosta
TELEFON: 387985605
1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2018
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 30.8.2018

 

ŘEDITEL ŠKOLY :                                                                       Mgr. Zdeňka Hucková 
 
2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do rejstříku škol rozhodnutím pod č.j. 9376/2006-21. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Název Základní škola a Mateřská škola Olešník vstoupil v platnost k 1.3.2006
Základní škola a Mateřská škola Olešník, p.o. poskytuje předškolní a základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu.
Základní škola Olešník má pět ročníků, které jsou rozčleněny do dvou tříd.
Třídy školy se naplňují dle počtu žáků  jednotlivých ročníků v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků, aby byla výuka co nejefektivněji organizována a aby všem dětem byla v maximální míře poskytnuta individuální péče.
Základní škola Olešník poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.
O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další oddíly tohoto dokumentu.
Proto, aby škola a výuka byly zajímavější, pravidelně uskutečňujeme různé zajímavé akce. Některé z nich se již staly tradičními. Tyto akce a mimořádné dny přinášejí do školy potřebné oživení, ale také pomáhají k upevňování vztahů v kolektivu dětí, k upevňování spolupráce školy se širokou veřejností. Všechny tyto akce příznivě ovlivňují klima školy. Do výuky jsou zařazovány i tzv. Projektové dny, kdy se žáci netradiční formou seznamují s novými informacemi a prohlubují si své zkušenosti, ověřují si získané vědomosti při praktických úkolech. Velmi důležitým prvkem těchto projektů je, že se žáci učí pracovat v jiných skupinách a v jiných podmínkách, než v jakých jsou zvyklí pracovat v každodenní výuce.
2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v centru obce.
Základní škola a Mateřská škola Olešník jsou umístěny ve dvou budovách v obci Olešník.
Areál součásti Základní škola leží uprostřed obce Olešník – přímo na návsi obce. Jedná se o starší, ale rekonstruovanou budovu. Součástí školy je též školní zahrada – hřiště, která skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Budova školy se rozkládá ve dvou úrovních – v patře jsou dvě třídy, knihovna s několika počítači a tělocvična, v přízemí je školní družina. Škola využívá půdu budovy, kde jsou umístěny kabinety pro uskladnění pomůcek a učebnic.
Třídy jsou velké, světlé a prostorné, jsou vybaveny novým stavitelným nábytkem, který splňuje hygienické normy. Ve všech třídách jsou k dispozici počítače, které jsou využívány při výuce, ale i přestávkách. Třídy jsou dále vybaveny moderními interaktivními tabulemi.
O přestávkách mohou žáci k relaxaci využívat prostorné chodby, k dispozici je stolní fotbal a velké gumové míče.
Dále mají žáci k dispozici tělocvičnu a počítačovou třídu, jejíž součástí je též žákovská knihovna. Knihy si mohou žáci půjčovat k četbě. Je zde mnoho encyklopedií, které jsou využívány pro získávaní informací pro výuku. Žáci mají též možnost přístupu na internet.Tělocvična je též využívána veřejností.
V případě příznivého počasí pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí slouží školní zahrada.
Školní družina je opravená. Jedná se o velký světlý prostor, je zde  místnost, kde je umístěna kuchyňská linka a sporák a také se zde nachází sklad výtvarného materiálu s keramickou pecí. Ve třídě si mohou žáci hrát stolní hry, malovat, kreslit, psát úkoly. Slouží i k obvyklým relaxačním činnostem, ale je zde také televizor, videorekordér a DVD přehrávač.
Prostor školní družiny je využíván též pro práci zájmových kroužků, kterých je na naší škole několik. Funguje zde keramický kroužek. Byla zakoupena keramická pec, takže výrobky žáků jsou vypalovány a glazovány. Pro další rozvoj žáků a pro lepší využívání volného času na škole jsou i další kroužky, např. kroužek šikovných rukou a pohybové  hry a další. Nabídka kroužků se operativně přizpůsobuje zájmu a složení dětí.
Dlouhodobě je organizován pitný režim, žáci též mají možnost odběru mléčných výrobků za dotované ceny a též jsme zapojení do projektu ovoce do škol. Na obědy chodíme do školní jídelny, která je též součástí organizace, ale je umístěna v jiné budově.
2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, školními autobusy - autoškolkou, kterou se zajišťuje svoz dětí do MŠ a v případě zájmu i do ZŠ. Školu nenavštěvují cizí státní příslušníci, zatím nebyl projeven zájem z jejich strany.
Vytváříme podmínky pro vzdělávání žáků s tělesným i jiným handicapem, škola vypracovává individuální vzdělávací plány pro tyto žáky.
Zásady práce
• seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka
• respektování zvláštností a možností žáka
• vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev
• utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry
• možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné
• v případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací plán
• kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků
• podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními
• navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci
• nutnost spolupráce s rodiči
• vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný
• dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa
2.4 Podmínky školy
Základní škola Olešník je málotřídní škola, ve které se může vyučovat pět postupných ročníků ve dvou třídách. Škola má materiálně technické vybavení na velmi dobré úrovni.
Škola je umístěna ve starší rekonstruované budově uprostřed obce Olešník. Její součástí je i školní zahrada - hřiště, která je využívána v hodinách tělesné výchovy a k relaxaci ve školní družině.
Máme prostředky i na dokupování učebních pomůcek, výukových programů, moderních pomůcek a materiálů na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování a na postupné obnovování zařízení budov. Škola je vybavena moderním ergonomickým nábytkem, který splňuje hygienické podmínky.  
Třídy jsou vybaveny počítači, k dispozici je mnoho výukových programů, které slouží k procvičování učiva, pro autoevaluaci žáků i pro pobavení ve volných chvílích a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami.
Škola organizuje plavecký výcvik a výcvik bruslení. Plavecký výcvik je organizován tak, aby všichni žáci absolvovali výuku nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin v průběhu vzdělávání na 1. stupni.
Škola dbá na efektivní a smysluplné využití volného času dětí, proto nabízí několik zájmových kroužků, které slouží k rozvíjení a prohlubování získaných dovedností a vědomostí, k relaxaci a k získávání nových zkušeností v kolektivu vrstevníků v mimoškolních aktivitách.
2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy:
• odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
• materiálně-technické podmínky vzdělávání
• vzdělávací program
• organizace výchovně-vzdělávací práce
• průběh výuky
• hodnocení žáků
• spolupráce s rodiči
• volný čas žáků
• řízení školy
• hospitační a kontrolní činnost
• výsledky vzdělávání žáků
Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů:
1. pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků
2. rozhovory
3. výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování
4. písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.)
2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita a rozvoj lidských zdrojů,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické řízení,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti 
2.5.3 Nástroje autoevaluace
Při autoevaluaci vycházíme z analýzy školní dokumentace, hospitací vedením (ředitelka), vzájemných hospitací pedagogů, ze zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků,  ze zpětné vazby externích subjektů - hovory s veřejností. Dalším důležitým zdrojem jsou inspekční zprávy, protokoly z kontrolních činností.
Při nejjednodušším způsobu jsou rodiče požádáni o vyjádření – co se jim na škole líbí či nelíbí - nejčastěji na třídních schůzkách či jiných společných akcích. 
2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
V průběhu celého roku vycházíme z hospitační činnost. Důležité jsou i rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady.
Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotíme, na kolik jsou naplňovány  naše výchovně vzdělávací cíle. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich možnosti a pokroky.
2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola se velmi snaží otevírat se veřejnosti, ve spolupráci s obcí i s rodiči jsou pořádány různé akce. Rodiče mají do školy kdykoliv přístup, po domluvě jsou možné i návštěvy vyučovacích hodin. Pořádáme také dny otevřených dveří.
Komunikace s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek a informačních dnů. Hojně je využíváno písemných sdělení a informačních lístků. Škola má i webové stránky. Škola má založenu školskou radu, která pracuje dle pravidel a stanov.
2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery
Škola se velmi snaží otevírat se veřejnosti, ve spolupráci s obcí i s rodiči jsou pořádány různé akce. Rodiče mají do školy kdykoliv přístup, po domluvě jsou možné i návštěvy vyučovacích hodin.
Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím; dále v době konzultačních hodin a třídních schůzek (žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele); v době akcí pro veřejnost (škola pořádá den otevřených dveří s dílnami pro děti i rodiče, besídky a divadelní vystoupení). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, žákovské knížky, notýsků, dopisy a informačními letáky.
Se svými připomínkami a podněty mohou zákonní zástupci kdykoliv navštívit vedení školy.
2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Ve škole pracují dvě učitelky a jedna vychovatelka školní družiny. Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní.V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si učitelky rozšiřují své vědomosti a získávají další zkušenosti tím, že navštěvují semináře a další vzdělávací akce. Poznatky z těchto akcí dále využívají ke zkvalitnění výuky. Z hlediska věkového složení se jedná o pracovníky středního věku.
2.9 Dlouhodobé projekty
Škola pořádá projekty a projektové dny, některé z nich jsou dlouhodobé.
Dlouhodobě se také zaměřujeme na sběr druhotných surovin, použitého jedlého oleje, sběr víček pro postižené děti.
2.10 Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráci škola nemá.
Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 0.
 
3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Školní vzdělávací program Základní školy Olešník vznikl na základě spolupráce vyučujících a vychovatelky školní družiny. Cílem bylo vytvořit takový program, který by zajistil jednotu výchovného a vzdělávacího působení na žáka. Za velmi důležité považujeme respektování jednotlivce. Samozřejmostí je individuální přístup k jednotlivým žákům. Hlavním cílem bylo sladit výuku tématicky, přiblížit ji potřebám praktického života a docílit systematicky uceleného vzdělání u každého žáka.
Hlavní úkoly jsme shrnuli do těchto bodů:
Motivovat děti pro jejich celoživotní učení.
Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy.
Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.
Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný.
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
Při naplňování ŠVP klademe důraz na propojení výuky v jednotlivých předmětech, vzdělávání přizpůsobené individuálním potřebám žáků, respektování osobnosti žáka, podporu všestranného rozvoje žáka, zdravý životní styl, výchovu k celoživotnímu vzdělávání, komunikativní a sociální dovednosti, spolupráci s rodiči.
Školní vzdělávací program je realizován ve dvou úrovních – úroveň povinného základního vzdělávání a úroveň zájmového vzdělávání, které zahrnuje vzdělávání ve školní družině a zájmovou činnost v kroužcích zřizovaných při ZŠ.
Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně motivovat a získat žáka k co největší aktivitě v učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. K tomu, aby vzdělávání mohlo být uskutečňováno v optimistickém prostředí a duchu je velmi důležité klima školy. Pohodové prostředí není dáno jen školními prostory, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují.
V dnešní době na nás působí velmi mnoho informací z různých zdrojů. Cílem je naučit se s těmito informacemi pracovat, odlišit podstatné od vedlejších, poznat i nebezpečí, které některé informace mohou přinášet. K tomuto účelu slouží v naší škole školní knihovna a žáci mají též prakticky neomezený přístup k počítačům, které mohou využívat při výuce i v rámci ŠD.
Pro harmonický rozvoj dítěte je velmi důležitá i tělesná aktivita. Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují sportovní kurzy a zájmové kroužky.
Velký důraz klade naše škola na prevenci sociálně-patologických jevů, a to především formou začlenění témat prevence do celého vzdělávacího procesu, během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků, sledovat program aktivit dětí ve volném čase, spolupracovat s rodiči. 
Sexuální výchova ( dle doporučení MŠMT) je v naší škole realizována především v hodinách prvouky a přírodovědy, v rámci projektů výchovy ke zdraví. Není vedena jako samostatný předmět, ale všechna předepsaná témata máme zařazena do výuky. K sexuální výchově přistupujeme velmi citlivě s ohledem na věk a vyspělost žáků.
Důležitými tématy jsou také výchova ke zdraví, dopravní výchova a ochrana člověka za mimořádných událostí. Tato témata jsou pravidelně začleňována do výuky a jsou součástí učiva. Často také k těmto tématům pořádáme projektové dny.
Součástí ŠVP jsou Standardy, které upřesňují očekávané výstupy v předmětech Český jazyk, cizí jazyk a matematika. Pomáhají vyučujícím s modelovými úkoly, které by měli žáci v 5. ročníku zvládnout.
3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské • respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
  
Výchovné a vzdělávací strategie
Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Důraz je kladen na využívání široké škály metod a forem výuky a jejich účelné střídání.
Uvedené strategie jsou závazné pro všechny vyučující ve všech vyučovacích předmětech i pro vychovatelku školní družiny při realizaci vzdělávacího programu školní družiny.
• Skupinová práce, práce ve dvojicích - výsledky jsou prezentovány ostatním
• Referát -žáci si volí témata jim blízká, používají při tom více zdrojů, které konfrontují, výstupy své práce prezentují i s využitím IT technologií ostatním
• Poskytnutí přístupu k mnoha informačním zdrojům
• Zadávání úkolů, při kterých žáci informace z různých zdrojů vyhledávají
• Exkurze, vycházky, besedy
• Do výuky vnášet aktuální dění ve společnosti, ve světě ( KK k řešení problémů, komunikativní, k učení, sociální a personální a občanské )
• Umožnění žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty ( KK k řešení problémů, komunikativní, k učení, sociální a personální,občanské, pracovní )
• Ocenění a využití zájmů a dovedností, které žáci získávají mimo vyučování ( KK k řešení problémů, komunikativní, k učení, sociální a personální a občanské, pracovní )
• Využití výukových programů
• Projektové vyučování ( KK k řešení problémů, komunikativní, k učení, sociální a personální a občanské, pracovní )
• Hrové činnosti jsou zařazovány uvážlivě, propojeně s výukovými záměry, motivace dětí je dosahována především přes smysluplnost obsahu (KK k učení, sociální a personální, pracovní a komunikativní)
• Výklad je kombinován s využíváním dosavadních znalostí žáků – žáci sumarizují, co již o tématu vědí, vyučující pak doplní chybějící informace(KK k řešení problémů, komunikativní, k učení, sociální a personální a občanské)
Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy jsou společné pro všechny učitele.
 
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními. Pravidelně spolupracujeme s pracovníky poradenského zařízení.
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. ( ředitelky školy). PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Ředitel školy stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy  i žákem samotným.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.
Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a ředitelku školy.
Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce - ŘŠ. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující jiných předmětů.
S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícícmi průběžně vyhodnocuje.V případě potřeby třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce - ŘŠ plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná,výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.
Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
• V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení.
• Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení
• Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.
• Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením ŘŠ. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.
• S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka.
• Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší.
• Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje.V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
• Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu.
• Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.
• Stejný postup platí i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy.
Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP , případně upravit vzdělávací obsah  tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
• Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka
• respektování zvláštností a možností žáka
• vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev
• utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry
• možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné
• v případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací plán
• kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků
• podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními
• navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci
• nutnost spolupráce s rodiči
• vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný
• dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa
Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
V případě potřeby škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s SPC v Českých Budějovicích, s Logopedickou školou v Týně nad Vltavou. Pracovníci obou institucí poskytují konzultace podle potřeby.
Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Do systému péče o žáky se SVP jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ - třídní učitelky, ředitelka i vychovatelka ŠD.
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti organizace výuky:
• respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
• důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
• respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
v oblasti metod výuky:
• střídání forem a činností během výuky - u mladších žáků využívání skupinové výuky
• postupný přechod k systému kooperativní výuky
• v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
• zařazení předmětů speciálně pedagogické péče
v oblasti hodnocení:
• Možno zařadit písemné hodnocení
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
• zdravotní tělesná výchova
• rozvoj grafomotorických dovedností
• logopedická péče
V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě podpůrných opatření od třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým mentálním postižením na základě minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.
K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.
Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.
Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné ve školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení.
3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Nadaným  žákem  se  rozumí  jedinec,  který  při  adekvátní  podpoře  vykazuje  ve  srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.
Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory
Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele nebo rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a závěrů vyšetření.
Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s ředitelkou školy ( plní funkci výchovného poradce) a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Ředitelka školy zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka jsou informace zaznamenány školní matriky.
Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP - SSŠ, NIDV.
Zodpovědné osoby a jejich role:
Do systému péče o žáky nadané a mimořádně nadané jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ - třídní učitelky, ředitelka i vychovatelka ŠD.
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků:
• předčasný nástup dítěte ke školní docházce: na základě žádosti zákonného zástupce a vyšetření v poradenském zařízení
• účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole: umožnění díky sestavení rozvrhu hodin, aby žák mohl navštěvovat vyšší ročník na daný předmět
• respektování pracovního tempa a zájmů žáka obohacování vzdělávacího obsahu
• zadávání specifických úkolů (na složitější a abstraktnější úrovni)
• zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů zadávání specifických úkolů
• pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka nestandardních problémových úloh)
• příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol
Žáci se mohou účastnit olympiád, soutěží nejen školních, ale i regionálních nebo krajských. nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. Žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Diferenciaci podle zájmu a nadání provádíme také pestrou nabídkou zájmových kroužků a nabídkou, kterou poskytují organizace v Českých Budějovicích a jiných okolních městech. Žáci tak mohou rozvíjet svůj talent v oborech, kde pro to mají předpoklady. 
3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové téma/Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání PRV , ČJ , M , PČ , CVP  PRV , ČJ , AJ , M , PČ , CVP  PRV , ČJ , AJ , M , PČ , CVP  ČJ , AJ , M , PŘ , ICT , PČ , CVP  ČJ , AJ , M , PŘ , ICT , PČ , CVP      
Sebepoznání a sebepojetí PRV , ČJ , HV , VV , TV , PČ , DM  PRV , ČJ , AJ , HV , VV , TV , PČ  PRV , ČJ , AJ , HV , VV , TV , PČ  ČJ , AJ , PŘ , HV , VV , TV , PČ , CVP  ČJ , AJ , PŘ , HV , VV , TV , PČ , CVP      
Seberegulace a sebeorganizace PRV , ČJ , M , HV , VV , TV , PČ , CVP  PRV , ČJ , AJ , M , HV , VV , TV , PČ , CVP  PRV , ČJ , AJ , M , HV , VV , TV , PČ , CVP  ČJ , AJ , M , PŘ , ICT , HV , VV , TV , PČ , CVP  ČJ , AJ , M , PŘ , ICT , HV , VV , TV , PČ , CVP      
Psychohygiena PRV , ČJ , M , HV , VV , TV , PČ , DZ  PRV , ČJ , AJ , M , HV , VV , TV , PČ  PRV , ČJ , AJ , M , HV , VV , TV , PČ  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , HV , VV , TV , PČ  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , HV , VV , TV , PČ      
Kreativita ČJ , M , HV , VV , PČ , DE , DZ , ŠČ  ČJ , AJ , M , HV , VV , PČ , DE  PRV , ČJ , AJ , M , HV , VV , PČ , DE  ČJ , AJ , M , HV , VV , PČ , DE  ČJ , AJ , M , HV , VV , PČ , DE      
Poznávání lidí PRV , ČJ , M , VV , TV , PČ , DE , ŠČ  PRV , ČJ , AJ , M , VV , TV , PČ , DE  PRV , ČJ , AJ , M , VV , TV , PČ , DE  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , VV , TV , PČ , CVP , DE  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , VV , TV , PČ , CVP , DE      
Mezilidské vztahy PRV , ČJ , M , HV , VV , TV , PČ , CVP , DM , DZ , ŠČ  PRV , ČJ , AJ , M , HV , VV , TV , PČ , CVP  PRV , ČJ , AJ , M , HV , VV , TV , PČ , CVP  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , HV , VV , TV , PČ , CVP  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , HV , VV , TV , PČ , CVP      
Komunikace PRV , ČJ , M , PČ , CVP , DM , ŠČ  PRV , ČJ , AJ , M , PČ , CVP  PRV , ČJ , AJ , M , PČ , CVP  ČJ , AJ , M , PŘ , PČ , CVP  ČJ , AJ , M , PŘ , PČ , CVP      
Kooperace a kompetice PRV , HV , VV , TV , PČ  PRV , ČJ , AJ , HV , VV , TV , PČ  PRV , ČJ , AJ , HV , VV , TV , PČ  ČJ , AJ , HV , VV , TV , PČ  ČJ , AJ , HV , VV , TV , PČ      
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PRV , ČJ , M , TV , CVP , ŠČ  PRV , ČJ , AJ , M , TV , CVP  PRV , ČJ , AJ , M , TV , CVP  ČJ , AJ , M , PŘ , TV , CVP  ČJ , AJ , M , PŘ , TV , CVP      
Hodnoty, postoje, praktická etika PRV , M , TV , PČ  PRV , ČJ , AJ , M , TV , PČ  PRV , ČJ , AJ , M , TV , PČ  ČJ , AJ , M , ICT , TV , PČ  ČJ , AJ , M , ICT , TV , PČ      
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola PRV , DM , ŠČ  PRV , ČJ  PRV , ČJ  ČJ , VL , PŘ , ICT  ČJ , VL , PŘ , ICT      
Občan, občanská společnost a stát DM     VL , ICT  VL , ICT      
Formy participace občanů v politickém životě DM     VL , ICT  VL , ICT      
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování DM     VL  VL , ICT      
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá ČJ , HV , VV , DE  ČJ , AJ , HV , VV , DE  ČJ , AJ , HV , VV , DE  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT , HV , VV , DE  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT , HV , VV , DE      
Objevujeme Evropu a svět ČJ , M , HV , VV , DE  ČJ , AJ , M , HV , VV , DE  ČJ , AJ , M , HV , VV , DE  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , HV , VV , DE  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , HV , VV , DE      
Jsme Evropané ČJ , DE  ČJ , AJ , DE  ČJ , AJ , DE  ČJ , AJ , VL , ICT , DE  ČJ , AJ , VL , ICT , DE      
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference PRV , ČJ , HV , VV  PRV , ČJ , AJ , HV , VV  PRV , ČJ , AJ , HV , VV  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT , HV , VV  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT , HV , VV      
Lidské vztahy PRV , ČJ , HV , DE , ŠČ  PRV , ČJ , AJ , HV , DE  PRV , ČJ , AJ , HV , DE  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT , HV , DE  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT , HV , DE      
Etnický původ PRV , ČJ  PRV , ČJ , AJ  PRV , ČJ , AJ  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT      
Multikulturalita PRV , HV  PRV , ČJ , AJ , HV  PRV , ČJ , AJ , HV  ČJ , AJ , VL , ICT , HV  ČJ , AJ , VL , ICT , HV      
Princip sociálního smíru a solidarity PRV  PRV , ČJ , AJ  PRV , ČJ , AJ  ČJ , AJ , VL  ČJ , AJ , VL , ICT      
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy PRV , ČJ , PČ , CVP , DZ , ŠČ  PRV , ČJ , PČ , CVP  PRV , ČJ , PČ , CVP  ČJ , VL , PŘ , ICT , PČ , CVP  ČJ , VL , PŘ , ICT , PČ , CVP      
Základní podmínky života PRV , CVP , DZ  PRV , CVP  PRV , CVP  VL , PŘ , ICT , CVP  VL , PŘ , ICT , CVP      
Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRV , ČJ , PČ , CVP , DZ , ŠČ  PRV , ČJ , PČ , CVP  PRV , ČJ , PČ , CVP  ČJ , VL , PŘ , ICT , PČ , CVP  ČJ , VL , PŘ , ICT , PČ , CVP      
Vztah člověka k prostředí PRV , ČJ , PČ , CVP , DZ , ŠČ  PRV , ČJ , PČ , CVP  PRV , ČJ , PČ , CVP  ČJ , VL , PŘ , ICT , PČ , CVP  ČJ , VL , PŘ , ICT , PČ , CVP      
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ČJ , M , PČ , DE , ŠČ  ČJ , M , PČ , DE  ČJ , M , PČ , DE  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , PČ , DE  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , PČ , DE      
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV , ŠČ  ČJ , VV  ČJ , VV  ČJ , AJ , VV  ČJ , AJ , ICT , VV      
Stavba mediálních sdělení    ČJ  ČJ  ČJ , ICT      
Vnímání autora mediálních sdělení HV , VV , ŠČ  ČJ , HV , VV  ČJ , HV , VV  ČJ , ICT , HV , VV  ČJ , ICT , HV , VV      
Fungování a vliv médií ve společnosti ŠČ     ČJ , VL  ČJ , VL , ICT      
Tvorba mediálního sdělení HV , CVP , DZ , ŠČ  ČJ , HV , CVP  ČJ , AJ , HV , CVP  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT , HV , CVP  ČJ , AJ , VL , PŘ , ICT , HV , CVP      
Práce v realizačním týmu M , VV , PČ , CVP , DE , ŠČ  ČJ , M , VV , PČ , CVP , DE  ČJ , AJ , M , VV , PČ , CVP , DE  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , VV , PČ , CVP , DE  ČJ , AJ , M , VL , PŘ , ICT , VV , PČ , CVP , DE      
   
 
3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:
Zkratka Název předmětu
AJ  Anglický jazyk
ČJ  Český jazyk
CVP  Cvičení v přírodě
DE  Den Evropy
DM  Demokrat
DZ  Den Země
HV  Hudební výchova
ICT  informační a komunikační technologie
M  Matematika
PČ  Pracovní činnosti
PŘ  Přírodověda
PRV  Prvouka
ŠČ  Školáček
TV  Tělesná výchova
VL  Vlastivěda
VV  Výtvarná výchova
  
 
4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. stupeň 2. stupeň Dotace 2. stupeň
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 7+2 7+2 7+1 6+1 6+1 33+7       
 Anglický jazyk  0+1 3 3 3 9+1       
Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4       
Informační a komunikační technologie informační a komunikační technologie     0+1 1 1+1       
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2    6       
 Vlastivěda     2 1+1 3+1       
 Přírodověda     1+1 2 3+1       
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5       
 Výtvarná výchova 1 1 1+1 2 2 7+1       
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10       
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5       
Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 0 0 0 0 0
  
4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Volná disponibilní časová dotace na 1. stupni ve výši 16 hodin je plně využita pro navýšení časové dotace v povinné části:
a) ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace pro vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 7 hodin Cizí jazyk 1 hodina
b) ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 4 hodiny
c) ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 2 hodiny
d) Informační a komunikační technologie 1 hodina
e) Umění a kultura 1 hodina
 
Přehled a názvy vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů
Vzdělávací oblast  Název předmětu  Název a zkratka  
Jazyk a jazyková komunikace  Český jazyk a literatura  Český jazyk - ČJ  
 Cizí jazyk  Německý jazyk - NJ  
  Anglický jazyk - AJ  
Matematika a její aplikace  Matematika  Matematika - M  
Informační a komunikační   technologie  Informační a komunikační   technologie  Informační a komunikační   technologie - ICT   
Člověk a jeho svět  Prvouka  Prvouka - PRV  
 Vlastivěda  Vlastivěda – VL  
 Přírodověda  Přírodověda - PŘ  
Umění a kultura  Výtvarná výchova  Výtvarná výchova - VV  
 Hudební výchova  Hudební výchova - HV  
Člověk a zdraví  Tělesná výchova  Tělesná výchova - TV  
Člověk a svět práce  Pracovní činnosti  Pracovní činnosti - PČ  
 
5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
9 9 8 7 7 0 0 0 0 40
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný       
  
Název předmětu Český jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Časové vymezení je dáno učebním plánem.
Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy • Cvičení v přírodě
• Den Evropy
• Školáček
• Demokrat
• Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• plánovat svůj čas
• kriticky hodnotit dosažených cílů
• chápat soutěž jako motor kupředu
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• samostatně vyhledávat možnosti k odstraňování problémů při komunikaci
• účastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
• aktivně vyhledávat a třídit informace, propojovat je
• rozvíjet své estetické cítění
• poznávat svou přirozenou potřebu estetiky a výtvarného umění
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
• využívat získané dovednosti v projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich přínos
• účastnit se anket, pořádat anketu, vyhodnotit dosažených výsledků
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• získané zkušenosti aplikovat při vyučování v podobných situacích
• zhodnotit svůj vývoj při řešení podobných problémů
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situacích
 Kompetence komunikativní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• vhodně projev oživovat
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• diskutovat
• rozumět prostředkům „ne-jazykové“ komunikace a vhodně je využívat
• pozorně naslouchat
• používat vhodných jazykových i nejazykových prostředků (u mluveného projevu: přiměřená hlasitost, rychlost, správná intonace, správná a zřetelná výslovnost, vhodná mimika, gestikulace,celkový postoj,
• udržovat vhodnou vzdálenost od adresáta…, u písemného projevu: čitelnost písma
• vhodně reagovat na manipulativní komunikaci
• využívat internetu
• používat telefon, zná zásady správného telefonování
• zvažovat vhodnou délku projevu a vhodné množství předávaných informací
• naslouchat
• vytvářet příležitosti pro zpětnou vazbu adresáta
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlice ve skupině
• nabídnout své představy protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druých
• chápat odpovědnost všech ve skupině
• vzájemně se podporovat a posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• chápat svou vlastní spoluodpovědnost za ŽP
• chránit své zdraví
• předcházet problémům rizikových jednání
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti, zodpověně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• uvědomovat si význam a hodnotu historických děl
• získávat aktuální informace k dění v ČR a Evropě
• cenit si kulturního dědictví
• účastnit se kulturních společenských a sportovních aktivit
 Kompetence pracovní:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
Způsob hodnocení žáků 

 

?
  
Český jazyk 1. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti • plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu) a věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
  velká tiskací abeceda
  stránce v knize - číslo, orientace
  čtení slabik di -dy, ti - ty, ni -ny a slabiky dě - tě - ně - bě - pě - vě -mě
  plynulé čtení krátkých slov
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti • porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti trénink paměti na krátkých textech
  Nahrazování - slova v textu slovy stejného významu
  tvary stejné a odlišné, pravolevá orientace, nahoře - dole, vzadu - vpředu, před - za, nad - pod ap.
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru základní pravidla slušné komunikace - vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz, slušnou formou odmítat a říkat „ne“
  pravidla rozhovoru, neskáče do řeči druhému (nejen dospělému)
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost • pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost pečlivá výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči • v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči správné dýchání
  rytmická cvičení, hra na tělo
  vhodné tempo a hlasitost řeči
  délka samohlásek
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích • volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích rytmická cvičení, hra na tělo
  vhodné verbální prostředky při řešení situací ve škole i mimo školu
  řeč těla
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev • na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev dramatizace životních situací
  Vypravování - krátký příběh vlastní nebo reprodukce čteného textu
  návštěva divadelních představení, sdílení prožitků
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním • zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu)
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev • píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Opis - správné tvary písmen (slov a vět) velké tiskací abecedy tužkou
  psaní podle diktátu písmena a krátká slova.
  Přiřazování - malá tiskací písmena k velkým - nejdříve ta podobná (např. Vv, Oo, Zz...), potom zbývající
  uvolnění ruky - tvary ve vzduchu, mokrým štětcem na tabuli, fixou na tabulku, tužkou na papír, tužkou (později perem) do sešitu. Píše slova (max. 6 písmen), poté i věty. Vědomě správné psaní věty
  psací abeceda
  opis, přepis i diktát
  kontrola vlastního písemného projevu
  základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu)
  hláska na začátku a konci slova, postupně všechny hlásky ve slově
  z hlásek sestavit slovo
  písmena z prstů, z vlastního těla, z modelíny, ze špejlí, z drátku
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení uvolnění ruky - tvary ve vzduchu, mokrým štětcem na tabuli, fixou na tabulku, tužkou na papír, tužkou (později perem) do sešitu. Píše slova (max. 6 písmen), poté i věty. Vědomě správné psaní věty
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh složení textu ve správné posloupnosti - věty, obrázky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky správné dýchání
  Přiřazování - malá tiskací písmena k velkým - nejdříve ta podobná (např. Vv, Oo, Zz...), potom zbývající
  délka samohlásek
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná • porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu)
  skládání slova z přeházených písmen
  doplňování chybějícího písmene do slov
  obrázková osnova - sestavit a vypravovat podle ní
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost • porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost Poznání svého jména psané velkými tiskacími písmeny
  písmena k obrázkům podle začátku slova
  pojem stránka, řádek, článek, písmeno, slovo, věta
  obrázky ke slovům
  význam slov
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves mluvený projev - správné řazení slov, vhodné užití slov podle významu, tvorba vět - obrázek, slovo - užití podstatných, přídavných jmen a sloves
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku • čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku správné dýchání
  trénink paměti na krátkých textech
  pečlivá výslovnost
  rytmická cvičení, hra na tělo
  vhodné tempo a hlasitost řeči
  dramatizace životních situací
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu • vyjadřuje své pocity z přečteného textu naslouchání čtenému textu
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností • pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností pojmy - básnička, říkadlo, pohádka, příběh, odlišuje verše, rýmy
  naslouchání čtenému textu
  dobro a zlo, ponaučení z příběhu, kladné a záporné postavy
  postava do správné pohádky
  ilustraci k příběhu.
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pojmy - básnička, říkadlo, pohádka, příběh, odlišuje verše, rýmy
  naslouchání čtenému textu
  dobro a zlo, ponaučení z příběhu, kladné a záporné postavy
  postava do správné pohádky
  ilustraci k příběhu.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie,schopnostumět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec(přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace,lidé);
• náš životní styl(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky,souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi(rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí(význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí(průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
  
Český jazyk 2. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti • plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti přechod k plynulému čtení textu bez slabikování
  správný slovní přízvuk
  čtení s porozuměním nahlas i potichu
  čtení v rolích
  rozlišení přímé řeči
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti • porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti čtení s porozuměním nahlas i potichu
  slova podobného významu
  odstranění slov nepatřících do textu (vetřelci)
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru základní pravidla slušné komunikace - vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz, slušnou formou odmítat a říkat „ne“ pravidla rozhovoru, neskáče do řeči druhému (nejen dospělému)
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost • pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost pečlivá výslovnost, rytmus řeči, dýchání,...
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči • v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči správné dýchání rytmická cvičení, hra na tělo vhodné tempo a hlasitost řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích • volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích řeč těla
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev • na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev naslouchat u textu
  spojení obsahu textu s ilustrací
  vyprávění, dramatizace a domýšlení příběhů
  recitace básně
  pohádky, knihy o přírodě, věcech, reprodukce a vypravování knih
  čtení s porozuměním a reprodukce obsahu textu
  orientace v textu, hledání odpovědi na otázky, hledání klíčových slov
  popis - předmět, obrázek, osoba, zvíře, jednoduchý pracovní postup
  slušné oslovení, prosba a poděkování
  posloupnost děje na základě pozorování
  předměty a jejich vlastnosti
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním • zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu)
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev • píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev rozdělit slova na konci řádky
  hygienické návyky při psaní
  úhledné psaní všech písmen - písmena a číslice podle normy psaní
  správné napojování - písmena a slabiky
  znaménka ve slovech i větách
  opis a přepis - jednoduché texty, velká písmena ve slovech i ve větě
  vlastní kontrola napsaného
  kontrola spolužáka
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení adresa - správné psaní
  správné psaní - pohlednice, krátký dopis, pozdrav, blahopřání, vzkaz,..
  rozdělit slova na konci řádky
  hygienické návyky při psaní
  úhledné psaní všech písmen - písmena a číslice podle normy psaní
  správné napojování - písmena a slabiky
  znaménka ve slovech i větách
  opis a přepis - jednoduché texty, velká písmena ve slovech i ve větě
  ústně i písemně - krátké souvislé projevy, píše jednoduché věty
  řazení vět podle děje
  řazení slov ve větě tak, aby věta dávala smysl
  diktát
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh rozvité věty k obrázkům
  obrázková osnova
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky grafická a zvuková podoba slova, člení slova na slabiky, hlásky
  skládání slov z hlásek, slabik, skládání - ze slov věty
  hlásky na samohlásky a souhlásky
  krátké a dlouhé samohlásky
  změna významu slova při změně délky samohlásky
  souhlásky tvrdé a měkké
  souhlásky obojetné - vyjmenovat
  abeceda
  slova podle abecedy podle prvního písmene
  užití slovníku, telefonním seznamu,...
  slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř slova - (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f)
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná • porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná slova opačného a podobného významu
  slova souřadná, nadřazená a podřazená
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost • porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost slova opačného a podobného významu
  slova souřadná, nadřazená a podřazená
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves podstatná jména, slovesa a předložky
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky  tvorba - věty s podstatnými jmény, slovesy a předložkami
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky • rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky druhy vět podle postoje mluvčího - rozlišení a tvorba
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování správně i,í – y,ý po souhláskách
  ú/ů
  slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
  velká písmena na začátku vět
  velká písmena u vlastních jmen osob, zvířat a známých místních pojmenování
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku • čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyprávění o knize, nabídka ostatním
  přednášení zpaměti přiměřené texty
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu • vyjadřuje své pocity z přečteného textu uvědomělý poslech literárních textů
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění  samostatná četba
  jednoduché záznamy - deník četby, čtenářský strom,...
  vlastní ilustrace
  vyprávění o knize, nabídka ostatním
  systém školní a obecní knihovny
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění • rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pojmy - pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec, jeviště, hlediště, režisér, divadelní hra, hlavní postavy
  divadlo, koncert
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností uvědomělý poslech literárních textů
  samostatná četba
  jednoduché záznamy - deník četby, čtenářský strom,...
  vlastní ilustrace
  vyprávění o knize, nabídka ostatním
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy jednoduchá, souvětí, spojky, čárky
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje slovní druhy v základním tvaru podstatné jméno, sloveso, předložka, spojka, přídavné jméno
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí(význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí(průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec(přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace,lidé);
• náš životní styl(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky,souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi(rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie,schopnostumět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Český jazyk 3. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti • porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti  věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru komunikace se spolužáky a s dospělými
  zásady slušného chování v mezilidském kontaktu - zdravit, omluvit se, požádat o pomoc, poděkovat, požádat o informaci, podat stručné informace ( i telefonicky ), uvítat návštěvu a rozloučit se, sdělit přání,...
  společenská pravidla chování v prostorách školy - požádat o uvolnění cesty, dát přednost dospělé osobě, podržet dveře,...
  zásady telefonování – jasnost, stručnost, výstižnost
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost • pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci;
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči • v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci;
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích • volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
  řeč těla
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev • na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev vlastní příhoda, snaží se odstranit přebytečná a opakující se slova - vypravování
  reprodukce přečteného textu
  tvorba otázky
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním • zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním správné hygienické návyky při psaní
  písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem);
  technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu);
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev • píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev krátký dopis, adresa
  pohlednice, telegram
  pravopis vlastních jmen
  technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu);
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení úhledné psaní všech písmen - psací (velká i malá) i tiskací (velká) abecedy, číslice, upevňuje si správné tvary písmen
  dbá na úpravu psaného textu při zvyšování rychlosti psaní
  kontrola písemného projevu a odstranění nedostatků
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh dotváření úryvku příběhu
  práce s obrázkovou osnovou
  tvorba jednoduché osnovy
  nadpis, členění projevu, části textu
  popis - předmět, obrázek, osobu, zvíře, pracovní postup
  správný slovosled
  správné pojmenování předmětů a dějů
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
  věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky párové souhlásky na konci i uvnitř (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f)
  abeceda – podle prvního, druhého a třetího písmena ve slově
  slabiky, hlásky, určuje počet slabik
  správný slovní přízvuk
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná • porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná slova nadřazená a podřazená, souřadná, synonyma, opozita,...
  slova podle významu, vyhledává slova souznačná a protikladná, přiřazuje slova nadřazená, podřazená, opačná,..
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost • porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost slova podle významu, vyhledává slova souznačná a protikladná, přiřazuje slova nadřazená, podřazená, opačná,..
  kořen slova, předpona a přípona
  kořen slova - slova příbuzná - tvoří
  slova stejně znějící, ale odlišná i-y - význam slov
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru třídění slov podle slovních druhů – pozná podstatná jména, slovesa, přídavná jména, předložky
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves rod, číslo, pád, u mužských životnost - PJ
  osobu, číslo, čas v oznamovacím způsobu - slovesa
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy • spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy věta jednoduchá, souvětí, spojování pomocí spojek, čárek,...
  základní skladební dvojice
  věta holá, věta rozvitá, souvětí
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky • rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky druhy vět podle postoje mluvčího
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování párové souhlásky na konci i uvnitř (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f)
  vyjmenování a význam vyjmenovaných slov
  slova stejně znějící, ale odlišná i-y - význam slov
  slova vyjmenovaná a příbuzná
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku • čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku tiché, hlasité čtení
  čtení s porozuměním
  správná intonace
  členění textu, frázování
  četba jako zdroj informací
  recitace textů přiměřeně věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu • vyjadřuje své pocity z přečteného textu reprodukce obsahu přečteného
  jednoduché záznamy do deníku četby a do čtenářského stromu
  vlastní výstižná ilustrace ke knize
  vyprávění o knize, motivace ostatních k četbě
  orientace v knize
  charakteristika literárních postav
  vlastní postoj ke knize
  vyprávění pohádky, povídky, dramatizace, dotváření příběhů,
  vyprávění zážitků z divadelního, filmového představení, shrnutí obsahu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění • rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění poezie a próza, pověst, povídka, pohádka, bajka
  seznámení s poezií, prózou, divadlem, literaturou uměleckou a dětskou , výtvarným doprovodem i ilustracemi
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností • pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností reprodukce obsahu přečteného
  orientace v textu, odpovědi na otázky, klíčová slova
  knihovna - systém půjčování knih
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí(význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí(průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec(přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace,lidé);
• náš životní styl(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky,souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi(rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
• příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií);
• principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost);
• příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie,schopnostumět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Český jazyk 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává přiměřené věku - úprava textu a funkční používání barev při zápisu textu
  aktivní užití pravopisu
  aktivní využívání získané slovní zásoby
  rozšiřování slovní zásoby – četbou, vyhledáváním informací,...
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení • posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení čtení s porozuměním - posouzení úplnosti či neúplnosti sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta • reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta psaní poznámek, shrnutí různých sdělení
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku • vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku zásady správného telefonování
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě • rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména v reklamě praktické naslouchání v mezilidské komunikaci
  kladení otázek
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru • volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru aktivní komunikace, zásady správného mezilidského styku – pozdraví, osloví kamarády i dospělého, správně formuluje omluvu, prosbu a vzkaz, snaží se vést dialog
  při mluveném projevu - přiměřená gesta a mimika
  mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci;
  správné tempo mluveného projevu
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace • rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace spisovné a nespisovné vyjadřování
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry základní hygienické návyky psaní a techniku psaní
  přiměřené věku - úprava textu a funkční používání barev při zápisu textu
  správné psaní po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu
  adresa, blahopřání, pozdrav, oznámení, pozvánka, popis
  jednoduché tiskopisy – podací lístek, přihláška, objednávka,..
  aktivní užití pravopisu
  aktivní využívání získané slovní zásoby
  užití vhodných jazykových prostředků
  vypravování
  dělení slov na konci řádky
  sestaví osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce
  následnost dějové složky
  popis rostlin, zvířat, věcí, pracovního postupu, činnosti
  telegram, telefonuje, píše dopis a adresu
  pravopis vlastních jmen
  správné hygienické návyky při psaní
  úhledné psaní - písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká) abecedy, číslice, upevňuje si správné tvary písmen
  dbá na úpravu psaného textu při zvyšování rychlosti psaní
  kontrola písemného projevu, odstranění nedostatků
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti • sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti vypravování
  sestaví osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce
  následnost dějové složky
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čtení s porozuměním - posouzení úplnosti či neúplnosti sdělení
  čtení s porozuměním, hlasité, tiché, kontrolní otázky
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová • porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová různé podoby slova
  slova podle významu
  slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, souzvučná, nadřazená, podřazená a souřadná
  slova spisovná a nespisovná
  slova citově zabarvená – slova mazlivá a hanlivá
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku • rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku předpona, přípona, kořen slova
  předpony a předložky, pravopis jejich psaní
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu • určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu slovní druhy ohebné a neohebné
  v textu přiměřené obtížnosti - všechny slovní druhy
  skloňování PJ – rod, číslo, pád, vzor
  časování sloves – osoba, číslo způsob oznamovací, čas
  způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací
  jednoduchý tvar slovesný a tvar složený
  sloveso a podstatné jméno slovesné
  pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných názvů
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary • rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary slova spisovná a nespisovná
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty • vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty podmět a přísudek
  graficky označit podmět a přísudek
  neúplná základní skladební dvojice, použití vhodného podstatného jména a zájmena
  vyhledávání - vhodný podmět ze situace
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí • odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí věta jednoduchá a souvětí
  stavba souvětí
  souvětí dle vzorce
  spojování - jednoduché věty v souvětí spojovacími výrazy
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje • užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje spojování - jednoduché věty v souvětí spojovacími výrazy
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách • píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách i-y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu • zvládá základní příklady syntaktického pravopisu i-y v příčestí minulém
 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čtení - správné, uvědomělé, plynulé, dostatečná rychlost
  tiché čtení s porozuměním
  intonace, správný přízvuk slovní i větný, členění vět
  barva a síla hlasu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je • vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volná reprodukce textu podle svých schopností
  dojmy z četby anebo poslechu literárního díla - snaha o vyjádření
  beseda o přečtených knihách
  zaznamenávání vlastních myšlenek
  zaznamenávání své četby do deníku četby
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma • volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma volná reprodukce textu podle svých schopností
  vhodné texty zpaměti
  pokus o dramatizaci textu – samostatně nebo ve skupině
  domýšlení literárních příběhů
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů • rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů aktivní hledání pojmů v encyklopediích, na internetu, využívá získaných vědomostí v mezipředmětových vazbách
  návštěva divadelních představení a beseda o nich
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy • při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy základní pojmy literární teorie - pohádka, hádanka, říkanka, báseň, spisovatel, kniha, ilustrátor, čtenář, divadlo, film, herec, režisér, verš, rým, přirovnání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí(význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí(průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec(přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace,lidé);
• náš životní styl(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky,souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi(rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
• organizace a postavení médií ve společnosti;
• faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování;
• způsoby financování médií a jejich dopady;
• vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy;
• role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování;
• role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti);
• role médií v politických změnách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
• příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií);
• principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost);
• příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie,schopnostumět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Český jazyk 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
  věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
  čtení plynulé, s porozuměním, nahlas a potichu - přiměřeně náročné texty
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává odlišení podstatných informací od nepodstatných a okrajových
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení • posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta • reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta reprodukce jednoduchých textů
  vyhledávání fakt a jejich reprodukce
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku • vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku dialog na základě obrazového materiálu - základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování),
  mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci;
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě • rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména v reklamě manipulativní komunikace a její nebezpečí - reklama
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru • volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru vhodná modulace řeči
  kultivované vyjadřování
  správné užití spisovné a nespisovné výslovnosti
  vhodná mimika a gesta při mluveném projevu
  zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace • rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace správné užití spisovné a nespisovné výslovnosti
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry zásady a tvorba vypravování
  popis předmětu, děje, pracovního postupu, dopis, telegram
  tiskopisy: poštovní poukázky, průvodky, podací lístky
  jednoduché texty běžného písemného projevu – výpisky, omluvenku, vzkaz, pozdrav, oslovení, prosba, zpráva, oznámení...
  úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu
  úprava, rychlost psaní
  kontrola vlastního písemného projevu, odstranění nedostatků
  písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem);
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti • sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti zásady a tvorba vypravování
  přímá řeč a různé druhy uvozovacích vět, upraví přímou řeč na nepřímou a naopak, ovládá grafický zápis přímé řeči
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová • porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku • rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku dělení slov na konci řádku
  základní části slova – kořen slov, předpona, přípona
  tvorba slov pomocí předpon, přípon i koncovek
  předpona a předložka, přípona a koncovka
  předpony nad, pod, roz, bez, před, od, s, z, vz
  skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně - v praxi
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu • určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu odvozená přídavná jména s-ský-ští
  skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně - v praxi
  druhy slov
  slova ohebná a neohebná
  kategorie podstatných jmen
  určuje u sloves nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob (i podmiňovací)
  určování přídavných jmen, druh, skloňování podle vzoru mladý a jarní, pravopis koncovek
  druh zájmen
  užití podstatných jmen a zájmen, jejich vzájemná záměna
  číslovky a druh
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary • rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary správné užití spisovné a nespisovné výslovnosti
  mateřský jazyk jako prostředek dorozumívání
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty • vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty tvoří větu jednoduchou a souvětí
  větu jednoduchá a souvětí v textu
  základní skladební dvojice
  podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený, obecný
  přísudek slovesný, jmenný
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí • odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí větu jednoduchá a souvětí v textu
  počet vět v souvětí
  graficky vzorec souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje • užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje správná interpunkce a spojovací výrazy ( spojky, zájmena vztažná, příslovce )
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách • píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách vyjmenovaná slova prakticky
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu • zvládá základní příklady syntaktického pravopisu pravopis vlastních jmen
  psaní i-y v koncovkách
  časování sloves v čase přítomném, budoucím i minulém, kde správně odůvodní psaní koncovek podle syntaktických pravidel
  shoda přísudku s holým podmětem
  přímá řeč a různé druhy uvozovacích vět, upraví přímou řeč na nepřímou a naopak, ovládá grafický zápis přímé řeči
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je • vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je vyjadřování pocitů z předčteného textu a názory o něm
  zápis z textu
  představení přečtené knihy
  zápisy o knize
  orientace v dětské literatuře
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma • volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma poslech literárních textů
  tvorba vlastních textů
  volná reprodukce přečtených nebo slyšených textů
  recitace básní, vlastní tvorba rýmů, básní
  dramatizace, přijímání rolí – pohádky, dává vlastní výtvarný doprovod
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů • rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů orientace v odborných textech – zdroj informací
  práce se slovníkem, encyklopedií, katalogem, internetem
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy • při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy návštěva divadelních a filmových představení, beseda o nich, hodnocení
  literární pojmy
  základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí(význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí(průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec(přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace,lidé);
• náš životní styl(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky,souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi(rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
• organizace a postavení médií ve společnosti;
• faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování;
• způsoby financování médií a jejich dopady;
• vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy;
• role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování;
• role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti);
• role médií v politických změnách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
• příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií);
• principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost);
• příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie,schopnostumět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
   
5.2 Anglický jazyk
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
0 1 3 3 3 0 0 0 0 10
 Povinný Povinný Povinný Povinný       
  
Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Jazyková výchova vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání.
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí
závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Vyučovací předmět má týdenní časovou dotaci 1 hodinu ve druhém ročníku, 3 hodiny ve třetím ročníku, 3 hodiny ve čtvrtém ročníku a 3 hodiny v pátém ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Hlavním záměrem je vzbudit v žácích zájem o anglický jazyk a anglickou kulturu. Mezi další cíle patří: uvědomit si důležitost osvojení si cizího jazyka pro další život a studium, seznámit žáky se základní slovní zásobou a jazykovými strukturami nezbytnými pro jednoduchou komunikaci, umožnit žákům smysluplně komunikovat, rozvíjet výslovnost, pomoci žákům pochopit základní jazykové jevy a začít tak budovat základy gramatiky, podporovat a rozvíjet schopnost učit se, povzbuzovat žáky k tomu, aby přebraly zodpovědnost za vlastní učení a pomoci žákům získat porozumění pro jiné kultury, země, zvyky a lidi. To vše probíhá především zábavnou formou.
Při výuce je kladen důraz na komunikativní dovednosti, poslech s porozuměním, porozumění psanému textu a psaní.
Vzděláváním získává žák dovednost rozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Integrace předmětů • Cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy • Den Země
• Demokrat
• Školáček
• Den Evropy
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
•  plánovat svůj čas
•  komunikovat pro další studium i praktický život
•  srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
•  vypěstovat si pozitivní vztah k anglickému jazyku
•  ochotě se učit cizímu jazyku
•  osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
•  objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 Kompetence k řešení problémů:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• nenechat se odradit neúspěchem
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• využívat různé zdroje informací
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
 Kompetence komunikativní:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• vhodně projev oživovat
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• pozorně naslouchat
• využívat internetu
• používat telefon, zná zásady správného telefonování
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
• vytvářet příležitosti pro zpětnou vazbu adresáta
• naslouchat
 Kompetence sociální a personální:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy protože jsou také důležité
• posilovat sebedůvěru
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• čerpat poučení od druhých
• respektovat mínění druých
• chápat odpovědnost všech ve skupině
• vzájemně se podporovat a posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• uvědomovat si své povinnosti, zodpověně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• toleranci
• objevovat a pracovat s časopisy psanými anglickým jazykem
• poskytnout účinně pomoc
 Kompetence pracovní:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• používat základní pracovní dovednosti např. při tvorbě projektů
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
  
Anglický jazyk 2. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně • rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje komunikace v běžných situacích – pozdravy, poděkování, rozloučení, představení,
 • rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova základní gramatické struktury a typy vět-čísla, barvy, abeceda, vyjádření souhlasu a nesouhlasu
  audioorální dovednosti-nácvik výslovnosti
 • používá obrázkový slovník slovní zásoba-rodina, hračky, obličej, ovoce, zelenina, jídlo, pití, zvířata, škola
  tématické okruhy-zvláštní pozornost projektu – zvířata, rodina, hračky
  svátky – Halloween, Vánoce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzn
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
  
Anglický jazyk 3. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
  mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
  jednoduché pokyny a ustálená spojení
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal • zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
  opakování slovní zásoby
  ozvěna, přiřazování
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu • rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem
  tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu • rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení • přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
  základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy • píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
  základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzn
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Anglický jazyk 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu • rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu konkrétní informace například o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
  Porozumění tématu krátkého textu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům • vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům známá slova a slovní spojení – předměty, osoby, zvířata, činnosti, číselné a časové údaje v krátkém textu z běžného života
  slovní zásoba, význam slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z běžného života, s vizuální oporou
  tématické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
  práce se slovníkem
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností krátké a jednoduché otázky související s osvojovanými tématy, jsou-li předkládány pomalu a s pečlivou výslovností
  jednoduché pokyny učitele související s prací při hodině a ve škole, jsou-li předkládány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu • rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu slovní zásoba – v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
  tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
  mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu • rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu rozpoznávání známých slov, slovní spojení a konkrétní informace – předměty, osoby, zvířata, činnosti, číselné a časové údaje
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • se zapojí do jednoduchých rozhovorů, slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat • sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
  zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
  slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem
  jednoduché rozhovory – oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování
  jednoduché rozhovory – poskytnutí informací o sobě, rodině, zvířatech, dalších osobách,… - mluví o svém věku, co umí, vlastní, dělá rád/nerad – jednoduché věty a slovní spojení
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá • odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem
  jednoduché rozhovory – oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování
  jednoduché rozhovory – poskytnutí informací o sobě, rodině, zvířatech, dalších osobách,… - mluví o svém věku, co umí, vlastní, dělá rád/nerad – jednoduché věty a slovní spojení
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života • napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
  zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
  základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře • vyplní osobní údaje do formuláře jednoduché rozhovory – poskytnutí informací o sobě, rodině, zvířatech, dalších osobách,… - mluví o svém věku, co umí, vlastní, dělá rád/nerad – jednoduché věty a slovní spojení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzn
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Anglický jazyk 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností krátké a jednoduché otázky související s osvojovanými tématy, jsou-li předkládány pomalu a s pečlivou výslovností
  jednoduché pokyny učitele související s prací při hodině a ve škole, jsou-li předkládány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu • rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
  slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem
  tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu • rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
  rozpoznává, zachycuje známá slova, slovní spojení a konkrétní informace – předměty, osoby, zvířata, činnosti, číselné a časové údaje
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • se zapojí do jednoduchých rozhovorů, jednoduché rozhovory – oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování
  jednoduché rozhovory – poskytnutí informací o sobě, rodině, zvířatech, dalších osobách,… - mluví o svém věku, co umí, vlastní, dělá rád/nerad – jednoduché věty a slovní spojení
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat • sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat jednoduché rozhovory – poskytnutí informací o sobě, rodině, zvířatech, dalších osobách,… - mluví o svém věku, co umí, vlastní, dělá rád/nerad – jednoduché věty a slovní spojení
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá • odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá krátké a jednoduché otázky související s osvojovanými tématy, jsou-li předkládány pomalu a s pečlivou výslovností
  mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu • rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu známá slova a slovní spojení – předměty, osoby, zvířata, činnosti, číselné a časové údaje v krátkém textu z běžného života
  slovní zásoba, porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu
  Porozumění tématu krátkého textu
  tématické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům • vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům konkrétní informace například o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
  Porozumění tématu krátkého textu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života • napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života jednoduché rozhovory – poskytnutí informací o sobě, rodině, zvířatech, dalších osobách,… - mluví o svém věku, co umí, vlastní, dělá rád/nerad – jednoduché věty a slovní spojení
  konkrétní informace například o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
  zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
  základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře • vyplní osobní údaje do formuláře jednoduché rozhovory – poskytnutí informací o sobě, rodině, zvířatech, dalších osobách,… - mluví o svém věku, co umí, vlastní, dělá rád/nerad – jednoduché věty a slovní spojení
  konkrétní informace například o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzn
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
   
5.3 Matematika
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
4 5 5 5 5 0 0 0 0 24
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný       
  
Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Výuka matematiky probíhá v kmenových třídách a to následujícím způsobem:
1. ročník - 4 hodiny týdně
2. ročník - 5. ročník - 5 hodin týdně
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy • Cvičení v přírodě
• Den Evropy
• Školáček
• Demokrat
• Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• plánovat svůj čas
• kriticky hodnotit dosažených cílů
• chápat soutěž jako motor kupředu
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• samostatně vyhledávat možnosti k odstraňování problémů při komunikaci
• účastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
• aktivně vyhledávat a třídit informace, propojovat je
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• vytvářet si komplexní pohled na matematické a přírodní vědy
• objevovat a pozorovat všechno, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
• využívat získané dovednosti v projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich přínos
• účastnit se anket, pořádat anketu, vyhodnotit dosažených výsledků
 Kompetence k řešení problémů:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• získané zkušenosti aplikovat při vyučování v podobných situacích
• zhodnotit svůj vývoj při řešení podobných problémů
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• vyhledávání vhodných informací vedoucích k řešení problémů
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• užívat logických a matematických postupů při řešení problémů
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situacích a v praxi
 Kompetence komunikativní:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• diskutovat
• pozorně naslouchat
• udržovat vhodnou vzdálenost od adresáta…, u písemného projevu: čitelnost písma
• kultivovanému, souvislému a výstižnému vyjadřování
• vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu
• využívat internetu
• zvažovat vhodnou délku projevu a vhodné množství předávaných informací
• naslouchat
• vytvářet příležitosti pro zpětnou vazbu adresáta
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
• vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu
• porozumět některým typům textů, znaků a záznamů
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlice ve skupině
• nabídnout své představy protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druých
• chápat odpovědnost všech ve skupině
• vzájemně se podporovat a posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• chránit své zdraví
• předcházet problémům rizikových jednání
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti, zodpověně přistupovat k domácí přípravě
• toleranci
• odhalovat společné znaky
• účinně poskytnout pomoc
• uvědomovat si svá práva a povinnosti
 Kompetence pracovní:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• reálnému zhodnocení svých možností
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
  
Matematika 1. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník
• --> Tělesná výchova - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků • používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků dočítá do 10, do20
  užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
  umí rozlišit vztah více x méně
  rozumí pojmu zvětšit x zmenšit
  rozumí komutativnosti sčítání
  rozkládá čísla
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose • užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose umí vyhledávat a zobrazovat čísla na číselné ose
  orientuje se v číselné řadě do 20
  doplní chybějící čísla v řadě
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých případech provádí zpaměti i písemně jednoduché početní operace
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace řeší slovní úlohy
  zapíše příklad a odpověď
  řeší slovní úlohy typu „ o více“, „ o méně“ v oboru do 20
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života • popisuje jednoduché závislosti z praktického života rozumí pojmu sloupec a řádek
  praktické slovní úlohy
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti umí číst, psát a porovnávat čísla , počítá předměty v oboru do 20
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel • doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel doplňuje tabulky a posloupnosti čísel
  píše správně příklady ve sloupcích
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci orientuje se v prostoru
  ovládá orientaci – vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed
  ovládá pojmy a rozdíly mezi pojmy vyšší, nižší, větší, menší,...
  rozezná, pojmenuje a nakreslí základní geometrické tvary - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
  rozezná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje jednoduchá tělesa - koule, krychle, válec
  najde využití geometrických tvarů a těles v prostoru, v okolí, v běžném životě
  umí stavět se stavebnicí – Lego, kostky,...
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky ovládá pojmy a rozdíly mezi pojmy vyšší, nižší, větší, menší,...
  měření úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině rozezná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje jednoduchá tělesa - koule, krychle, válec
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času dny v týdnu
  včera, dnes, zítra,...
  denní režim
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
  
Matematika 2. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Anglický jazyk - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků • používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků vytvoří konkrétní soubory (na počitadle, penězi, ve čtvercové síti), s daným počtem prvků do 100
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose • užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose prakticky využívá číselnou osu
  orientuje se v číselné řadě do 100
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých případech sčítá a odčítá s přechodem desítky do 20
  řeší příklady s jednou závorkou
  početní operace provádí zpaměti i písemně
  v praxi využívá znalosti o komutativnosti sčítání
  sčítá a odčítá desítky
  rozkládá čísla na desítky a jednotky
  sčítá a odčítá bez přechodu desítky do 100
  sčítá a odčítá s přechodem desítky do 100
  porovnává čísla do 100
  používá symboly pro porovnávání čísel – >< =
  počítá po 1,2,5,10 do 100
  zaokrouhluje čísla na desítky
  provádí písemné sčítání a odčítání 2cifer. čísel
  rozumí pojmu sloupec a řádek
  umí spoje násobilek 2,3,4,5
  umí dělení v oboru násobilky 2,3,4,5
  řeší slovní úlohy s využitím násobení a dělení – xvíce x xméně
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace řeší slovní úlohy a sám je tvoří
  řeší slovní úlohy „ o více“, „ o méně“
  řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
  řeší slovní úlohy typu „o méně“, „o více“
  řeší slovní úlohu
  zapíše příklad a odpověď
  tvoří slovní úlohy
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti čte, zapisuje a porovnává čísla do 100
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času • orientuje se v čase, převádí jednotky času rozezná časové jednotky
  využití časových jednotek v praxi - týden, den, hodina, denní režim
  jednotky délky a času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života • popisuje jednoduché závislosti z praktického života využití časových jednotek v praxi - týden, den, hodina, denní režim
  praktické úlohy z každodenního života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel • doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel tabulka, sloupec, řádek
  orientace ve sloupcovém diagramu
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci rozdíl mezi kreslením a rýsováním
  správné návyky při rýsování
  křivé čáry
  rovné čáry
  umí označit body
  zná geometrické tvary
  zná základní tělesa
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky • porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky rýsování, měření a odhad délky úsečky, porovnávání úseček
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině • rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině umí najít využití těles a tvarů v praxi
  stavebnice ke stavbám s tělesy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Matematika 3. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků • používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
  jednoduché rovnice
  násobení zpaměti dvojciferného číslo jednociferným
  dělení dvojciferného číslo jednociferným mimo obor násobilek, určení neúplného podílu a zbytku
  užívání s porozuměním matematických termínů – sčítanec, dělitel,...
  kontrolu výsledků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti čtení a psaní trojciferných čísel
  porovnávání trojciferných čísel
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose • užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose práce s číselnou osou, najde obraz trojciferného čísla na ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých případech počítání po jednotkách, desítkách a stovkách.
  násobilka do 10
  dělení do 10
  zaokrouhlování na desítky a stovky
  násobení zpaměti dvojciferného číslo jednociferným
  dělení dvojciferného číslo jednociferným mimo obor násobilek, určení neúplného podílu a zbytku
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace slovní úlohy na porovnání dvou trojciferných čísel
  slovní úlohy na sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel
  slovní úlohy na vztahy o x – více, o x – méně
  slovní úlohy vedoucí k násobení dvojciferného čísla jednociferným a dělení dvojciferného čísla jednociferným
  odhad výsledku, slovní úlohy vedoucí k užití vztahů x – krát více, x – krát méně
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času • orientuje se v čase, převádí jednotky času časové jednotky
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života • popisuje jednoduché závislosti z praktického života vztahy mezi jednotkami
  přímá úměrnost
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel • doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel práce s tabulkou a sloupcovým diagramem
  doplňování závislostí do tabulky
  přímá úměrnost
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci rýsování geometrických útvarů: přímka, polopřímka
  vzájemná poloha přímek v rovině - různoběžky, rovnoběžky, kolmice
  trojúhelník podle daných stran
  rovnostranný trojúhelník
  kružnice
  obvod sečtením velikostí stran
  rýsování přímek, označování průsečíku různoběžek
  vyznačování polopřímek
  rovinné obrazce ve čtvercové síti - kreslení a rýsování
  modelování stavby tvaru kvádru, krychle apod. (užívání stavebnice, krabiček)
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky • porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky jednotky délky: milimetr, kilometr,..
  měření úsečky s přesností na milimetry, odhad délky úsečky
  rýsování úsečky dané délky, např. v centimetrech a milimetrech
  měření délky stran rovinných obrazců
  převod jednotek délky
  odhad délek různých úseček a vzdáleností
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině • rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině rovinné obrazce: trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník
  termín strana rovinného obrazce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Matematika 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení • využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení čtení a zápis čísel do 1 000 000, zobrazí tato čísla na číselné ose
  zápis čísla v desítkové soustavě, počítá po statisících, desetitisících, tisících
  porovnávání čísel do 1000 000
  jednoduché nerovnice
  provádí rozklad čísel v desítkové soustavě
  pamětné sčítání a odčítání čísel v daném oboru
  sčítá a odčítá zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0
  pamětné násobení a dělení čísla do 1 000 000 jednociferným číslem
  odhad výpočtu
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel • provádí písemné početní operace v oboru do 1 000 000 čtení a zápis čísel do 1 000 000, zobrazí tato čísla na číselné ose
  zápis čísla v desítkové soustavě, počítá po statisících, desetitisících, tisících
  porovnávání čísel do 1000 000
  jednoduché nerovnice
  provádí rozklad čísel v desítkové soustavě
  písemné sčítá a odčítá
  písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem
  kontrola výpočtu pomocí práce s kalkulačkou
  písemné dělení jednociferným dělitelem, kontrola násobením
  odhad výpočtu
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru do 1 000 000 zaokrouhlování čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v oboru do 1 000 000 řešení slovních úloh na porovnání čísel, na početní výkony, na vztahy o x – více, méně, x – krát více, méně
  řešení slovních úloh s více početních výkonů, dodržuje pořadí početních výkonů
  užití závorek
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku • modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku celek, část, zlomek
  terminologie zlomků
  polovina, čtvrtina, pětina,... pomocí obrázků
  řešení slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku
  vytvoření celku z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel • porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel sčítání, odečítání, porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty desetinné číslo prakticky - nakupování
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data  
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose záporné číslo prakticky - teploměr
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data • vyhledává, sbírá a třídí data práce s daty - internet, encyklopedie,,... řazení, porovnávání,
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy zjistí údaje z diagramu
  sestaví jednoduchý diagram
  tvorba tabulek
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce • narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky, průsečík
  rovnoběžky a různoběžky, průsečík
  kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
  ověří kolmost pomocí trojúhelníku s ryskou
  kružnice s daným středem a daným poloměrem
  termíny – kružnice, kruh, střed, poloměr
  rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, pravoúhlý
  čtverec a obdélník - konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran • sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran grafický součet, rozdíl, součin úsečky
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice • sestrojí rovnoběžky a kolmice vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky, průsečík
  rovnoběžky a různoběžky, průsečík
  kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
  ověří kolmost pomocí trojúhelníku s ryskou
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu • určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu jednoduché slovní úlohy na obsah a obvod čtverce a obdélníka – pomocí čtvercové sítě
  jednotky obsahu: cm2, mm2, m2
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru • rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru souměrný útvar pomocí čtvercové sítě, překládání papíru,..
  pomocí překládání osu souměrnosti
  souměrné útvary ve čtvercové síti, konstrukce souměrného útvaru ve čtvercové síti
  síť kvádru a krychle
  modelování kvádru a krychle z dané sítě (složení, rozložení krabičky )
  jednotky obsahu: cm2, mm2, m2
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky • řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky praktické slovní úlohy
  hlavolamy
  číselné a obrázkové řady
  zajímavé úlohy, magické čtverce,...
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Matematika 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení • využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel ( nejvýše dvě číslice různé od 0 )
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel • provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel orientace ve všech přirozených číslech
  čísla větší něž milion, znázornění je na číselné ose
  zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
  porovnávání přirozených čísel, jednoduché nerovnice
  pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel ( nejvýše dvě číslice různé od 0 )
  pamětné násobení a dělení přirozených čísel( jednoduché případy )
  písemné sčítání tří až čtyř přirozených čísel
  písemné odčítání dvou přirozených čísel
  písemné násobení až čtyřciferným činitelem
  písemně dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem
  kontrola výpočtů pomocí kalkulačky i pomocí zpětných vazeb ( užívá vlastností početních výkonů - komutativnost, asociativnost, distributivnost)
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel zaokrouhlování přirozených čísel na miliony, statisíce, tisíce, sta, desítky
  odhad výsledku, posouzení odhadu
  zaokrouhlování desetinných čísel, řádu desetin na celky
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel složené slovní úlohy na jeden až dva početní výkony
  části celku – zlomky, desetinnými čísly
  desetinné číslo, řádu desetin a setin, zobrazí na číselné ose
  zaokrouhlování desetinných čísel, řádu desetin na celky
  praktické užití desetinných čísel (peníze)
  jednoduché slovní úlohy s desetinnými čísly
  písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin
  násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
  sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku • modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku části celku – zlomky, desetinnými čísly
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel • porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel části celku – zlomky, desetinnými čísly
  sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty • přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty části celku – zlomky, desetinnými čísly
  desetinné číslo, řádu desetin a setin, zobrazí na číselné ose
  zápis desetinným číslem, desetina, setina
  zaokrouhlování desetinných čísel, řádu desetin na celky
  praktické užití desetinných čísel (peníze)
  jednoduché slovní úlohy s desetinnými čísly
  písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin
  násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose • porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose teploměr - praktické užití záporného čísla
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data • vyhledává, sbírá a třídí data římské číslice - prakticky - letopočty
  jízdní řády
  data na internetu - čtení, řazení, porovnávání
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy doplňování řady čísel a tabulky.
  čtení a sestrojení sloupcového diagramu
  jednoduché grafy v soustavě souřadnic - konstrukce a čtení
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce • narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem
  lomené čáry, přímky, polopřímky, úsečky
  pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník
  obdélník, čtverec, kružnici, …
  základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
  délka úsečky;
  vzájemná poloha dvou přímek v rovině
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran • sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran jednotky délky a jejich převody
  grafický součet, rozdíl, součin úseček
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice • sestrojí rovnoběžky a kolmice rovnoběžky a kolmice daným bodem
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu • určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu obvod a obsah obdélníku a čtverce
  další jednotky obsahu m2, dm2, cm2, mm2, a, ha,..
  povrch kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a stěn
  úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku, čtverce, povrchu kvádru a krychle
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru • rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru osově souměrné útvary
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky • řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky číselná a obrázková řada a krok, který řadu doplňuje
  početní tabulky, čtverce a hvězdice
  rozdělení geometrického útvaru na jiné, jejichž vlastnosti jsou dány
  logické slovní úlohy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
   
5.4 informační a komunikační technologie
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
    Povinný Povinný       
  
Název předmětu informační a komunikační technologie
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Výuka ICT probíhá 1 hodinu týdně ve čtvrtém ročníku a 1 hodinu týdně v pátém ročníku. Ve třídách je dostatek výpočetní techniky, takže žáci mohou většinou pracovat samostatně nebo ve dvojicích.
Výuka práce s informacemi by měla být chápána jako nástroj pro další výuku. Žáci se musí učí aktivně využívat informačních technologií. Informační technologie jsou žákům přístupny i mimo přímou výuku a využívány v co největším rozsahu.
Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie
Mezipředmětové vztahy • Cvičení v přírodě
• Den Evropy
• Školáček
• Demokrat
• Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• plánovat svůj čas
•  kriticky hodnotit dosažených cílů
• systematicky zpracovávat a vyhodnocovat informace
•  chápat soutěž jako motor kupředu
•  komunikovat pro další studium i praktický život
•  srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
•  samostatně vyhledávat možnosti k odstraňování problémů při komunikaci
•  účastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
•  aktivně vyhledávat a třídit informace, propojovat je
•  rozvíjet své estetické cítění
•  poznávat svou přirozenou potřebu estetiky a výtvarného umění
•  osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
•  prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
•  objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
•  využívat získané dovednosti v projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich přínos
•  účastnit se anket, pořádat anketu, vyhodnotit dosažených výsledků
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• získané zkušenosti aplikovat při vyučování v podobných situacích
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• samostatně nalézat řešení problému
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situacích
 Kompetence komunikativní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vhodně reagovat na manipulativní komunikaci
• využívat internetu
• používat telefon, zná zásady  správného telefonování
• zvažovat vhodnou délku projevu a vhodné množství předávaných informací
• naslouchat
• vytvářet příležitosti pro zpětnou vazbu adresáta
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
• smysluplně využívat komunikační prostředky
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• zodpovědnému přístupu k práci
• svědomitému plnění úkolů
• zodpovědnému přístupu k jiným každodenním aktivitám
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a  chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druhých
• chápat odpovědnost všech ve  skupině
• vzájemně se podporovat a  posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti, oceňovat ta dobrá  a užitečná a motivuje žáky k aktivnímu zapojení vlastní tvorbou
• chápat svou vlastní spoluodpovědnost za ŽP
• chránit své zdraví
• předcházet problémům rizikových jednání
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti, zodpovědně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• uvědomovat si význam a  hodnotu historických děl
• získávat aktuální informace k  dění v ČR a Evropě
• cenit si kulturního dědictví
• účastnit se kulturních společenských a sportovních aktivit
 Kompetence pracovní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
• reálnému zhodnocení svých možností
  
informační a komunikační technologie 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie • využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce
  princip práce počítače / počítač – stroj, informace, procesor, operační paměť, disk ‚soubory, programy a data, složky/
  z čeho se počítač skládá / počítačová skříň – popis, monitor, klávesnice a myš – popis, disketová mechanika, CD-ROM mechanika, DVD-ROM mechanika, přídavná zařízení výstupní – tiskárny, přídavná zařízení vstupní – skenery a digitální fotoaparát, reproduktory, sluchátka a mikrofon, prezentační zařízení/
  druhy počítačů / IBM PC kompatibilní počítače, přenosný počítač – notebook, kapesní počítač, komunikátor/
  prostředí W., prostředí počítače – ikony, pracovní plocha, aplikace – Malování, WordPad, Kalkulačka,přepínání mezi aplikacemi, start, hlavní panel, okna, dialogové okno/
  kreslíme na počítači – panel kreslících nástrojů, volba barev, hrajeme hry- hledání min, písmenka, číselné bludiště, píšeme na klávesnici – její popis, oprava chyb ve psaní, ukládání, kopírování/
  využití počítače / ve výrobě, zdroj informací v různých oborech, uchovávání informací, vytváření přesných výpočtů v různých oborech – př. meteorologie, operace v lékařství, propojení úřadů a jiných institucí, obchod, rozhlas, film a televize…/
  počítač pro žáky / zábava – hry, učení – výukové programy, tvorba vlastních projektů- referáty, prezentace, internet – zdroj informací a komunikace s jinými lidmi/
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady • respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady jednoduchá údržba počítače , postupy při běžných problémech s hardware a software
  pojmy hardware a software /vysvětlení a pochopení, zapnutí a vypnutí počítače, restart počítače- svítící diody/
  prostředí umístění počítače, údržba počítače – čištění, ochrana počítače před přepětím – UPS/
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím • chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
  správné sezení u počítače / nábytek odpovídající věku dítěte/
  kvalitní monitor / správné umístění v učebně , správné nastavení/
  z hlediska hygieny je důležitý pořádek v celé učebně / klidné bezprašné prostředí/
  pořádek v počítači / správná práce se soubory /
  přihlašování k počítači v síti, vlastní uživatelské jméno a heslo, správné odhlášení, vypnout
  ukládání vlastní práce, USB,...
  internet / neověřené informace, viry/
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty propojení počítačů celého světa, počítač- jeho adresa, servery – jejich služby, WWWstránky, elektronická pošta, připojení k internetu – pevná linka, vytáčené připojení, bezdrátové připojení, rychlost připojení,škola : lokální počítačová síť- hlavní počítač zprostředkovává služby internetu a zajišťuje bezpečnost vnitřní sítě
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích internetové adresy / adresy a domény, odkazy,/
  nástroje / oblíbené – přidat, odstranit, historie/
  d/ formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy
  rozcestníky / seznam.cz, atlas.cz/, vyhledávač Google
  ukládání informací z internetu/ kopírování, ukládání ze souboru/
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení • komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení elektronická pošta / e-mailová adresa, vytváření a dostávání zpráv/, chat, telefonování
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru • pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru WordPad / spuštění aplikace, pořizování textu – píšeme na klávesnici, pohyb v dokumentu, oprava chyb v dokumentu, práce s panelem Nástroje,formátování dokumentu – písmo, odstavce, ukládání práce/
  Malování / spuštění aplikace, panel kreslicích nástrojů, panel barev, tloušťka čar, gumování, štětec, tužka, lupa, práce s vybranou částí obrázku, křivky, vkládání textu do obrázku/
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
• občan jako odpovědný člen společnosti (jeho  práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku);
• Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana;
• úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost);
• principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
• volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby);
• obec jako základní jednotka samosprávy státu;
• společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
  
informační a komunikační technologie 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie • využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce
  princip práce počítače / počítač – stroj, informace, procesor, operační paměť, disk ‚soubory, programy a data, složky/
  z čeho se počítač skládá / počítačová skříň – popis, monitor, klávesnice a myš – popis, disketová mechanika, CD-ROM mechanika, DVD-ROM mechanika, přídavná zařízení výstupní – tiskárny, přídavná zařízení vstupní – skenery a digitální fotoaparát, reproduktory, sluchátka a mikrofon, prezentační zařízení/
  druhy počítačů / IBM PC kompatibilní počítače, přenosný počítač – notebook, kapesní počítač, komunikátor/
  prostředí W., prostředí počítače – ikony, pracovní plocha, aplikace – Malování, Word, Kalkulačka,přepínání mezi aplikacemi, start, hlavní panel, okna, dialogové okno/
  kreslíme na počítači – panel kreslících nástrojů, volba barev, hrajeme hry- hledání min, písmenka, číselné bludiště, píšeme na klávesnici – její popis, oprava chyb ve psaní, ukládání, kopírování/
  využití počítače / ve výrobě, zdroj informací v různých oborech, uchovávání informací, vytváření přesných výpočtů v různých oborech – př. meteorologie, operace v lékařství, propojení úřadů a jiných institucí, obchod, rozhlas, film a televize…/
  počítač pro žáky / zábava – hry, učení – výukové programy, tvorba vlastních projektů- referáty, prezentace, internet – zdroj informací a komunikace s jinými lidmi/
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady • respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady jednoduchá údržba počítače , postupy při běžných problémech s hardware a software
  pojmy hardware a software /vysvětlení a pochopení, zapnutí a vypnutí počítače, restart počítače- svítící diody/
  prostředí umístění počítače, údržba počítače – čištění, ochrana počítače před přepětím – UPS/
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím • chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
  správné sezení u počítače / nábytek odpovídající věku dítěte/
  kvalitní monitor / správné umístění v učebně , správné nastavení/
  z hlediska hygieny je důležitý pořádek v celé učebně / klidné bezprašné prostředí/
  pořádek v počítači / správná práce se soubory /
  přihlašování k počítači v síti, vlastní uživatelské jméno a heslo, správné odhlášení, vypnout
  ukládání vlastní práce, USB
  internet / neověřené informace, viry/
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty propojení počítačů celého světa, počítač- jeho adresa, servery – jejich služby, WWWstránky, elektronická pošta, připojení k internetu – pevná linka, vytáčené připojení, bezdrátové připojení, rychlost připojení,škola : lokální počítačová síť- hlavní počítač zprostředkovává služby internetu a zajišťuje bezpečnost vnitřní sítě
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích internetové adresy / adresy a domény, odkazy,/
  nástroje / oblíbené – přidat, odstranit, historie/
  formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy
  rozcestníky / seznam.cz, atlas.cz/, vyhledávač Google
  ukládání informací z internetu/ kopírování, ukládání ze souboru/
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení • komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení elektronická pošta / e-mailová adresa, vytváření a dostávání zpráv/
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru • pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru Word / spuštění aplikace, pořizování textu – píšeme na klávesnici, pohyb v dokumentu, oprava chyb v dokumentu, práce s panelem Nástroje,formátování dokumentu – písmo, odstavce, ukládání práce, tisk dokumentu, náhled dokumentu,schránka – kopírování a přesun textu, tabulky – vložení, editace, panel nástrojů Tabulky a ohraničení, kontrola pravopisu, vkládání obrázků/
  Malování / spuštění aplikace, panel kreslicích nástrojů, panel barev, tloušťka čar, gumování, štětec, tužka, lupa, práce s vybranou částí obrázku, křivky, vkládání textu do obrázku , fotografie, vytváření grafických projektů – diplom…/
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
• organizace a postavení médií ve společnosti;
• faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování;
• způsoby financování médií a jejich dopady;
• vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy;
• role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování;
• role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti);
• role médií v politických změnách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
• příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií);
• principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost);
• příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
• volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby);
• obec jako základní jednotka samosprávy státu;
• společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
• občan jako odpovědný člen společnosti (jeho  práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku);
• Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana;
• úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost);
• principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
• demokracie jako protiváha diktatury a anarchie;
• principy demokracie;
• základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka);
• význam Ústavy jako základního zákona země;
• demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
   
5.5 Prvouka
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Povinný Povinný Povinný          
  
Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům,(včetně situací ohrožení), učí sechápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétníchnebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
V tematickém okruhuMísto, kde žijemese žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhuLidé kolem nássi žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém okruhuLidé a časse žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
V tematickém okruhuRozmanitost přírodyžáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhuČlověk a jeho zdravížáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví důležitá hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.
Časově je Prvouka zařazována v 1. - 3. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně.
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy • Den Země
• Demokrat
• Školáček
• Den Evropy
• Cvičení v přírodě
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• plánovat svůj čas
• kriticky hodnotit dosažených cílů
• chápat soutěž jako motor kupředu
• časově a místně propojovat historické, zeměpisné a kulturní informace
• poznávat příčiny nemocí
• poznávat podstatu zdraví a zdravého životního stylu
• upevňovat preventivní chování
• motivovat k celoživotnímu učení
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• samostatně vyhledávat možnosti k odstraňování problémů při komunikaci
• účastnit se projektů, aktivně  se na nich podílet
• aktivně vyhledávat a třídit informace, propojovat je
• rozvíjet své estetické cítění
• poznávat svou přirozenou potřebu estetiky a výtvarného umění
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• prostřednictvím vhodně  volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
• rozšiřovat poznatky na základě pozorování, pokusů, vycházek, třídění obrazového materiálu a vyhledávání informací
• využívat získané dovednosti v projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich přínos
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• získané zkušenosti aplikovat při vyučování v podobných situacích
• upevňovatúčelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví druhých žáků
• vyhledávat informace a využívat různých informačních zdrojů při řešení zadaného problému
• zhodnotit svůj vývoj při řešení podobných problémů
• pracovat ve skupině
• poznávat a ovlivňovat svou jedinečnost
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situacích
• prakticky ověřovat správnost řešení problému
 Kompetence komunikativní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• rozšiřovat slovní zásobu v osvojovaných tématech
• samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, k naslouchání k promluvám druhých
• pojmenovat pozorované skutečnosti a zachycovat je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

přirozenému vyjadřování pozitivní citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
• prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemné naslouchání se; zdůvodňování vlastních závěrů
• dodržovat etiku komunikace
• vhodně projev oživovat
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• diskutovat
• rozumět prostředkům „ne-jazykové“ komunikace a vhodně je využívat
• pozorně naslouchat
• používat vhodných jazykových i nejazykových prostředků (u mluveného projevu: přiměřená hlasitost, rychlost, správná intonace, správná a zřetelná výslovnost, vhodná mimika, gestikulace, celkový postoj,
• udržovat vhodnou vzdálenost od adresáta…, u písemného projevu: čitelnost písma
• vhodně reagovat na manipulativní komunikaci
• využívat internetu
• používat telefon, zná zásady správného telefonování
• zvažovat vhodnou délku projevu a vhodné množství předávaných informací
• naslouchat
• vytvářet příležitosti pro zpětnou vazbu adresáta
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• efektivní spolupráci
• věcně argumentovat
• přispět k diskusi ve skupině
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a  chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druých
• chápat odpovědnost všech ve skupině
• vzájemně se podporovat a posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• respektovat názory druhých, odmítat hrubé zacházení a uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni
• schopnosti i dle svých možností poskytnou účinnou pomoc v situacích ohrožujících zdraví člověka
• chápat svou vlastní  spoluodpovědnost za ŽP
• chránit své zdraví
• předcházet problémům rizikových jednání
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti, zodpovědně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• uvědomovat si význam a hodnotu historických děl
• získávat aktuální informace k dění v ČR a Evropě
• cenit si kulturního dědictví
• účastnit se kulturních společenských a sportovních aktivit
 Kompetence pracovní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos  práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné činnosti
• používat různé materiály, nástroje
Nutno zohlednit soudobý stav poznání a technického rozvoje a jeho neustálý vývoj
  
Prvouka 1. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník
• --> Tělesná výchova - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí • vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí škola prostředí školy činnosti ve škole okolí školy bezpečná cesta do školy riziková místa a situace
  obec, místní krajina
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi rodina
  postavení jedince v rodině,
  role členů rodiny,
  příbuzenské a mezigenerační vztahy,
  život a funkce rodiny,
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností • odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností práce fyzická a duševní,
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví  zaměstnání
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti • využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti orientace v čase a časový řád
  určování času
  čas jako fyzikální veličina
  průběh lidského života
  dějiny jako sled časových událostí
  kalendáře
  letopočet
  generace
  režim dne
  roční období
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost • uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost práce fyzická a duševní,
  zaměstnání
  průběh lidského života
  dějiny jako sled časových událostí
  kalendáře
  letopočet
  generace
  režim dne
  roční období
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích • pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích roční období
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví lidské tělo – základní stavba
  péče o zdraví, zdravá výživa
  denní režim, zdravá strava
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných • rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných drobné úrazy a poranění
  osobní bezpečí
  bezpečné chování ve škole a mimo školu
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek • chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě bezpečné chování ve škole a mimo školu
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech • reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech osobní bezpečí
  bezpečné chování ve škole a mimo školu
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost živá a neživá příroda přírodniny a lidské výtvory
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) obec, místní krajina
  okolní vesnice
  okolní města
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
  
Prvouka 2. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Anglický jazyk - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí • vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí domov
  prostředí domova
  orientace v místě bydliště
  riziková místa a situace
  obec, místní krajina
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost • rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost regionální památky
  látky a jejich vlastnosti
  porovnávání látek
  živá a neživá příroda
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi soužití lidí
  mezilidské vztahy
  komunikace
  rodina, rodinní příslušníci
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností • odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností obchod, firmy
  zájmové spolky
  zaměstnání, povolání, práce
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost • uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost pomoc nemocným
  sociálně slabým
  rodina, rodinní příslušníci
  zaměstnání, povolání, práce
  dříve a teď - práce, rodinné vztahy,...
  zvyky a tradice
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti • využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti orientace v čase a časový řád
  určování času, čas jako fyzikální veličina
  dějiny jako sled časových událostí
  kalendáře
  letopočet
  generace
  režim dne
  roční období
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije • pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije regionální památky
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích • pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích roční období
  koloběh vody v přírodě
  živá a neživá příroda
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě • roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě živá a neživá příroda
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů látky a jejich vlastnosti
  porovnávání látek
  voda a vzduch
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví lidské tělo
  životní potřeby a projevy
  péče o zdraví
  zdravá výživa
  pitný režim
  pohybový režim
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných • rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chování lidí
  osobní bezpečí
  bezpečné chování v silniční provozu v roli chodce
  mimořádné události
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností • chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek církve
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  chování lidí
  osobní bezpečí
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech • reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech mimořádné události
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
  
Prvouka 3. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí • vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí obec
  místní krajina –její části
  poloha v krajině
  význačné památky
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) • začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) místní krajina –její části
  poloha v krajině
  minulost a současnost obce
  dopravní síť
  okolní obce
  okolní města a jejich památky
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost • rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost živá a neživá příroda a výtvory lidí
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi příbuzní
  rodinné vztahy
  události v rodině
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností • odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností lidská práce
  povolání lidí
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost • uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost chování lidí
  vlastnosti lidí
  pravidla slušného chování
  lidská práce
  povolání lidí
  příbuzní
  rodinné vztahy
  události v rodině
  dějiny jako sled časových událostí
  generace
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti • využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti orientace v čase a časový řád
  určování času
  čas jako fyzikální veličina
  kalendáře
  letopočet
  režim dne
  roční období
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije • pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije minulost a současnost obce
  okolní města a jejich památky
  význačné památky
  rodáci, významné osobnosti
  regionální památky
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích • pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích roční období
  přírodní společenstva
  životní podmínky
  rizika v přírodě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě • roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě přírodní společenstva
  životní podmínky
  rizika v přírodě
  živá příroda - rostliny a živočichové
  neživá příroda
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů látky a jejich vlastnosti
  změny látek a skupenství
  vlastnosti látek
  měření veličin
  užívání základních jednotek
  voda a vzduch
  vlastnosti vody
  složení a proudění vzduchu
  půda – půda a její význam
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
   
 
5.6 Vlastivěda
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
    Povinný Povinný       
  
Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům,(včetně situací ohrožení), učí sechápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Vlastivěda je realizována ve 4. i 5. ročníku – dvě hodiny týdně.
Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy.
Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.
V tematickém okruhuMísto, kde žijemese žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhuLidé kolem nássi žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi,se světem financíale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém okruhuLidé a časse žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy • Cvičení v přírodě
• Den Evropy
• Školáček
• Demokrat
• Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo a začlenit obec (město) do příslušného kraje
• užití správné terminologie a symboliky
• plánovat svůj čas
• kriticky hodnotit dosažených cílů
• chápat soutěž jako motor kupředu
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• samostatně vyhledávat možnosti k odstraňování problémů při komunikaci
• účastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
• aktivně vyhledávat a třídit informace, propojovat je
• rozvíjet své estetické cítění
• poznávat svou přirozenou potřebu estetiky a výtvarného umění
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
• využívat získané dovednosti v projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich přínos
• účastnit se anket, pořádat anketu, vyhodnotit dosažených výsledků
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
• pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi…
• získané zkušenosti aplikovat při vyučování v podobných situacích
• zhodnotit svůj vývoj při řešení podobných problémů
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situacích
Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch.
 Kompetence komunikativní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
• využívat časových údajů při řešení různých situací, rozlišování dějů v minulosti, přítomnosti a budoucností
• ověřovat výsledky a diskutovat o nich
• argumentovat
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• vhodně projev oživovat
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• diskutovat
• rozumět prostředkům „ne-jazykové“ komunikace a vhodně je využívat
• pozorně naslouchat
• používat vhodných jazykových  i nejazykových prostředků (u mluveného projevu: přiměřená hlasitost, rychlost, správná intonace, správná a zřetelná výslovnost, vhodná mimika, gestikulace,celkový postoj,
• udržovat vhodnou vzdálenost      od adresáta…, u písemného projevu: čitelnost písma
• vhodně reagovat na manipulativní komunikaci
• využívat internetu
• používat telefon, zná zásady správného telefonování
• zvažovat vhodnou délku projevu a vhodné množství předávaných informací
• naslouchat
• vytvářet příležitosti pro zpětnou vazbu adresáta
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• rozlišovat vztahů mezi lidmi, národy.
• odvozovat význam a potřeby různých povolání a pracovních činností
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy, protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druých
• chápat odpovědnost všech ve  skupině
• vzájemně se podporovat a  posilovat ve skupině
Vytvářímepříležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů.
 Kompetence občanské:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• projevovat toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti
• utvářet kritéria hodnocení činností nebo jejich výsledků
• hodnocení vlastních výsledků
• chápat svou vlastní spoluodpovědnost za ŽP
• chránit své zdraví
• předcházet problémům rizikových jednání
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se  řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti,  zodpovědně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a  myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• uvědomovat si význam a hodnotu historických děl
• získávat aktuální informace k  dění v ČR a Evropě
• cenit si kulturního dědictví
• seznámit se s významnými rodáky
• účastnit se kulturních společenských a sportovních aktivit
 Kompetence pracovní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• uplatňování elementárních poznatků o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnávání minulost a současnost
• zajímat seo náměty, názory a zkušenosti žáků.
• plánovat úkoly a postupy
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
  
Vlastivěda 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu • určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu -okolní krajina-zemský povrch a jeho tvary vodstvo , půdy , rostliny , živočichové , životní
  mapa
  měřítko mapy
  plán
  kompas, buzola
  mapa světa
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě • určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě prostředí , orientační body a světové strany
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí • rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí mapa
  měřítko mapy
  plán
  kompas, buzola
  mapa světa
  mapa Evropy
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického • vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického regiony ČR, zvláštnost, památky, průmysl, zemědělství, kultura
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích • zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích cestování po ČR
  dovolená v zahraničí
  zvláštnosti etnik z vlastní zkušenosti
  národní jídlo a zvyky v různých zemích
  svátky, oslavy, zvyky
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam • rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam -naše vlast-domov , krajina , národ , základy státního zřízení ČR , státní správa a symboly
  Armáda ČR
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
  soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie;
  chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení • rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory,připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie;
  chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
  kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy • rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
  právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
  základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy • orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek;
  rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) • poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) -okolní krajina-zemský povrch a jeho tvary vodstvo , půdy , rostliny , živočichové , životní
  -naše vlast-domov , krajina , národ , základy státního zřízení ČR , státní správa a symboly
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy • pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy -báje , mýty a pověsti – minulost kraje a předků , domov , vlast , rodný kraj
  -současnost a minulost v našem životě-proměny způsobu života a bydlení , státní svátky a významné dny , starší české dějiny
  Orientace v čase, časový řád
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek • využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek -báje , mýty a pověsti – minulost kraje a předků , domov , vlast , rodný kraj
  -současnost a minulost v našem životě-proměny způsobu života a bydlení , státní svátky a významné dny , starší české dějiny
  Regionální památky
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik • rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik Orientace v čase, časový řád
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik • srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik Průběh lidského života
  život našich předků
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů • objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů -současnost a minulost v našem životě-proměny způsobu života a bydlení , státní svátky a významné dny , starší české dějiny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
• občan jako odpovědný člen společnosti (jeho  práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku);
• Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana;
• úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost);
• principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA / Formy participace občanů v politickém životě
• volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby);
• obec jako základní jednotka samosprávy státu;
• společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
• demokracie jako protiváha diktatury a anarchie;
• principy demokracie;
• základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka);
• význam Ústavy jako základního zákona země;
• demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich ro
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
• organizace a postavení médií ve společnosti;
• faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování;
• způsoby financování médií a jejich dopady;
• vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy;
• role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování;
• role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti);
• role médií v politických změnách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
  
Vlastivěda 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu • určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu -regiony ČR-Praha a vybrané oblasti ČR , surovinové zdroje , výroba , služby a obchod
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě • určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Riziková místa a situace
  mapa
  plán
  směrová růžice
  ukazatel světových stran v přírodě - sever
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí • rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí -mapy obecně zeměpisné a tematické-obsah , grafika , vysvětlivky
  měřítko mapy
  globus
  mapa Evropy
  mapa světa
  mapa ČR
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického • vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR
  mapa ČR
  kraje a regiony ČR
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích • zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích -Evropa a svět-kontinenty , Evropské státy , EU , cestování
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam • rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení • rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory,připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie;
  chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy • rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
  právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
  kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
  základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy • orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek;
  rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) • poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) životní prostředí kolem nás
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy • pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy Orientace v čase, časový řád
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek • využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek -báje , mýty a pověsti – minulost kraje a předků , domov , vlast , rodný kraj
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik • rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik -současnost a minulost v našem životě-proměny způsobu života a bydlení , státní svátky a významné dny , novější české dějiny
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik • srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik Průběh lidského života
  Regionální památky
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů • objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů -současnost a minulost v našem životě-proměny způsobu života a bydlení , státní svátky a významné dny , novější české dějiny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
• organizace a postavení médií ve společnosti;
• faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování;
• způsoby financování médií a jejich dopady;
• vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy;
• role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování;
• role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti);
• role médií v politických změnách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich ro
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
• odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
• nekonfliktní život v multikulturní společnosti;
• aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
• otázka lidských práv, základní dokumenty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA / Formy participace občanů v politickém životě
• volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby);
• obec jako základní jednotka samosprávy státu;
• společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
• občan jako odpovědný člen společnosti (jeho  práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku);
• Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana;
• úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost);
• principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
• demokracie jako protiváha diktatury a anarchie;
• principy demokracie;
• základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka);
• význam Ústavy jako základního zákona země;
• demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

• kořeny a zdroje evropské civilizace;
• klíčové mezníky evropské historie;
• Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování;
• čtyři svobody a jejich dopad na život jedince;
• co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
• mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
   
5.7 Přírodověda
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
    Povinný Povinný       
  
Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům,(včetně situací ohrožení), učí sechápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Přírodověda se vyučuje se ve 4. i 5. ročníku dvě hodiny týdně.
Do výuky zařazujeme projekty a vycházky do přírody. Žáci tak mohou vycházet z vlastních praktických zkušeností a prožitků.
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy • Den Země
• Demokrat
• Školáček
• Den Evropy
• Cvičení v přírodě
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
• získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
• plánovat svůj čas
• kriticky hodnotit dosažených cílů
• chápat soutěž jako motor kupředu
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• samostatně vyhledávat možnosti k odstraňování problémů při komunikaci
• účastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
• aktivně vyhledávat a třídit informace, propojovat je
• rozvíjet své estetické cítění
• poznávat svou přirozenou potřebu estetiky a výtvarného umění
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl      uspět
• využívat získané dovednosti v  projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich      přínos
• účastnit se anket, pořádat anketu, vyhodnotit dosažených výsledků
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• využívat metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
• získané zkušenosti aplikovat při vyučování v podobných situacích
• zhodnotit svůj vývoj při řešení podobných problémů
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situacích
 Kompetence komunikativní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• používat správnou  terminologii
• rozšiřovatslovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenovávat pozorované skutečnosti a zachycovat je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
• vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• vhodně projev oživovat
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• diskutovat
• rozumět prostředkům „ne-jazykové“ komunikace a vhodně je využívat
• pozorně naslouchat
• používat vhodných jazykových i nejazykových prostředků (u mluveného projevu: přiměřená hlasitost, rychlost, správná intonace, správná a zřetelná výslovnost, vhodná mimika, gestikulace,celkový postoj,
• udržovat vhodnou vzdálenost od adresáta…, u písemného projevu: čitelnost písma
• vhodně reagovat na manipulativní komunikaci
• využívat internetu
• používat telefon, zná zásady správného telefonování
• zvažovat vhodnou délku projevu a vhodné množství předávaných informací
• naslouchat
• vytvářet příležitosti pro zpětnou vazbu adresáta
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení  konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• pracovat ve skupině,spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektovat názory a zkušenosti druhých
• usměrňovat své jednání a  chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druých
• chápat odpovědnost všech ve skupině
• vzájemně se podporovat a posilovat ve skupině
Učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků.
 Kompetence občanské:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• budovat ohleduplný vztah k přírodě.
• dodržovat pravidla slušného chování
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učíme je tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
• chápat svou vlastní spoluodpovědnost za ŽP
• chránit své zdraví
• předcházet problémům rizikových jednání
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti, zodpovědně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• uvědomovat si význam a hodnotu historických děl
• získávat aktuální informace k  dění v ČR a Evropě
• cenit si kulturního dědictví
• účastnit se kulturních společenských a sportovních aktivit
Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch.
 Kompetence pracovní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• pozorovat, manipulovat a experimentovat
• užívat správným způsobem pomůcky, vybavení, techniku
• dodržovat obecná pravidla bezpečnosti
• utvářet pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržování vymezených pravidel
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad  pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
  
Přírodověda 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka • objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka -nerosty a horniny, půda – významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
  -životní podmínky-rozmanitost podmínek života na Zemi, význam vody, půdy, vzduchu, rostlin a živočichů, podnebí a počasí
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období • vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období -Vesmír a Země-sluneční soustava, den a noc, roční období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí -rostliny, houby, živočichové-znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob, přírodní společenstva
  -rovnováha v přírodě-vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy života, výživa, stavba těla u některých druhů, druhy živočichů, jejich životní projevy
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit • stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu pozorování a pokusy, zjišťování vlastností látek,...
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat -ochrana přírody-ohleduplné chování k přírodě, odpovědnost lidí, ochrana životního
  prostředí, likvidace odpadů, ekologické katastrofy
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života • využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
  péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim
  nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
  prevence nemocí a úrazů, první pomoc,
  při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození • rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození vývoj člověka, jednotlivé etapy
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob • účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob sport, kroužky, záliby, smysluplné využívání volného času
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),
  šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích,
  mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek • předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc • rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku • uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
  
Přírodověda 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka • objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek
  voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
  nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
  rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období • vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
  životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
  rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit • stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu praktické pokusy, pozorování, závěry
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života • využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
  péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim
  nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
  prevence nemocí a úrazů, první pomoc,
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození • rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob • účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob sport, kroužky, odpočinek, zábava, využívání času
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
  osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),
  mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek • předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích,
  přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc • rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku • uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás);
• půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás);
• energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur;
• odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
• postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
• různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa;
• projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
• způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů);
• formy participace žáků na životě místní komunity;
• spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
   
5.8 Hudební výchova
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný       
  
Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Vyučovací předmět hudební výchova rozvíjí zájem žáků o hudbu v souvislosti s jejich celkovou orientací ve světě a na principu dětské hry. Prohlubuje předpoklady pro přiměřené vnímání hudby, vlastní zpěv a ostatní hudební projevy žáků, uvolňuje motoriku, rozvíjí smysl pro rytmus, melodii, tempo a dynamiku, rozvíjí hudební pozornost, paměť a představivost, sjednocuje kolektivní zpěv třídy a kultivuje hudební projev žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Povinná hudební výchova je realizována v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně. Hudební výchova též tvoří nedílnou součást vystoupení žáků při různých příležitostech.
V 1. období si žáci osvojí instrumentální a vokální skladby a hudebně pohybové (taneční) hry. Postupně získávají správné pěvecké návyky, zkvalitňují čistou intonaci s rytmus, zvykají si začít na kolektivní zpěv. Žáci rozlišují lidský hlas a hudební nástroj (hlas mužský, ženský, dětský), zpěv čistý a falešný, všímají si změny barvy, zvuku, dynamiky, tempa a rytmu.
V 2. období si žáci osvojí skladby vícehlasé, podle svých schopností rozlišují tóny trojzvuku. Poslech směřuje ke schopnosti estetického prožívání a hodnocení hudebních děl.
Na hodiny hudební výchovy jsou žáci spojováni do jedné třídy. Je vždy přihlíženo k individuálním schopnostem žáků a náročnost látky je diferencována podle věku dětí. ( viz. vystoupení a akademie)
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Integrace předmětů • Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy • Den Země
• Demokrat
• Školáček
• Den Evropy
• Cvičení v přírodě
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• získávání vědomostí, dovedností k rozvoji hudebních schopností
•  prohlubovattrvalý zájem o hudbu
• využívat osobních zkušeností a poznatků z výuky v praxi
• chápat soutěž jako motor kupředu
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• seznamovat se s výtvarnými, hudebními a dramatickými činnostmi a jejich výrazovými prostředkyúčastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
• rozvíjet své estetické cítění
• poznávat svou přirozenou  potřebu estetiky a výtvarného umění
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
• využívat získané dovednosti v  projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich přínos
• účastnit se anket, pořádat  anketu, vyhodnotit dosažených výsledků
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• vyjadřovat hudební cítění různými způsoby
• učí se nenechat se odradit neúspěchem
• pracuje ve skupině
• učí se odpovídat za svá rozhodnutí
 Kompetence komunikativní:

V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• požití správné výšky tónu, barvy a síly hlasu
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• vhodně projev oživovat
• formovat myšlenky, kterými vyjadřují pocity
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• zvažovat vhodnou délku projevu a vhodné množství předávaných informací
• naslouchat
• vytvářet příležitosti pro zpětnou vazbu adresáta
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• spolupráci při hudebních činnostech
• zásadám týmové práce
• respektu a vedeme žáky k respektu k nadaným dětem
• objektivní sebehodnocení i hodnocení druhých
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy, protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druhých
• chápat odpovědnost všech ve skupině
• vzájemně se podporovat a posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• Vytvářet smysl pro kulturu návštěvou koncertů a vhodně zvoleným poslechem hudby
• schopnosti vcítit se prostřednictvím písně do situace ostatních lidí
• respekt k našemu kulturnímu a historickému dědictví ( vánoční koledy )
• uvědomovat si své povinnosti, zodpovědně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a  myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• uvědomovat si význam a      hodnotu historických děl
• získávat aktuální informace k dění v ČR, Evropě i ve světě
• cenit si kulturního dědictví
• účastnit se kulturních  společenských a sportovních aktivit
 Kompetence pracovní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• tvořivému přístupu k hudebním činnostem
• šetrně zacházet s hudebními nástroji a technikou
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
  
Hudební výchova 1. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase pěvecké dovednosti – dýchání, výslovnost
  -reprodukce jednotlivých tónů – hra na ozvěnu
  -melodizace textů prostřednictvím kukačkové tercie
  -sjednocení hlasové polohy třídy
  -jednohlasý zpěv
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem • rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem hra na tělo – rytmická cvičení
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře • využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře -Orffův instrumentář – hudební nástroje
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie • reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie hudebně pohybové hry
  -pochod
  -hra na zrcadlo, pantomima
  -pohybová improvizace, orientace v prostoru
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální • rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální -sluchové hry – rozpoznávání zvuků a tónů, melodie vzestupná a sestupná
  -kvalita tónů – výška, délka, síla, barva
  -seznámení se zvuky hudebních nástrojů – klavír, flétna, housle, trubka harfa, bubny
  -poslech emotivně různorodě laděných skladeb
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby -sluchové hry – rozpoznávání zvuků a tónů, melodie vzestupná a sestupná
  -kvalita tónů – výška, délka, síla, barva
  -práce s hudebně vyjadřovacími prostředky – dynamika, tempo, barva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hle
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
  
Hudební výchova 2. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Anglický jazyk - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase správné vedení dechu, zřetelná výslovnost, tvoření hlavového tónu
  - sjednocování hlasového rozsahu
  - rytmizace a melodizace říkadel – kukačková tercie
  - správná intonace v prostoru
  - vokální doplňování předvětí – hra na otázku a odpověď
  - zpěv – jednohlasé lidové a dětské umělé písně, dialogické písně
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem • rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem -Orffův instrumentář – hra na nástroje
  hra na tělo
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře • využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře -jednoduché doprovody – hra na rytmické nástroje
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie • reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie hra na tělo
  hudebně pohybové hry
  pochod
  pantomimické ztvárnění textů písní, pocitů
  zpěv doprovázený pohybem
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby • rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby sluchová analýza – vlastnosti tónů ( výška, délka,barva, síla )
  náhled do hudebně vyjadřovacích prostředků – tempo, dynamika
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální • rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální rozlišování hudby vokální a instrumentální
  analýza hry sólových nástrojů – klavír, housle, flétna, trubka,bicí, kontrabas
  poznávání hudebních žánrů –ukolébavka,pochod
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hle
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Hudební výchova 3. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase osvojování činností z předešlých ročníků ( postoj, dech, artikulace, hlavový tón )
  hry na ozvěnu, řetěz
  melodizace říkadel
  rozšiřování a sjednocování hlasového rozsahu
  zpěv písní – kánony, lidové a dětské umělé písně ( frázování, výslovnost koncovek )
  intonace v pětitónovém prostoru na solmizační slabiky ( opěrný kvintakord )
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře • využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře zdokonalování hry na rytmické nástroje z Orffova instrumentáře
  doprovody k písním
  tvořivá hra
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie • reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie opakování předešlých činností ( hra na tělo, pochod, krokové variace )
  taktování dvoudobý takt
  pohybové vyjádření k písním
  tanec – polka
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby • rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby hudebně vyjadřovací prostředky – melodie, rytmus, dynamika, barva
  základy hudební teorie, notová osnova, houslový klíč, repetice, notové písmo, noty – osminová, čtvrťová, půlová, pomlky, dynamická, takt – dvoudobý, třídobý, tempo
  hudební pojmy – melodie vzestupná, sestupná, virtuos, sólista, balet
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální • rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální analýza hry sólových hudebních nástrojů – klavír, flétny, dětské nástroje
  rozpoznání vokálních a instrumentálních skladeb
  hudební formy – opera, balet
  etnická hudba – Indie, Čína
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem • rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem jednoduché doprovody – hra na rytmické nástroje
  Orffův instrumentář – hra na nástroje
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hle
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Hudební výchova 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti upevňování dovedností z předchozích ročníků
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti  měkké nasazení, prodlužování výdechu, vázání tónů, rozšiřování hlasového rozsahu
  jednohlasý zpěv –písně lidové, umělé
  vícehlasý zpěv – kánony, lidový dvojhlas
  intonace v prostoru sexty – vzestupná a sestupná melodie, opěrný kvintakord – solmizace
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not • realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not melodizace říkadel
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní • využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivu skladeb a písní rytmické a melodické doprovody písní
  doprovod z hudebních nástrojů
  hudební nástroje
  hudební nástroje – kytara, housle, violoncello, rozdělení nástrojů do nástrojových skupin
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace • vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace improvizace v pentatonickém prostoru
  taktování – dvoudobý a třídobý takt
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace • ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace pohybová hra na řetěz
  pohybový doprovod k písním – hra na tělo, krokové variace, valčík
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby • rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby rozlišování žánrů – ukolébavka, tanec, pochod, slavnostní hudba, pastorela
  seznámení s hudebními formami – variace, koncert
  rozlišování hudby vokální a instrumentální
  mimoevropská hudba – indiánská, africká
  hudba etnických menšin – romská
  elektronická hudba
  hudební skladatelé
  hudební nástroje
  oblíbená hudba
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny • rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny analýza sólových nástrojů – flétna, klavír,
  sluchová analýza – durové a mollové melodie
  půlová pomlka, synkopa, čtyřdobý takt, posuvky, předznamenání, mollová tónina, malá písňová forma jednodílná, dvoudílná
  pojmy – kánon, koncert, variace, valčík, partitura, komorní hudba, metronom
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hle
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Hudební výchova 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti upevňování veškerých dovedností z předchozích ročníků
  střídavý dech
  jednohlasý zpěv – lidové a umělé písně
  vícehlas – kánon, lidový dvojhlas, polyfonní dvojhlas
  intonace v prostoru sexty
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not • realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not vokální improvizace
  emocionální vyjádření hudby výtvarnými technikami
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní • využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivu skladeb a písní hra rytmického vícehlasu
  melodické doprovody písní
  orientace v notovém záznamu, partituře
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace • vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace improvizace předeher, meziher, doher, pentatonika
  kompoziční pokusy
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace • ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace pantomima
  pohybové hry – hra na zrcadlo, tělo
  taktování – čtyřdobý takt
  tance – menuet, polka
  pohybová improvizace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby • rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby vnímání a rozpoznávání hudebně vyjadřovacích prostředků
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny • rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny analýza sólových hudebních nástrojů v proudu znějící hudby – kytara, varhany, harfa, trubka, klavír, cimbál, činely
  poznávání hudebních seskupení – smyčcový kvartet, symfonický orchestr
  seznámení s formou – rondo
  rozlišování hudebních žánrů – opera, lidová muzika, folk, spirituál, jazz, populární hudba
  sluchová analýza – podle rytmu, rozlišování durové a mollové tonality, rozpoznávání hudební formy písní
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
• uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
• tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hle
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;
• udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
• vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
• předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;
• tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
• multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
• multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
• specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
• význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
   
5.9 Výtvarná výchova
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
1 1 2 2 2 0 0 0 0 8
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný       
  
Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Vyučovací předmět výtvarná výchova umožňuje žákům získat praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření. Rozvíjí a prohlubuje jejich vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné kultury. Žáci získávají představu o historickém vývoji výtvarného umění a architektury, včetně užitného a lidového umění. Nalézají a vnímají krásu a estetické hodnoty v přírodě i ve světě vytvořeném lidmi, uvědomují si jejich význam a získaných poznatků a dovedností využívají ve svém životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Výtvarnou výchovu realizujeme v 1. a 2. ročníku v rozsahu 1 hodina týdně a ve 3. až 5. ročníku 2 hodiny týdně. Mimo povinnou dotaci je VV realizována ve výtvarném a keramickém kroužku, žáci se podílejí na výrobě kulis a rekvizit na různá vystoupení. Dětské práce slouží k výzdobě školních prostor, nástěnek na návsi obce. Též připravujeme výstavy dětských prací v sále pohostinství či na obecním úřadě.
ObsahemRozvíjení smyslové citlivostijsou činnosti, které žákovi umožňují rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.
ObsahemUplatňování subjektivityjsou činnosti, které žáka vedou k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
ObsahemOvěřování komunikačních účinkůjsou činnosti, které žákovi umožňují utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy • Cvičení v přírodě
• Den Evropy
• Školáček
• Demokrat
• Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• získávat vědomosti a dovednosti vedoucí k rozvoji praktických výtvarných schopností
• získávat znalostí o historickém vývoji výtvarného umění, o výtvarných technikách a prostředcích
• využívat osobní zkušeností a poznatky z výuky v praxi
• plánovat svůj čas
• kriticky hodnotit dosažených cílů
• chápat soutěž jako motor kupředu
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• samostatně vyhledávat možnosti k odstraňování problémů při komunikaci
• účastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
• aktivně vyhledávat a třídit informace, propojovat je
• rozvíjet své estetické cítění
• poznávat svou přirozenou potřebu estetiky a výtvarného umění
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl      uspět
• využívat získané dovednosti v projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich      přínos
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• vyjadřovat své vlastní životní zkušenosti, své výtvarné cítění, volit prostředky pro jejich vyjádření
• získané zkušenosti aplikovat  při vyučování v podobných situacích
• zhodnotit svůj vývoj při řešení podobných problémů
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situacích
 Kompetence komunikativní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• porovnávat odlišné interpretace.
• vysvětlovat a vhodně prezentovat výsledky své tvorby
• výstižně se vyjadřovat ústně i graficky
• vhodně projev oživovat
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• diskutovat
• rozumět prostředkům „ne-jazykové“ komunikace a vhodně je využívat
• pozorně naslouchat
• vhodně reagovat na manipulativní komunikaci
• využívat internetu
• naslouchat
• vhodně prezentovat výsledky  své a skupinové práce
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj  ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druých
• chápat odpovědnost všech ve  skupině
• vzájemně se podporovat a posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• projevůmpozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti, zodpovědně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a  myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• uvědomovat si význam a hodnotu historických děl
• získávat aktuální informace k  dění v ČR a Evropě
• cenit si kulturního dědictví
• účastnit se kulturních  společenských a sportovních aktivit
 Kompetence pracovní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• používání správných a bezpečných materiálů, nástrojů a pomůcek, potřebných k daným výtvarným technikám
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
  
Výtvarná výchova 1. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ • rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ rozvíjení smyslové citlivosti
  rozlišuje barvy, tvary, struktury
  učí se pozorovat přírodu a okolí
  rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť
  poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí
  seznamuje se s pojmem základní barvy
  míchá barvy
  poznává vlastnosti barev – husté, řídké,..
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky • vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus
  rozvíjí smysl pro řešení plochy
  rozvíjí svůj cit pro prostor
  zjišťuje vlastnosti hmot pro modelování
  aktivně pracuje s ilustracemi dětských autorů
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace • v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace uplatňování subjektivity
  vyhledává a dotváří přírodniny
  pokouší se zachytit postavu, zatím bez proporčních náležitostí
  pomocí barev, vjemů zachycuje své vlastní prožitky
  používá různé nástroje a materiály pro vyjádření individuálního výrazu a projevu
  dotváří části do celků
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností • interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností porovnává a posuzuje práci svou ve vztahu k ostatním v kolektivu
  porovnává vytvořenou práci s motivem
  porovnává ilustrace
  poznává různé techniky a vyjadřovací prostředky
  porovnává záměry autorů a jejich tvorby
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil • na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Ověřování komunikačních účinků
  porovnává a posuzuje práci svou ve vztahu k ostatním v kolektivu
  porovnává vytvořenou práci s motivem
  poznává různé techniky a vyjadřovací prostředky
  zná pojmy hračka, loutka, školní potřeba
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
  
Výtvarná výchova 2. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Anglický jazyk - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ • rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ rozvíjení smyslové citlivosti
  rozvíjí své pozorovací schopnosti
  rozlišuje tvary a funkce předmětů
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace • v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace snaží se o postižení jednotlivých proporcí postavy
  zná a rozumí pojmu barva řídká, hustá, světlá,..
  pomocí hry si osvojuje práci s linií
  zvládá přiměřeně míchání barev
  využívá přítlak zhušťování, šrafování,...
  prohlubuje cit pro výtvarný rytmus
  rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť
  poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí
  pokouší se o výtvarné vyjádřeníděje pohádek a příběhů
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky • vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky dokáže si sám vybrat nástroj pro práci
  rozlišuje barvy, tvary, struktury
  pozoruje přírodu a okolí
  rozvíjí smysl pro řešení plochy
  rozvíjí svůj cit pro prostor
  zjišťuje vlastnosti hmot pro modelování
  uplatňování subjektivity
  používá různé nástroje a materiály pro vyjádření individuálního výrazu a projevu
  rozvíjí znalosti o modelování
  poznává vlastnosti různých modelovacích hmot
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností • interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností vyhledává a dotváří přírodniny
  pokouší se zachytit postavu
  pomocí barev, vjemů zachycuje své vlastní prožitky
  dotváří části do celků
  aktivně pracuje s ilustracemi dětských autorů
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil • na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Ověřování komunikačních účinků
  porovnává a posuzuje práci svou ve vztahu k ostatním v kolektivu
  porovnává vytvořenou práci s motivem
  porovnává ilustrace
  poznává různé techniky a vyjadřovací prostředky
  porovnává záměry autorů a jejich tvorby
  prohlubuje znalosti o výtvarných prostředcích
  zná ilustrace ilustrátorů dětských knih,...
  rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus
  oznává zásady vkusu v bydlení, odívání, umění, kultuře
  citlivě vnímá výtvarná díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Výtvarná výchova 3. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ • rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ rozvíjení smyslové citlivosti
  rozvíjí své pozorovací schopnosti
  aktivně pracuje s ilustracemi dětských autorů
  pokouší se o výtvarné vyjádřeníděje pohádek a příběhů
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace • v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace rozlišuje tvary a funkce předmětů
  snaží se o postižení jednotlivých proporcí postavy
  zná a rozumí pojmu barva řídká, hustá, světlá,..
  porovnává různé druhy linie
  poznává výtvarné možnosti linie
  zvládá přiměřeně míchání barev
  využívá přítlak zhušťování, šrafování,...
  poznává výtvarný rytmus, řadí různé prvky
  rozlišuje barvy, tvary, struktury
  poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí
  rozvíjí smysl pro řešení plochy
  rozvíjí svůj cit pro prostor
  umí výtvarně vyjádřit hlavu a postavu pohádkové bytosti
  vyhledává a dotváří přírodniny
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky • vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky volí vhodné pomůcky pro práci v závislosti na vlastnostech materiálů
  pozoruje přírodu a okolí
  rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť
  zjišťuje vlastnosti hmot pro modelování
  uplatňování subjektivity
  dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky
  používá různé nástroje a materiály pro vyjádření individuálního výrazu a projevu
  rozvíjí znalosti o modelování
  poznává vlastnosti různých modelovacích hmot
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností • interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností prohlubuje znalosti o výtvarných prostředcích
  zná ilustrace ilustrátorů dětských knih,...
  rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus
  citlivě vnímá výtvarná díla
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil • na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Ověřování komunikačních účinků
  rozpoznává lidské výtvory a posuzuje je
  pozává a řeší výtvarnou hodnotu hračky
  seznamuje se s různými druhy výtvarného umění – malřství, sochařství, grafika
  porovnává a posuzuje práci svou ve vztahu k ostatním v kolektivu
  porovnává vytvořenou práci s motivem
  porovnává ilustrace
  porovnává záměry autorů a jejich tvorby
  poznává zásady vkusu v bydlení, odívání, umění, kultuře
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Výtvarná výchova 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) • při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) rozlišuje barvy, tvary, struktury
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model • užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model rozvíjení smyslové citlivosti
  pozná barvy základní a podvojné
  dokáže přesněji ztvárnit proporce postavy
  rozvíjí své pozorovací schopnosti
  rozlišuje tvary a funkce předmětů
  snaží se o postižení jednotlivých proporcí postavy
  porovnává různé druhy linie
  poznává výtvarné možnosti linie
  poznává a využvá rzné druhy linií
  využívá přítlak zhušťování, šrafování,...
  dokáže rymicky řadit různé prvky
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy • při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy pozoruje přírodu a okolí
  rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť
  poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí
  dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky
  pozoruje a srovnává tvaary užitkových předmětů, pokouší se je ztvárnit dle své fantazie v prostoru a ploše
  vyhledává a dotváří přírodniny
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě • nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě volí vhodné pomůcky pro práci v závislosti na vlastnostech materiálů
  rozvíjí smysl pro řešení plochy
  rozvíjí svůj cit pro prostor
  zjišťuje vlastnosti hmot pro modelování
  používá různé nástroje a materiály pro vyjádření individuálního výrazu a projevu
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) • osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) uplatňování subjektivity
  aktivně pracuje s ilustracemi dětských autorů
  pokouší se o výtvarné vyjádření děje pohádek a příběhů
  modeluje podle své fantaie
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace aktivně pracuje s ilustracemi dětských autorů
  pokouší se o výtvarné vyjádření děje pohádek a příběhů
  rozpoznává lidské výtvory a posuzuje je
  pozává a řeší výtvarnou hodnotu hračky
  porovnává hračky současné a lidové
  seznamuje se s různými druhy výtvarného umění – malřství, sochařství, grafika
  porovnává a posuzuje práci svou ve vztahu k ostatním v kolektivu
  porovnává vytvořenou práci s motivem
  porovnává ilustrace
  porovnává záměry autorů a jejich tvorby
  prohlubuje znalosti o výtvarných prostředcích
  zná ilustrace ilustrátorů dětských knih,...
  rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus
  poznává zásady vkusu v bydlení, odívání, umění, kultuře
  citlivě vnímá výtvarná díla
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil • nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil porovnává a posuzuje práci svou ve vztahu k ostatním v kolektivu
  porovnává vytvořenou práci s motivem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
  
Výtvarná výchova 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) • při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) rozvíjení smyslové citlivosti
  dokáže rymicky řadit různé prvky
  rozlišuje barvy, tvary, struktury
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model • užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model pozná barvy základní a podvojné
  ztvárňuje postavu
  porovnává různé druhy linie
  poznává výtvarné možnosti linie
  poznává a využvá různé druhy linií
  využívá přítlak zhušťování, šrafování,...
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy • při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy seznamuje se s funkcí písma
  využívá písmo jako dekorativní prvek
  rozvíjí své pozorovací schopnosti
  rozlišuje tvary a funkce předmětů
  pozoruje přírodu a okolí
  rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť
  poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí
  rozvíjí smysl pro řešení plochy
  rozvíjí svůj cit pro prostor, prostorové vidění
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě • nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě volí vhodné pomůcky pro práci v závislosti na vlastnostech materiálů
  zjišťuje vlastnosti hmot pro modelování
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) • osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) uplatňování subjektivity
  rozvíjí svou fantazii a představivost
  dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky
  pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů, pokouší se je ztvárnit dle své fantazie v prostoru a ploše
  vyhledává a dotváří přírodniny
  používá různé nástroje a materiály pro vyjádření individuálního výrazu a projevu
  aktivně pracuje s ilustracemi dětských autorů
  pokouší se o výtvarné vyjádření děje pohádek a příběhů
  modeluje podle skutečnosti
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace porovnává a posuzuje práci svou ve vztahu k ostatním v kolektivu
  porovnává vytvořenou práci s motivem
  porovnává ilustrace
  porovnává záměry autorů a jejich tvorby
  prohlubuje znalosti o výtvarných prostředcích
  dokáže porovnat výrazové prostředky různých ilustrátorů
  rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus
  citlivě vnímá výtvarná díla
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil • nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Ověřování komunikačních účinků
  chápe odlišnostivyjádření skutečnosti od přesné podoby světa
  chápe estetickou hodnotu předmětů denní potřeby
  poznává další odvětví umění – architekturu
  rozpoznává lidské výtvory a posuzuje je
  seznamuje se s různými druhy výtvarného umění – malřství, sochařství, grafika
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce;
• rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
• hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii, jako reprezentace reality);
• vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
• identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
• identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
• identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení;
• výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;
• prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
• člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
• poznávání vlastního kulturního zakotvení;
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy);
• základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
• rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
• místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
• naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích;
• lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• naše vlast a Evropa;
• evropské krajiny;
• Evropa a svět; mezinárodní setkávání;
• státní a evropské symboly;
• Den Evropy;
• život Evropanů a styl života v evropských rodinách;
• životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
   
5.10 Tělesná výchova
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
2 2 2 2 2 0 0 0 0 10
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný       
  
Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Vyučovací předmět tělesná výchova kultivuje žáka po stránce zdravotní, pohybově rozvojové a sportovní.
Rozvíjí zdraví žáků a uvědomění nutnosti péče o něj v odpovídající míře věku a schopnostem.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Tělesná výchova je realizována ve dvou vyučovacích hodinách týdně v 1. až 5. ročníku.
Dále rozvíjíme pohybovou zdatnost ve školní družině, v rámci pohybových her a projektů.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Integrace předmětů • Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy • Den Země
• Demokrat
• Školáček
• Den Evropy
• Cvičení v přírodě
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• Osvojování metodických řad k nácviku pohybových činností
• získávání vědomostí a dovedností k rozvoji pohybových schopností
• plánovat svůj čas
• kriticky hodnotit dosažených cílů
• chápat soutěž jako motor kupředu
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• účastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
• seznamovat se s termíny, které souvisejí s tělesnou kulturou a používat je
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
• využívat získané dovednosti v projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich      přínos
• účastnit se anket, pořádat anketu, vyhodnotit dosažených výsledků
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• osvojování si pravidel pro řešení pohybových činností a herních situací
• získané zkušenosti aplikovat při vyučování v podobných situacích
• zhodnotit svůj vývoj při řešení podobných problémů
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situací
 Kompetence komunikativní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• vhodně projev oživovat
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• rozumět prostředkům „ne-jazykové“ komunikace a vhodně je využívat
• pozorně naslouchat
• vhodně reagovat na  manipulativní komunikaci
• využívat internetu
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
• vydávání pokynů a řízení se pokyny pro organizaci TV
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• osvojení si pravidel sportovního jednání (fair play)
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy, protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druých
• chápat odpovědnost všech ve skupině
• vzájemně se podporovat a  posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• chápat svou vlastní spoluodpovědnost za ŽP
• chránit své zdraví
• předcházet problémům rizikových jednání
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti,  zodpovědně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a  myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• účastnit se kulturních společenských a sportovních aktivit
• účastnit se tréninků - poplachů, učí se správnému chování v rizikových situacích
• respektovat autority, které mu pomohou s řešením problémových situací
 Kompetence pracovní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• využívat a bezpečně používat sportovní zařízení a vybavení školy
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
Podporujeme snahu o nejlepší výsledky v TV činnostech a zařazování pohybových aktivit pro upevnění zdraví do denního režimu.
  
Tělesná výchova 1. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti • spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti pohybově rekreační využití přestávek
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích  rozcvičky
  uklidnění po zátěži / drobné hry, posilovací cvičení s místním účinkem, hudebně-pohybové hry a tance
  využití napínacích a protahovacích cviků
  rozvíjení návyků z MŠ – navázání na ně
  cvičení pohyblivosti a ohebnosti
  posilovací cvičení
  cvičení koordinační a cvičení rovnováhy
  cvičení rozvoje funkční zdatnost vnitřních orgánů
  rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy • uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy znaky správného držení těla
  dostatkem pohybu kompenzovat sezení v lavici, tělovýchovné chvilky během vyučování, pohyb o přestávce, účelově zaměřené cviky
  hygiena při TV - hodiny TV v k tomu určených prostorech, tělocvična
  cvičební úbor s odpovídající obuví
  vhodná manipulace s nářadím, nácvik správné přípravy nářadí, přesné určování úkolů jednotlivcům a jejich kontrola při přípravě a úklidu nářadí
  při úrazu poskytnutí první pomoci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení • reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci prostorech školy tělocvična, hřiště, volná příroda
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci  bezpečnost při pohybových činnostech-správná organizace hodiny
  tělocvičné názvosloví, smluvené signály a povely
  stoj / spatná, spojný /, dřep, klek, sed / roznožný, překážkový/, leh, poskok / vpřed, vzad, stranou /, připažit, předpažit, vzpažit, upažit, zapažit, přednožit, unožit, předklon, záklon
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení pohybové hry
  výchova k čestnému měření sil, k poctivosti při hře, k objektivnímu hodnocení vlastních sil, kolektivnost a snaha s úsilím ve prospěch spoluhráčů
  rychlý běh, všestranná pohyblivost, obratnost, pohotovost, dovednost podat a uchopit míč, obratnost, pohybová tvořivost, přihrát a chytit míč, síla, vytrvalost, rovnováha, postřeh
  využití pomůcek a hraček / míč, švihadla, kruhy…./
  cvičení posilovací
  cvičení pro rozvíjení funkční zdatnosti vnitřních orgánů
  cviky: švihové, vedené svalovým úsilím, výdrže
  pohyby : vedené ke správnému držení těla ve všech polohách
  pohyby paží / upažit, vzpažit zevnitř, předpažit, zapažit, pohyby paží obloukem a kruhem /
  pohyby nohou
  pohyby trupu / předklon, záklon, vzpřim/
  rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazu, pružnosti, prostorová pohyblivost a orientace
  seskoky, stoj na lopatkách a bocích, kotoul z dřepu do dřepu, nácvik kotoulu vzad – kolébka
  cvičení s náčiním a na odpovídajícím nářadí
  švihadla, tyče, stuhy, obruče
  žíněnka, lavička, bedna
  technické, rytmické a estetické zdokonalování pohybového projevu
  cvičení na koordinaci svalového napětí a uvolnění, rozvoj rytmického cítění a dynamiky pohyb a přirozených pohybů / tj. běh a chůze, taneční kroky/
  využití orffovských nástrojů, hudby z CD, vlastního zpěvu dětí
  koordinace svalového napětí a uvolnění / svalové úsilí – napětí v jednotlivých částech těla podle síly zvukového signálu – činnosti v běhu a v různých postojích a polohách/
  pohybová představivost – fantazii vyjádřit pohybem / vyhledávání bodů v prostoru – dole, nahoře vpředu, vzadu = sběr jablek, listů…, pohyby dostředivé a odstředivé = ukládání do košíku, …, táhnout břemeno, zabrzdit, atd../
  smysl pro dynamiku pohybu / jednoduchými pohyby vyjádřit hudební nebo zvukové představy/
  rozvoj prostorového cítění / cvičení ve skupině – směr pohybu – vpřed, vzad, vpravo, vlevo – ke středu, do středu- honičky s vymezením prostoru, reakce na zvuk. signál/
  rytmické cítění / cvičení a hry s hudebním doprovodem, první taneční kroky vyjádřené skoky, poskoky, dřepy, výskoky, přísunné kroky /
  průpravné úpoly
  přetahy a přetlaky
  rozvíjení statické síly / posilovací účinek/
  cvičení ve skupině nebo jednotlivci
  využití konopného lana
  soutěže a hry / přetahování…/
  běh
  rychlý běh na 20-50m, vytrvalostní běh
  běh vpřed a vzad, nácvik/ odraz, let, doskok/, střídání chůze a běhu, cvičení ve skupinách i jednotlivě
  běh na výkon, běh na vytrvalost
  skok daleký z místa odrazem obounož / venku nebo v tělocvičně, nácvik ve skupině nebo jednotlivci
  skok daleký skrčný / nácvik s rozběhem/
  skok do výšky – tělocvična – využití žíněnek a příslušného nářadí
  měření vzdálenosti a výšky
  hod míčkem z místa / nácvik švihu paže /
  využití kriketového míčku, granátu, tenisového míčku
  hod míčkem na výkon : na vzdálenost a na cíl
  manipulace herním náčiním
  zvládnutí základních herních činností a dovedností, jejich techniky, nutný cílevědomý nácvik a opakování
  zvládnutí míče / využití lehkých míčů, zvládnout držení a chycení míče, hráčský střeh
  využití her ve dvojicích i ve skupině
  honičky, štafety s míčem, na třetího, pokus o vybíjenou,
  turistika a pohyb v přírodě
  úkoly tělovýchovné, branné, ochrana živ. výchova dopravní
  plnění předem stanovených úkolů při pozorování krajiny / orientace v místní krajině, orientace v prostoru, bezpečnost na cestě, podzim-jaro v přírodě
  tělovýchovně-branné činnosti / využití místních cest- pozorování krajiny, určování polohy obce v krajině, určování světových stran …/
  dopravní výchova / základní značky, pochod ve dvojstupu po pravé straně, přechod…/
  ochrana životního prostředí / skládky- odpady, život živočichů a jejich ochrana/
  cvičení s míči / kutálení, válení, házení, chytání /
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích • spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení pokusy o utkání družstev dle zjednodušených herních pravidel – vybíjená
  fair play
  formování morálně volních vlastností / kolektivnost, cílevědomost, příprava na hru podle pravidel/
  rozlišování kladných a záporných postojů k činnosti a chování spoluhráčů
  solidarita se slabšími s vědomím, že i já mohu prohrát, umět nést porážku
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako s
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
  
Tělesná výchova 2. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti • spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti stoj / spatná, spojný /, dřep, klek, sed / roznožný, překážkový/, leh, poskok / vpřed, vzad, stranou /, připažit, předpažit, vzpažit, upažit, zapažit, prednožit, unožit, předklon, záklon
  cvičení s míči / kutálení, válení, házení, chytání /
  pohybové hry
  rychlý běh, všestranná pohyblivost, obratnost, pohotovost, dovednost podat a uchopit míč, obratnost, pohybová tvořivost, přihrát a chytit míč, síla, vytrvalost, rovnováha, postřeh
  využití pomůcek a hraček / míč, švihadla, kruhy…./
  cvičení pohyblivosti a ohebnosti
  cvičení posilovací
  cvičení koordinační a cvičení rovnováhy
  cvičení pro rozvíjení funkční zdatnosti vnitřních orgánů
  cviky: švihové, vedené svalovým úsilím, výdrže
  pohyby : vedené ke správnému držení těla ve všech polohách
  pohyby paží / upažit, vzpažit zevnitř, předpažit, zapažit, pohyby paží obloukem a kruhem /
  pohyby nohou
  pohyby trupu / předklon, záklon, vzpřim/
  rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazu, pružnosti, prostorová pohyblivost a orientace
  seskoky, stoj na lopatkách a bocích, kotoul z dřepu do dřepu, kotoul vzad – kolébka – kotoul do dřepu spojného
  cvičení s náčiním a na odpovídajícím nářadí
  turistika a pohyb v přírodě
  úkoly tělovýchovné, branné, ochrana živ. výchova dopravní
  plnění předem stanovených úkolů při pozorování krajiny / orientace v místní krajině, orientace v prostoru, bezpečnost na cestě, podzim-jaro v přírodě
  tělovýchovně-branné činnosti / využití místních cest- pozorování krajiny, určování polohy obce v krajině, určování světových stran …/
  dopravní výchova / základní značky, pochod ve dvojstupu po pravé straně, přechod…/
  ochrana životního prostředí / skládky- odpady, život živočichů a jejich ochrana/
  zdravotně zaměřené činnosti
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích • spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení fair play
  formování morálně volních vlastností / kolektivnost, cílevědomost, příprava na hru podle pravidel/
  rozlišování kladných a záporných postojů k činnosti a chování spoluhráčů
  solidarita se slabšími s vědomím, že i já mohu prohrát, umět nést porážku
  olympijské ideály a symboly
  výchova k čestnému měření sil, k poctivosti při hře, k objektivnímu hodnocení vlastních sil, kolektivnost a snaha s úsilím ve prospěch spoluhráčů
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy • uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy hygiena při TV - hodiny TV v k tomu určených prostorech, tělocvična
  cvičební úbor s odpovídající obuví
  bezpečnost při pohybových činnostech-správná organizace hodiny
  vhodná manipulace s nářadím, nácvik správné přípravy nářadí, přesné určování úkolů jednotlivcům a jejich kontrola při přípravě a úklidu nářadí
  při úrazu poskytnutí první pomoci
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci • reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci prostorech školy tělocvičné názvosloví, smluvené signály a povely
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení stoj / spatná, spojný /, dřep, klek, sed / roznožný, překážkový/, leh, poskok / vpřed, vzad, stranou /, připažit, předpažit, vzpažit, upažit, zapažit, prednožit, unožit, předklon, záklon
  cvičení s míči / kutálení, válení, házení, chytání /
  pohybové hry
  využití pomůcek a hraček / míč, švihadla, kruhy…./
  cvičení pohyblivosti a ohebnosti
  cvičení posilovací
  cvičení koordinační a cvičení rovnováhy
  cvičení pro rozvíjení funkční zdatnosti vnitřních orgánů
  cviky: švihové, vedené svalovým úsilím, výdrže
  pohyby : vedené ke správnému držení těla ve všech polohách
  pohyby paží / upažit, vzpažit zevnitř, předpažit, zapažit, pohyby paží obloukem a kruhem /
  pohyby nohou
  pohyby trupu / předklon, záklon, vzpřim/
  rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazu, pružnosti, prostorová pohyblivost a orientace
  seskoky, stoj na lopatkách a bocích, kotoul z dřepu do dřepu, kotoul vzad – kolébka – kotoul do dřepu spojného
  cvičení s náčiním a na odpovídajícím nářadí
  cvičení na koordinaci svalového napětí a uvolnění, rozvoj rytmického cítění a dynamiky pohyb a přirozených pohybů / tj. běh a chůze, taneční kroky
  využití orffovských nástrojů, hudby z CD, vlastního zpěvu dětí
  koordinace svalového napětí a uvolnění / svalové úsilí – napětí v jednotlivých částech těla podle síly zvukového signálu – činnosti v běhu a v různých postojích a polohách/
  pohybová představivost – fantazii vyjádřit pohybem / vyhledávání bodů v prostoru – dole, nahoře vpředu, vzadu = sběr jablek, listů…, pohyby dostředivé a odstředivé = ukládání do košíku, …, táhnout břemeno, zabrzdit, atd../
  smysl pro dynamiku pohybu / jednoduchými pohyby vyjádřit hudební nebo zvukové představy/
  rozvoj prostorového cítění / cvičení ve skupině – směr pohybu – vpřed, vzad, vpravo, vlevo – ke středu, do středu- honičky s vymezením prostoru, reakce na zvuk. signál/
  rytmické cítění / cvičení a hry s hudebním doprovodem, první taneční kroky vyjádřené skoky, poskoky, dřepy, výskoky, přísunné kroky /
  průpravné úpoly
  přetahy a přetlaky
  rozvíjení statické síly / posilovací účinek/
  cvičení ve skupině nebo jednotlivci
  využití konopného lana
  soutěže a hry / přetahování…/
  běh
  rychlý běh na 20-50m, vytrvalostní běh
  běh vpřed a vzad, nácvik/ odraz, let, doskok/, střídání chůze a běhu, cvičení ve skupinách i jednotlivě
  běh na výkon, běh na vytrvalost
  skok daleký z místa odrazem obounož / venku nebo v tělocvičně, nácvik ve skupině nebo jednotlivci
  skok daleký skrčný / nácvik s rozběhem/
  skok do výšky – tělocvična – využití žíněnek a příslušného nářadí
  měření vzdálenosti a výšky
  hod míčkem - venku
  hod míčkem z místa / nácvik švihu paže /
  využití kriketového míčku, granátu, tenisového míčku
  hod míčkem na výkon : na vzdálenost a na cíl
  manipulace herním náčiním
  zvládnutí základních herních činností a dovedností, jejich techniky, nutný cílevědomý nácvik a opakování
  zvládnutí míče / využití lehkých míčů, zvládnout držení a chycení míče, hráčský střeh
  využití her ve dvojicích i ve skupině
  hod o zeď s chycením, školka/
  ve skupině / hry v kruhu, v daných hranicích/, soupeření skupin / zde zdůrazňovat spolupráci spoluhráčů, umět prohrát /
  honičky, štafety s míčem, na třetího, pokus o vybíjenou,
  pokusy o utkání družstev dle zjednodušených herních pravidel – vybíjená
  rozvíjení návyků z 1. třídy – navázání na ně
  znaky správného držení těla –osa je páteř , hlava se šíjí vzpřímena, hrudník mírně vyklenutý, břišní stěna nevystupuje, osa těla svislá, váha těla na přední straně chodidla
  dostatkem pohybu kompenzovat sezení v lavici, tělovýchovné chvilky během vyučování, pohyb o přestávce, účelově zaměřené cviky při TV
  průpravná , kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
  správné držení těla
  posilovací cvičení
  cvičení rozvoje funkční zdatnost vnitřních orgánů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako s
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
  
Tělesná výchova 3. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti • spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti pohybově rekreační využití přestávek
  rozcvičky / postupné rozcvičení celého těla, osvojení a rozvíjení jednoduchých pohybových dovedností, výchova k rytmickému cítění./
  uklidnění po zátěži / drobné hry, posilovací cvičení s místním účinkem, hudebně-pohybové hry a tance
  znaky správného držení těla dostatkem pohybu kompenzovat sezení v lavici, tělovýchovné chvilky během vyučování, pohyb o přestávce, účelově zaměřené cviky při TV
  turistika a pohyb v přírodě
  plavání – základní plavecký výcvik
  bruslení - v podmínkách naší školy se toto uskutečňuje pouze na místním kluzišti při příznivém počasí, prvek dobrovolnosti, organizováno herní formou
  dostatkem pohybu kompenzovat sezení v lavici, tělovýchovné chvilky během vyučování, pohyb o přestávce, účelově zaměřené cviky při TV
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení rozcvičky / postupné rozcvičení celého těla, osvojení a rozvíjení jednoduchých pohybových dovedností, výchova k rytmickému cítění./
  uklidnění po zátěži / drobné hry, posilovací cvičení s místním účinkem, hudebně-pohybové hry a tance
  využití napínacích a protahovacích cviků
  rozvíjení návyků z 2. třídy – navázání na ně
  průpravná , kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
  cvičení pohyblivosti a ohebnosti
  posilovací cvičení
  cvičení koordinační a cvičení rovnováhy
  cvičení rozvoje funkční zdatnost vnitřních orgánů
  rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
  rychlý běh, všestranná pohyblivost, obratnost, pohotovost, dovednost podat a uchopit míč, obratnost, pohybová tvořivost, přihrát a chytit míč, síla, vytrvalost, rovnováha, postřeh
  využití pomůcek a hraček / míč, švihadla, kruhy…./
  cvičení posilovací
  cvičení pro rozvíjení funkční zdatnosti vnitřních orgánů
  cviky: švihové, vedené svalovým úsilím, výdrže
  pohyby vedené ke správnému držení těla ve všech polohách
  pohyby paží / upažit, vzpažit zevnitř, předpažit, zapažit, pohyby paží obloukem a kruhem /
  pohyby nohou
  pohyby trupu / předklon, záklon, vzpřim/
  rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazu, pružnosti, prostorová pohyblivost a orientace
  seskoky, stoj na lopatkách a bocích, kotoul z dřepu do dřepu, kotoul vzad – kolébka – kotoul do dřepu , kotoul letmo, přeskok tělocvičné kozy, kotoul na švédské bedně
  cvičení s náčiním a na odpovídajícím nářadí
  rytmické a koordinační formy cvičení pro děti
  technické, rytmické a estetické zdokonalování pohybového projevu
  cvičení na koordinaci svalového napětí a uvolnění, rozvoj rytmického cítění a dynamiky pohyb a přirozených pohybů / tj. běh a chůze, taneční kroky/
  využití orffovských nástrojů, hudby z CD, vlastního zpěvu dětí
  koordinace svalového napětí a uvolnění / svalové úsilí – napětí v jednotlivých částech těla podle síly zvukového signálu – činnosti v běhu a v různých postojích a polohách/
  pohybová představivost – fantazii vyjádřit pohybem / vyhledávání bodů v prostoru – dole, nahoře vpředu, vzadu = sběr jablek, listů…, pohyby dostředivé a odstředivé = ukládání do košíku, …, táhnout břemeno, zabrzdit, atd../
  smysl pro dynamiku pohybu / jednoduchými pohyby vyjádřit hudební nebo zvukové představy/
  rozvoj prostorového cítění / cvičení ve skupině – směr pohybu – vpřed, vzad, vpravo, vlevo – ke středu, do středu- honičky s vymezením prostoru, reakce na zvuk. signál/
  rytmické cítění / cvičení a hry s hudebním doprovodem, první taneční kroky vyjádřené skoky, poskoky, dřepy, výskoky, přísunné kroky /
  první tance – taneční kroky polky , nácvik kolektivního jednoduchého lidového tance
  průpravné úpoly
  přetahy a přetlaky
  rozvíjení statické síly / posilovací účinek/
  cvičení ve skupině nebo jednotlivci
  využití konopného lana
  soutěže a hry / přetahování…/
  běh
  rychlý běh, vytrvalostní běh
  běh vpřed a vzad, nácvik/ odraz, let, doskok/, střídání chůze a běhu, cvičení ve skupinách i jednotlivě
  běh na výkon, běh na vytrvalost
  skok - do dálky a do výšky
  skok daleký z místa odrazem obounož / venku nebo v tělocvičně, nácvik ve skupině nebo jednotlivci
  skok daleký skrčný / nácvik s rozběhem/
  skok do výšky – tělocvična – využití žíněnek a příslušného nářadí
  hod míčkem - venku
  hod míčkem z místa / nácvik švihu paže /
  využití kriketového míčku, granátu, tenisového míčku
  hod míčkem na výkon : na vzdálenost a na cíl
  základy sportovních her
  zvládnutí míče / využití lehkých míčů, zvládnout držení a chycení míče, hráčský střeh , pokus o driblování
  využití her ve dvojicích i ve skupině
  hod o zeď s chycením, školka
  ve skupině / hry v kruhu, v daných hranicích/, soupeření skupin / zde zdůrazňovat spolupráci spoluhráčů, umět prohrát /
  honičky, štafety s míčem, na třetího, pokus o vybíjenou,
  nácvik košíkové dle upravených herních pravidel
  vybíjená ve družstvech
  turistika a pohyb v přírodě
  úkoly tělovýchovné, branné, ochrana živ. výchova dopravní
  plnění předem stanovených úkolů při pozorování krajiny / orientace v místní krajině, orientace v prostoru,bezpečnost na cestě, podzim-jaro v přírodě
  tělovýchovně-branné činnosti / využití místních cest- pozorování krajiny, určování polohy obce v krajině, určování světových stran …/
  dopravní výchova / základní značky, pochod ve dvojstupu po pravé straně, přechod…/
  ochrana životního prostředí / skládky- odpady, život živočichů a jejich ochrana/
  plavání – základní plavecký výcvik
  orientace a potápění ve vodě
  vznášení a splývání na místě
  dýchání do vody
  pohyb nohou i paží
  stoj / spatný, spojný /, dřep, klek, sed / roznožný, překážkový/, leh, poskok / vpřed, vzad, stranou /, připažit, předpažit, vzpažit, upažit, zapažit, přednožit, unožit, předklon, záklon
  cvičení s míči / kutálení, válení, házení, chytání /
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích • spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení výchova k čestnému měření sil, k poctivosti při hře, k objektivnímu hodnocení vlastních sil, kolektivnost a snaha s úsilím ve prospěch spoluhráčů
  soutěže a hry / přetahování…/
  základy sportovních her
  manipulace herním náčiním
  zvládnutí základních herních činností a dovedností, jejich techniky, nutný cílevědomý nácvik a opakování
  pokusy o utkání družstev dle zjednodušených herních pravidel
  prvky sebezáchrana a dopomoci tonoucímu
  zásady jednání a chování fair play
  formování morálně volních vlastností / kolektivnost, cílevědomost, příprava na hru podle pravidel/
  rozlišování kladných a záporných postojů k činnosti a chování spoluhráčů
  solidarita se slabšími s vědomím, že i já mohu prohrát, umět nést porážku
  olympijské ideály a symboly
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy • uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy hygiena při TV - hodiny TV v k tomu určených prostorech, tělocvična
  cvičební úbor s odpovídající obuví
  bezpečnost při pohybových činnostech
  vhodná manipulace s nářadím, nácvik správné přípravy nářadí, přesné určování úkolů jednotlivcům a jejich kontrola při přípravě a úklidu nářadí
  při úrazu poskytnutí první pomoci / při drobných úrazech ošetření, vyhledání lékařské pomoci/
  hygiena plavání – plavecký bazén
  hygienické zásady jsou podřízeny podmínkám bazénu / přezouvání, převlékání v šatnách, sprchování, plavky, ručníky a mýdla, toalety/
  adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci • reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci prostorech školy bezpečnost při pohybových činnostech
  vhodná manipulace s nářadím, nácvik správné přípravy nářadí, přesné určování úkolů jednotlivcům a jejich kontrola při přípravě a úklidu nářadí
  při úrazu poskytnutí první pomoci / při drobných úrazech ošetření, vyhledání lékařské pomoci/
  tělocvičné názvosloví, smluvené signály a povely
  stoj / spatný, spojný /, dřep, klek, sed / roznožný, překážkový/, leh, poskok / vpřed, vzad, stranou /, připažit, předpažit, vzpažit, upažit, zapažit, přednožit, unožit, předklon, záklon
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy • uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy znaky správného držení těla
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením  
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením cviky : cvičení pohyblivosti a ohebnosti posilovací cvičení cvičení koordinační a cvičení rovnováhy cvičení rozvoje funkční zdatnost vnitřních orgánů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako s
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
  
Tělesná výchova 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti • podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti tělovýchovné chvilky při vyučování
  pohybově rekreační využití přestávek
  rozcvičky / postupné rozcvičení celého těla, osvojení a rozvíjení jednoduchých pohybových dovedností, výchova k rytmickému cítění./
  rozvíjení návyků ze 3. třídy – navázání na ně
  dostatkem pohybu kompenzovat sezení v lavici, tělovýchovné chvilky během vyučování, pohyb o přestávce, účelově zaměřené cviky při TV
  cvičení pohyblivosti a ohebnosti
  posilovací cvičení
  cvičení koordinační a cvičení rovnováhy
  cvičení rozvoje funkční zdatnost vnitřních orgánů
  rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
  osvojování základů techniky běhu, skoku dalekého a vysokého hodu míčkem
  rychlý běh, všestranná pohyblivost, obratnost, pohotovost, dovednost podat a uchopit míč, obratnost, pohybová tvořivost, přihrát a chytit míč, síla, vytrvalost, rovnováha, postřeh
  cvičení posilovací
  cvičení pro rozvíjení funkční zdatnosti vnitřních orgánů
  cviky švihové, vedené svalovým úsilím, výdrže
  pohyby vedené ke správnému držení těla ve všech polohách
  pohyby paží / upažit, vzpažit zevnitř, předpažit, zapažit, pohyby paží obloukem a kruhem /
  pohyby nohou
  pohyby trupu / předklon, záklon, vzpřim/
  rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazu, pružnosti, prostorová pohyblivost a orientace
  seskoky, stoj na lopatkách a bocích, kotoul z dřepu do dřepu, kotoul vzad – kolébka – kotoul do dřepu , kotoul letmo, přeskok tělocvičné kozy, kotoul na švédské bedně
  cvičení s náčiní a na odpovídajícím nářadí
  rytmické a koordinační formy cvičení pro děti
  cvičení na koordinaci svalového napětí a uvolnění, rozvoj rytmického cítění a dynamiky pohyb a přirozených pohybů / tj. běh a chůze, taneční kroky/
  koordinace svalového napětí a uvolnění / svalové úsilí – napětí v jednotlivých částech těla podle síly zvukového signálu – činnosti v běhu a v různých postojích a polohách/
  smysl pro dynamiku pohybu / jednoduchými pohyby vyjádřit hudební nebo zvukové představy/
  rytmické cítění / cvičení a hry s hudebním doprovodem, první taneční kroky vyjádřené skoky, poskoky, dřepy, výskoky, přísunné kroky /
  první tance – taneční kroky polky , nácvik kolektivního jednoduchého lidového tance
  průpravné úpoly
  přetahy a přetlaky
  rozvíjení statické síly / posilovací účinek/
  cvičení ve skupině nebo jednotlivci
  rychlý běh, vytrvalostní běh
  běh vpřed a vzad, nácvik/ odraz, let, doskok/, střídání chůze a běhu, cvičení ve skupinách i jednotlivě
  běh na výkon, běh na vytrvalost
  skok - do dálky a do výšky
  skok daleký z místa odrazem obounož / venku nebo v tělocvičně, nácvik ve skupině nebo jednotlivci
  skok daleký skrčný / nácvik s rozběhem/
  skok do výšky skrčmo – tělocvična – využití žíněnek a příslušného nářadí
  měření vzdálenosti a výšky
  hod míčkem - venku
  hod míčkem z místa / nácvik švihu paže /
  hod míčkem na výkon : na vzdálenost a na cíl
  základy sportovních her
  manipulace herním náčiním
  zvládnutí základních herních činností a dovedností, jejich techniky, nutný cílevědomý nácvik a opakování
  zvládnutí míče / využití lehkých míčů, zvládnout držení a chycení míče, hráčský střeh , pokus o driblování
  hod o zeď s chycením, školka, driblování
  průpravné hry
  honičky, štafety s míčem, na třetího, pokus o vybíjenou,
  turistika a pohyb v přírodě
  úkoly tělovýchovné, branné, ochrana živ. výchova dopravní
  plnění předem stanovených úkolů při pozorování krajiny / orientace v místní krajině, orientace v prostoru,bezpečnost na cestě, podzim-jaro v přírodě
  tělovýchovně-branné činnosti / využití místních cest- pozorování krajiny, určování polohy obce v krajině, určování světových stran …/
  dopravní výchova / základní značky, pochod ve dvojstupu po pravé straně, přechod…/
  ochrana životního prostředí / skládky- odpady, život živočichů a jejich ochrana/
  plavání – základní plavecký výcvik
  navázání na plavecký výcvik
  orientace a potápění ve vodě
  vznášení a splývání na místě
  dýchání do vody
  pohyb nohou i paží
  bruslení - v podmínkách naší školy se toto uskutečňuje pouze na místním kluzišti při příznivém počasí, prvek dobrovolnosti, organizováno herní formou
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením • zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením průpravná , kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka • uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka znaky správného držení těla
  hygiena při TV - hodiny TV v k tomu určených prostorech, tělocvična
  cvičební úbor s odpovídající obuví
  bezpečnost při pohybových činnostech
  vhodná manipulace s nářadím, nácvik správné přípravy nářadí, přesné určování úkolů jednotlivcům a jejich kontrola při přípravě a úklidu nářadí
  při úrazu poskytnutí první pomoci / při drobných úrazech ošetření, vyhledání lékařské pomoci/
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her • zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her pohybová představivost – fantazii vyjádřit pohybem / vyhledávání bodů v prostoru – dole, nahoře vpředu, vzadu = sběr jablek, listů…, pohyby dostředivé a odstředivé = ukládání do košíku, …, táhnout břemeno, zabrzdit, atd../
  rozvoj prostorového cítění / cvičení ve skupině – směr pohybu – vpřed, vzad, vpravo, vlevo – ke středu, do středu- honičky s vymezením prostoru, reakce na zvuk. signál/
  využití her ve dvojicích i ve skupině
  ve skupině / hry v kruhu, v daných hranicích/, soupeření skupin / zde zdůrazňovat spolupráci spoluhráčů, umět prohrát /
  pokusy o utkání družstev dle zjednodušených herních pravidel
  nácvik košíkové dle upravených herních pravidel
  vybíjená ve družstvech
  košíková – upravená pravidla pro místní podmínky
  hokejbal
  prvky sebezáchrana a dopomoci tonoucímu
  zvládnutí základních herních činností a dovedností, úprava pravidel
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti • jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti nácvik autoevaluace a evaluace kamaráda
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví • jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví výchova k čestnému měření sil, k poctivosti při hře, k objektivnímu hodnocení vlastních sil, kolektivnost a snaha s úsilím ve prospěch spoluhráčů
  zásady jednání a chování fair play
  formování morálně volních vlastností / kolektivnost, cílevědomost, příprava na hru podle pravidel/
  rozlišování kladných a záporných postojů k činnosti a chování spoluhráčů
  solidarita se slabšími s vědomím, že i já mohu prohrát, umět nést porážku
  olympijské ideály a symboly
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení • užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení bobřík pozornosti, bobřík mlčení - podle figurek na plánku cvičí, předcvičuje,...
  tělocvičné názvosloví, smluvené signály a povely
  stoj / spatný, spojný /, dřep, klek, sed / roznožný, překážkový/, leh, poskok / vpřed, vzad, stranou /, připažit, předpažit, vzpažit, upažit, zapažit, přednožit, unožit, předklon, záklon
  cvičení s míči / kutálení, válení, házení, chytání /
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy • zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy vedoucí skupiny - organizuje hru, rozcvičku,...
  bobřík pozornosti, bobřík mlčení - podle figurek na plánku cvičí, předcvičuje,...
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky • změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky nácvik autoevaluace a evaluace kamaráda
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace • orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace čtení s porozuměním - výsledkové listiny, plakátky oznamující sportovní akce školy
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování • zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování zdravotně zaměřené činnosti - rozvíjení návyků ze 3. třídy – navázání na ně
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele • zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele cviky : cvičení pohyblivosti a ohebnosti posilovací cvičení cvičení koordinační a cvičení rovnováhy cvičení rozvoje funkční zdatnost vnitřních orgánů vytvořit soubor kompenzačních cviků, které je možno cvičit v lavici při vyučování, jedná se o zdokonalené cviky z 1.- 3. ročníku / cvičení v lavici, na židli, mimo lavici /
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením • upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením sleduje své schopnosti a omezení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako s
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
  
Tělesná výchova 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti • podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti cvičení pohyblivosti a ohebnosti
  posilovací cvičení
  cvičení koordinační a cvičení rovnováhy
  cvičení rozvoje funkční zdatnost vnitřních orgánů
  rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
  osvojování základů techniky běhu, skoku dalekého a vysokého hodu míčkem
  pohybové hry
  rychlý běh, všestranná pohyblivost, obratnost, pohotovost, dovednost podat a uchopit míč, obratnost, pohybová tvořivost, přihrát a chytit míč, síla, vytrvalost, rovnováha, postřeh
  průpravná cvičení
  cvičení posilovací
  cvičení pro rozvíjení funkční zdatnosti vnitřních orgánů
  cviky: švihové, vedené svalovým úsilím, výdrže
  pohyby : vedené ke správnému držení těla ve všech polohách
  pohyby paží / upažit, vzpažit zevnitř, předpažit, zapažit, pohyby paží obloukem a kruhem /
  pohyby nohou
  pohyby trupu / předklon, záklon, vzpřim/
  rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazu, pružnosti, prostorová pohyblivost a orientace
  seskoky, stoj na lopatkách a bocích, kotoul z dřepu do dřepu, kotoul vzad – kolébka – kotoul do dřepu , kotoul letmo, přeskok tělocvičné kozy, kotoul na švédské bedně
  cvičení s náčiním a na odpovídajícím nářadí
  technické, rytmické a estetické zdokonalování pohybového projevu
  cvičení na koordinaci svalového napětí a uvolnění, rozvoj rytmického cítění a dynamiky pohyb a přirozených pohybů / tj. běh a chůze, taneční kroky/
  koordinace svalového napětí a uvolnění / svalové úsilí – napětí v jednotlivých částech těla podle síly zvukového signálu – činnosti v běhu a v různých postojích a polohách/
  pohybová představivost – fantazii vyjádřit pohybem / vyhledávání bodů v prostoru – dole, nahoře vpředu, vzadu = sběr jablek, listů…, pohyby dostředivé a odstředivé = ukládání do košíku, …, táhnout břemeno, zabrzdit, atd../
  smysl pro dynamiku pohybu / jednoduchými pohyby vyjádřit hudební nebo zvukové představy/
  rozvoj prostorového cítění / cvičení ve skupině – směr pohybu – vpřed, vzad, vpravo, vlevo – ke středu, do středu- honičky s vymezením prostoru, reakce na zvuk. signál/
  rytmické cítění / cvičení a hry s hudebním doprovodem, první taneční kroky vyjádřené skoky, poskoky, dřepy, výskoky, přísunné kroky /
  první tance – taneční kroky polky , nácvik kolektivního jednoduchého lidového tance
  průpravné úpoly
  přetahy a přetlaky
  rozvíjení statické síly / posilovací účinek/
  cvičení ve skupině nebo jednotlivci
  základy atletiky
  běh
  rychlý běh vytrvalostní běh
  běh vpřed a vzad, nácvik/ odraz, let, doskok/, střídání chůze a běhu, cvičení ve skupinách i jednotlivě
  běh na výkon, běh na vytrvalost
  skok - do dálky a do výšky
  skok daleký z místa odrazem obounož / venku nebo v tělocvičně, nácvik ve skupině nebo jednotlivci
  skok daleký skrčný / nácvik s rozběhem/
  skok do výšky skrčmo – tělocvična – využití žíněnek a příslušného nářadí
  měření vzdálenosti a výšky
  hod míčkem - venku
  hod míčkem z místa / nácvik švihu paže /
  hod míčkem na výkon : na vzdálenost a na cíl
  základy sportovních her
  zvládnutí základních herních činností a dovedností, jejich techniky, nutný cílevědomý nácvik a opakování
  zvládnutí míče / využití lehkých míčů, zvládnout držení a chycení míče, hráčský střeh , pokus o driblování
  jednotlivci / hod o zeď s chycením, školka, driblování /
  průpravné hry
  honičky, štafety s míčem, na třetího, pokus o vybíjenou,
  turistika a pohyb v přírodě
  úkoly tělovýchovné, branné, ochrana živ. výchova dopravní
  plnění předem stanovených úkolů při pozorování krajiny / orientace v místní krajině, orientace v prostoru, bezpečnost na cestě, podzim-jaro v přírodě
  tělovýchovně-branné činnosti / využití místních cest- pozorování krajiny, určování polohy obce v krajině, určování světových stran …/
  dopravní výchova / základní značky, pochod ve dvojstupu po pravé straně, přechod…/
  ochrana životního prostředí / skládky- odpady, život živočichů a jejich ochrana/
  plavání – základní plavecký výcvik
  adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti
  orientace a potápění ve vodě
  vznášení a splývání na místě
  dýchání do vody
  pohyb nohou i paží
  prvky sebezáchrana a dopomoci tonoucímu
  bruslení - v podmínkách naší školy se toto uskutečňuje pouze na místním kluzišti při příznivém počasí, prvek dobrovolnosti, organizováno herní formou
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením • zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením tělovýchovné chvilky při vyučování
  několikaminutové, zaměřené hlavně na uvolnění a protažení
  pohybově rekreační využití přestávek
  zařazení drobné pohybové hry dle místních podmínek a volby učitele do každé vyučovací hodiny
  rozcvičky / postupné rozcvičení celého těla, osvojení a rozvíjení jednoduchých pohybových dovedností, výchova k rytmickému cítění./
  uklidnění po zátěži / drobné hry, posilovací cvičení s místním účinkem, hudebně-pohybové hry a tance
  využití napínacích a protahovacích cviků
  rozvíjení návyků ze 4.třídy– navázání na ně
  znaky správného držení těla
  dostatkem pohybu kompenzovat sezení v lavici, tělovýchovné chvilky během vyučování, pohyb o přestávce, účelově zaměřené cviky při TV
  průpravná , kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
  cílevědomé předcházení funkčním nedostatkům pohybového aparátu
  pohybová rekreace
  správné držení těla
  vytvořit soubor kompenzačních cviků, které je možno cvičit v lavici při vyučování, jedná se o zdokonalené cviky z 1.- 3. ročníku / cvičení v lavici, na židli, mimo lavici /
  manipulace herním náčiním - musí odpovídat velikostí a hmotností věku žáků
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her • zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her využití konopného lana
  soutěže a hry / přetahování…/
  využití her ve dvojicích i ve skupině
  herní činnosti
  ve skupině / hry v kruhu, v daných hranicích/, soupeření skupin / zde zdůrazňovat spolupráci spoluhráčů, umět prohrát /
  pokusy o utkání družstev dle zjednodušených herních pravidel
  nácvik košíkové dle upravených herních pravidel
  vybíjená ve družstvech
  košíková – upravená pravidla pro místní podmínky
  hokejbal
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti • jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti uklidnění, emocionální uspokojení z hodiny,
  hodnocení jednotlivců i kolektivu
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví • jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví výchova k čestnému měření sil, k poctivosti při hře, k objektivnímu hodnocení vlastních sil, kolektivnost a snaha s úsilím ve prospěch spoluhráčů
  zásady jednání a chování - fair play
  formování morálně volních vlastností / kolektivnost, cílevědomost, příprava na hru podle pravidel/
  rozlišování kladných a záporných postojů k činnosti a chování spoluhráčů
  solidarita se slabšími s vědomím, že i já mohu prohrát, umět nést porážku
  olympijské ideály a symboly
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka • uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka hygiena při TV - hodiny TV v k tomu určených prostorech, tělocvična
  cvičební úbor s odpovídající obuví
  bezpečnost při pohybových činnostech
  vhodná manipulace s nářadím, nácvik správné přípravy nářadí, přesné určování úkolů jednotlivcům a jejich kontrola při přípravě a úklidu nářadí
  při úrazu poskytnutí první pomoci / při drobných úrazech ošetření, vyhledání lékařské pomoci/
  hygiena plavání – plavecký bazén
  hygienické zásady jsou podřízeny podmínkám bazénu / přezouvání, převlékání v šatnách, sprchování, plavky, ručníky a mýdla, toalety/
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení • užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení tělocvičné názvosloví, smluvené signály a povely
  stoj / spatný , spojný /, dřep, klek, sed / roznožný, překážkový/, leh, poskok / vpřed, vzad, stranou /, připažit, předpažit, vzpažit, upažit, zapažit, přednožit, unožit, předklon, záklon
  cvičení s míči / kutálení, válení, házení, chytání /
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy • zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy ve skupině / hry v kruhu, v daných hranicích/, soupeření skupin / zde zdůrazňovat spolupráci spoluhráčů, umět prohrát /
  průpravné hry
  honičky, štafety s míčem, na třetího, pokus o vybíjenou,
  pokusy o utkání družstev dle zjednodušených herních pravidel
  nácvik košíkové dle upravených herních pravidel
  vybíjená ve družstvech
  košíková – upravená pravidla pro místní podmínky
  hokejbal
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky • změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky zařazení autoevaluace a evaluace do hodiny TV
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace • orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace čtení s porozuměním výsledkových listin a plakátků upozorňujících na soutěže a sportovní aktivity školy
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením • zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování cílevědomě předcházet funkčním nedostatkům pohybového aparátu
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování  zaměřit se na pohybovou rekreaci
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele • zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele cviky :cvičení pohyblivosti a ohebnosti, posilovací cvičení, cvičení koordinační a cvičení rovnováhy, cvičení rozvoje funkční zdatnost vnitřních orgánů, vytvořit soubor kompenzačních cviků, které je možno cvičit v lavici při vyučování, jedná se o zdokonalené cviky z 1.- 3. ročníku / cvičení v lavici, na židli, mimo lavici
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením • upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením komunikace s učitelem o svém omezení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako s
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí,  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
   
5.11 Pracovní činnosti
Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný       
  
Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění
člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Vyučovací předmět pracovní činnosti dává žáků nejdůležitější výrobní a technické vědomosti, dovednosti a návyky. Žáci jsou seznamováni s použitím nejběžnějších materiálů (papír, modelovací hmota, dřevo, textil, přírodniny, ...), učí se ovládat základní pracovní operace při pracích s různým materiálem, při pracích montážních a demontážních a pěstitelských pracích. Dále se učí základním požadavkům na plánování a organizaci jejich práce, naučí se bezpečně zacházet s používanými nástroji, nářadím a pomůckami i se zpracovaným materiálem při respektování požadavků bezpečnosti a hygieny práce. Získané poznatky a dovednosti žáci dále rozvíjí a upevňují.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Pracovní činnosti jsou realizovány 1 hodinu týdně v každém ročníku. Navazující jsou pak činnosti ve školní družině a v zájmových kroužcích.
V 1. období žáci poznávají základní materiály, jejich vlastnosti a rozdíl mezi nimi. Učí se je zpracovávat při zhotovování výrobků. Seznamují se s novými praktickými činnostmi (stříhání, řezání, sešívání, ...). V pěstitelských pracích se učí ošetřovat pokojové rostliny, pěstují hrách, fazole, bylinky,...
V 2. období žáci dále prohlubují poznatky o používaných pomůckách, zdokonalují své dovednosti a znalosti. Získávají základní poznatky o zpracování dřeva, dovedou sestavit modely podle nákresu a vlastní fantazie. V pěstitelských pracích rozvíjí dovednosti z 1. období.
Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy • Cvičení v přírodě
• Den Evropy
• Školáček
• Den Země
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• získávat vědomosti, dovednosti k rozvoji pracovních schopností
• prohlubovat trvalý zájem o tvořivost
• využívat osobních zkušeností a poznatků z výuky v praxi
• plánovat svůj čas
• kriticky hodnotit dosažených cílů
• chápat soutěž jako motor kupředu
• komunikovat pro další studium i praktický život
• srozumitelnému vyjadřování a formulování svých myšlenek, postojů a pocitů
• samostatně vyhledávat možnosti k odstraňování problémů při komunikaci
• účastnit se projektů, aktivně se na nich podílet
• aktivně vyhledávat a třídit informace, propojovat je
• rozvíjet své estetické cítění
• poznávat svou přirozenou potřebu estetiky a výtvarného umění
• osvojovat si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznávat smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• objevovat a pozorovat všechno, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl      uspět
• využívat získané dovednosti v projektech, zájmových kroužcích, na výletech, aktivně si ověřovat jejich      přínos
• účastnit se anket, pořádat anketu, vyhodnotit dosažených výsledků
 Kompetence k řešení problémů:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• využívat správných pracovních postupů vedoucích k realizaci výrobku
• získané zkušenosti aplikovat při vyučování v podobných situacích
• zhodnotit svůj vývoj při řešení podobných problémů
• pracovat ve skupině
• podílet se na utváření pravidel skupiny, třídy, školy
• odpovídat za svá rozhodnutí
• posuzovat vnímání problému z hlediska svého i z hlediska druhých
• uvážlivě postupovat v hodnocení problému - nic není jen jednobarevné
• využívat různé zdroje informací
• posuzovat společné znaky problémů
• využívat kladného vyřešení problému pro práci v budoucnu
• rozpoznat problém
• chápat význam kontroly dosažených výsledků
• využívat získaných zkušeností v obdobných situacích
 Kompetence komunikativní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• používat správného pojmenování částí pracovních postupů
• výstižně se vyjadřovat ústně i písemně
• vhodně projev oživovat
• při výstavbě projevu dodržet logičnost
• udržet zájem adresáta projevu
• vyjádřit i obhájit svůj vlastní názor
• diskutovat
• rozumět prostředkům „ne-jazykové“ komunikace a vhodně je využívat
• pozorně naslouchat
• vhodně reagovat na manipulativní komunikaci
• využívat internetu
• naslouchat
• vytvářet příležitosti pro  zpětnou vazbu adresáta
• vhodně prezentovat výsledky své a skupinové práce
 Kompetence sociální a personální:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• spolupráci při pracovních činnostech
• zásadám týmové práce
• respektu k nadaným dětem
• objektivní sebehodnocení i hodnocení druhých
• získávat radostné pocity při získávání vztahu k práci
• poskytnout pomoc
• nabídnout pomoc
• přijmout pomoc
• respektovat mínění druhých
• chápat, že produktivní řešení konfliktu podporuje výsledek
• sledovat společný cíl
• usměrňovat své jednání a chování
• uplatňovat své schopnosti a dovednosti jednotlivce ve skupině
• nabídnout své představy protože jsou také důležité
• mít pozitivní základní postoj ke své osobě
• mít pozitivní základní postoj k druhým
• souhlasit s prací ostatních ve skupině
• respektovat mínění druhých
• chápat odpovědnost všech ve skupině
• vzájemně se podporovat a posilovat ve skupině
 Kompetence občanské:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• dobrému vztahu k práci
• chápat svou vlastní spoluodpovědnost za ŽP
• chránit své zdraví
• předcházet problémům rizikových jednání
• respektovat pravidla skupiny - třídy, aktivně se podílet na jejich tvorbě
• respektovat školní řád
• poznávat pravidla, jakými se řídí dospělí
• uvědomovat si své povinnosti, zodpovědně přistupovat k domácí přípravě
• poznávat život, zvyky a  myšlení jiných kultur
• chápat rozdíly mezi lidmi
• odhalovat společné znaky
• aktivně bránit nepřípustnému jednání a manipulování
• toleranci
• uvědomovat si význam a hodnotu historických děl
• získávat aktuální informace k dění v ČR a Evropě
• cenit si kulturního dědictví
• účastnit se kulturních společenských a sportovních aktivit
 Kompetence pracovní:
V rámci utváření klíčových kompetencí učíme žáky:
• tvořivému přístupu k pracovnímčinnostem
• šetrně zacházet s pracovními nástroji a technikou
• dbát na dodržování zásad BOZP
• dbát na dodržování zásad pracovní hygieny
• poznávat různá povolání
• poznávat různé oblasti vzdělávání
• pracovat v zájmových kroužcích
• zhodnotit výsledky své práce
• zhodnotit výsledky a přínos práce skupiny
• vytvářet pracovní návyky v samostatné práci
• vytvářet pracovní návyky ve skupinové práci
  
Pracovní činnosti 1. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů • vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů vlastnosti materiálu a práce s ním
  modelovací hmota, papír
  textil
  přírodniny
  keramická hlína
  pracovní pomůcky a nástroje – vlastní ruce, nůžky lepidla, štětce, špachtle, aj.
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • pracuje podle slovního návodu a předlohy jednoduché pracovní operace a postupy – stříhání, lepení, vytrhávání hnětení hlíny a tvarování, skládání – pozor na přesnost
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi práce s plošnou stavebnicí
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování • provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování pozorování přírody
  vycházka do okolí
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny • pečuje o nenáročné rostliny rostliny ve třídě
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • připraví tabuli pro jednoduché stolování příbory, talíře, ubrousky,...
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování • chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
  
Pracovní činnosti 2. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Anglický jazyk - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů • vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů vlastnosti materiálu a práce s ním –papír, karton, textil, různé přírodniny, keramická hlína, modelovací hmota, modurit, aj.
  pracovní pomůcky a nástroje – vlastní ruce, nůžky, lepidla, štětce, špachtle, keramické očko, šablony, formy, aj.
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • pracuje podle slovního návodu a předlohy jednoduché pracovní operace a postupy –stříhání, lepení, skládání, ohýbání, tvarování, hnětení, aj.
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi práce s plošnou a prostorovou stavebnicí
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování • provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování -pozorování přírody -vycházka do okolí, vyseté vlastní rostliny – pozorování ( hrách, čočka)
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny • pečuje o nenáročné rostliny - péče o rostliny – zásady péče o pokojové rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • připraví tabuli pro jednoduché stolování ovládá jednoduchá pravidla stolničení
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování • chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
  
Pracovní činnosti 3. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů • vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů -vlastnosti materiálu a práce s ním – papír, karton, přírodniny, keramická hlína, umělá hmota, drát, textil, dřevo
  - pracovní pomůcky a nástroje – vlastní ruce, nůžky, lepidla, štětce, keramické očko, formy, netradiční nástroje
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • pracuje podle slovního návodu a předlohy - jednoduché pracovní operace a postupy – stříhání, lepení, ohýbání, skládání,tvarování, překládání, rovnání, hnětení, aj.
  - práce podle předlohy, návodu
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi práce s plošnou a prostorovou stavebnicí
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu  - dodržování zásad bezpečnosti
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování • provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování - pozorování přírody – vysetí a vysazování vlastních rostlin, zaznamenávání výsledků pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny • pečuje o nenáročné rostliny - péče o rostliny – zásady péče o pokojové rostliny, praktické vyžití ve třídě
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • připraví tabuli pro jednoduché stolování - připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování • chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování
  - jednoduchá pravidla stolničení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
  
Pracovní činnosti 4. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu • vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - pracovní operace a postupy –rozvíjí dále ty z předchozích ročníků, nové – vlastní organizace práce
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic • využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - vlastnosti materiálu – rozvíjí dále práci s materiálem z předchozích ročníků, nový materiál –fólie, umělá hmota, vosk
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu • volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu - pracovní pomůcky a nástroje – všechny z předchozích ročníků, nové – rozvíjí práci s netradičními nástroji – brčko, dřívko, aj.
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu • udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - zásady hygieny a bezpečnosti práce
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž • pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu - práce podle návodu
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  příprava pokrmu dle pracovního návodu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu - zásady hygieny a bezpečnosti práce
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi • provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž -práce s prostorovou a konstrukční stavebnicí
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování základní podmínky pro pěstování rostlin – půda, výživa rostlin, osivo
  - pěstování rostlin – ze semene v místnosti, zahradě ( okrasné, zelenina), použití vhodných nástrojů, náčiní
  - pěstování pokojových rostlin – zásady ošetřování, pěstování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny • ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny základní podmínky pro pěstování rostlin – půda, výživa rostlin, osivo
  - pěstování rostlin – ze semene v místnosti, zahradě ( okrasné, zelenina), použití vhodných nástrojů, náčiní
  - pěstování pokojových rostlin – zásady ošetřování, pěstování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní • volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní základní podmínky pro pěstování rostlin – půda, výživa rostlin, osivo
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - zásady hygieny a bezpečnosti práce
  - zásady hygieny a bezpečnosti – alergie, drogy, jedovaté rostliny
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně • orientuje se v základním vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm • připraví samostatně jednoduchý pokrm příprava pokrmu dle pracovního návodu
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování • dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování prostírání a úprava stolu
  správné chování u stolu formou animace a scének
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni • udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - zásady hygieny a bezpečnosti – alergie, drogy, jedovaté rostliny
  - skladování potravin
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
  
Pracovní činnosti 5. ročník 
Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> informační a komunikační technologie - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu • vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - vlastnosti materiálu – důraz na vlastní výběr a použití
  - pracovní operace a postupy – důraz na vlastní výběr a organizaci práce
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic • využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - vlastnosti materiálu – důraz na vlastní výběr a použití
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu • volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu - pracovní pomůcky a nástroje – ovládá funkci a použití těch základních
  - lidové zvyky a řemesla – základní seznámení, návštěva muzea
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu • udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu • pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu - práce podle návodu, náčrtu – i vlastního
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž • provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž - práce s konstrukční stavebnicí – vlastní nápady
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - základní podmínky pro pěstování rostlin – půda, teplo, voda, světlo, výživa
  - pěstování rostlin – v místnosti, na zahradě ( okrasné, zelenina, koření, léčivky aj. )
  - pěstování pokojových rostlin – zásady ošetřování a pěstování
  - zásady hygieny a bezpečnosti – alergie, drogy, jedovaté rostliny, poskytnutí první pomoci
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny • ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - základní podmínky pro pěstování rostlin – půda, teplo, voda, světlo, výživa
  - pěstování rostlin – v místnosti, na zahradě ( okrasné, zelenina, koření, léčivky aj. )
  - pěstování pokojových rostlin – zásady ošetřování a pěstování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní • volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
  - pěstování pokojových rostlin – zásady ošetřování a pěstování
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
  - zásady hygieny a bezpečnosti práce
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně • orientuje se v základním vybavení kuchyně - technika v kuchyni – historie, význam
  - příprava jednoduchého pokrmu
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm • připraví samostatně jednoduchý pokrm - příprava jednoduchého pokrmu
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování • dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování základy etikety u stolu - praktický nácvik -scénky
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni • udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - zásady hygieny a bezpečnosti práce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
• lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství;
• doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace);
• průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek;
• právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti;
• ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
• dlouhodobé programy a akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ( Den Země,...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví);
• nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
• rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných;
• hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů);
• hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
• chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
• identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
• redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média;
• utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti;
• faktory ovlivňující práci v týmu;
• pravidelnost mediální produkce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
• vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
• pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu);
• dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků;
• cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
• dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování);
• specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“);
• dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
• komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);
• efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;
• pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
• rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
• rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• péče o dobré vztahy;
• chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc;
• lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
• rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
• chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
• sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
• dobrá organizace času;
• dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.);
• hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
• cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
• dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• já jako zdroj informací o sobě;
• druzí jako zdroj informací o mně;
• moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty);
• co o sobě vím a co ne;
• jak se promítá mé já v mém chování;
• můj vztah k sobě samému; moje učení;
• moje vztahy k druhým lidem;
• zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
• organizace vlastního času, plánování učení a studia;
• stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
   
5.12 Školní projekty
5.12.1 Cvičení v přírodě
Název předmětu Cvičení v přírodě
Oblast 
Charakteristika předmětu 1. – 3. třída
v rámci vyučování 2x ročně / říjen, květen /
úkoly tělovýchovné, branné, ochrana životního prostředí, výchova dopravní
volba vhodné- nejlépe stálé trasy /vybrat a připravit pochodovou trasu předem, vhodná délka – 1-3 km, možnost odpočinku/
stanovit pochodovou osu / přihlédnout k místním podmínkám , počtu dětí, počasí /
stanovit pomůcky potřebné pro plnění úkolů / stopky, píšťala, busola…/
brašna první pomoci
oznámení žákům a rodičům termín pochodu, nutné vybavení, oblečení a obuv
trasu absolvovat se všemi dětmi najednou, společné přestávky / jídlo/
obměňovat tempo pochodu vzhledem k charakteru terénu
plnění předem naplánovaných úkolů, které prolínají i do jiných vyučovacích předmětů / prvouka, výtvarná výchova / :
pozorování krajiny 1/ orientace v místní krajině / poloha obce, sousední města, obce, poloha lesů, místní vody, louky, pole, místní fauna a flóra /
2/ orientace v prostoru / světové strany pomocí kompasu, busoly, poznání světových stran v přírodě /
3/ bezpečnost na cestě / komunikace, základní značky, chůze jednotlivce a skupiny po silnici /
4/ roční doby / barvy v přírodě pro jednotlivá období, charakteristika období – zvířata a rostliny/
5/ čistota životního prostředí / odpady – skládky v našem regionu, ukládání a vyvážení odpadů z domácností, zanášení stok-vod v naší obci, výfukové plyny…./
tělovýchovně-branné činnosti / pohyb v terénu – využití cest, pěšin, netrháme porosty, chováme se tiše, bezhlučně, pohyb zpravidla ve dvojstupu, v zástupu, v družstvech, pohyb ve volné skupině, pohyb jednotlivců /
pohyb v terénu podřizujeme i branným hlediskům / postup v určitých úsecích skrytě – vzužití terénních profilů, nerovností k úkrytu a vlastní ochraně, vyhodnocovat terén, vyhledávat úkryt za překážkami , překonávání terénních nerovností a překážek, sebeobranné činnosti – rychlý leh na břicho s ukrytím hlavy, překonávání extrémních podmínek – procházení křovím, hustým porostem , házení, využití drobných pohybových her /
úkoly, které žáci plní musí být přiměřeně náročné a nesmí ohrozit zdraví dětí
4. – 5. třída
v rámci vyučování 2x ročně / říjen, květen /
úkoly tělovýchovné, branné, ochrana životního prostředí, výchova dopravní
volba vhodné- nejlépe stálé trasy /vybrat a připravit pochodovou trasu předem, vhodná délka – 2 -5 km, možnost odpočinku/
stanovit pochodovou osu / přihlédnout k místním podmínkám , počtu dětí, počasí /
stanovit pomůcky potřebné pro plnění úkolů / stopky, píšťala, busola…/
brašna první pomoci
oznámení žákům a rodičům termín pochodu, nutné vybavení, oblečení a obuv
trasu absolvovat se všemi dětmi najednou, společné přestávky / jídlo/
obměňovat tempo pochodu vzhledem k charakteru terénu
plnění předem naplánovaných úkolů, které prolínají i do jiných vyučovacích předmětů / vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, dopravní výchova / :
pozorování krajiny 1/ orientace v místní krajině / poloha obce, sousední města, obce, poloha lesů, místní vody, louky, pole, místní fauna a flóra , neživá příroda,přírodní společenstva
2/ orientace v prostoru / světové strany pomocí kompasu, busoly, poznání světových stran v přírodě , práce s busolou a kompasem, vytvoření plánku pozorované krajiny, využití mapy k porovnávání míst v krajině – základní znalost mapy /
3/ bezpečnost na cestě / komunikace, znalost základních značek rozšířit, chůze jednotlivce a skupiny po silnici, od 10 let cyklisté – jízda na kole po silnici /
4/ roční doby / barvy v přírodě pro jednotlivá období, charakteristika období – zvířata a rostliny/
5/ čistota životního prostředí / odpady – skládky v našem regionu, ukládání a vyvážení odpadů z domácností, zanášení stok-vod v naší obci, výfukové plyny…./
6/ historie krajiny – obce ,významné budovy, památníky, osobnosti, samospráva obce, krajského města, důležité úřady obce a krajského města,nemocnice, policie
tělovýchovně-branné činnosti / pohyb v terénu – využití cest, pěšin, netrháme porosty, chováme se tiše, bezhlučně, pohyb zpravidla ve dvojstupu, v zástupu, v družstvech, pohyb ve volné skupině, pohyb jednotlivců /
pohyb v terénu podřizujeme i branným hlediskům / postup v určitých úsecích skrytě – využití terénních profilů, nerovností k úkrytu a vlastní ochraně, vyhodnocovat terén, vyhledávat úkryt za překážkami , překonávání terénních nerovností a překážek, sebeobranné činnosti – rychlý leh na břicho s ukrytím hlavy, překonávání extrémních podmínek – procházení křovím, hustým porostem , házení, využití drobných pohybových her , odhad vzdálenosti /
úkoly, které žáci plní musí být přiměřeně náročné a nesmí ohrozit zdraví dětí
zdravotní výchova / dodržování hygienických zásad při pobytu v přírodě, prakticky nacvičovat první pomoc při malých úrazech – jejich ošetření, vysvětlení zásad první pomoci, rychlé zavolání dospělého – lékaře /
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) v rámci vyučování 2x ročně / říjen, květen /
volba vhodné- nejlépe stálé trasy /vybrat a připravit pochodovou trasu předem, vhodná délka – 1-3 km, možnost odpočinku/, pro starší děti 2-5 km
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk
• Matematika
• Prvouka
• Vlastivěda
• Přírodověda
• informační a komunikační technologie
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova
• Pracovní činnosti
  
5.12.2 Demokrat
Název předmětu Demokrat
Oblast 
Charakteristika předmětu Výchova demokratického občana
Charakteristika: toto téma představuje systém hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti. Dále rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickým principům.
K realizaci tohoto tématu využíváme celkové klima školy a atmosféru třídy, která slouží jako „ laboratoř demokracie“.
Toto téma má vazbu na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Příklady začlenění výchovy demokratického občana do výchovného procesu.
4. a5. ročník
Formou besedy vysvětlujeme žákům význam řádu, pravidel, zákonů. Jako první si bereme na pomoc školní řád a vybereme z něj části pro děti zajímavé a lehce srozumitelné. Dále děti seznámíme s Listinou základních práv a svobod a s Ústavou ČR.
Rozvíjíme besedu nad vlastní odpovědností za své činy. Vysvětlujeme si slova spravedlnost, tolerance, svoboda, solidarita.
Pomocí her si zkusíme zahrát různé scénky z běžného života ( zloděj, policie, poškozený člověk, atp.).
Žáci sami domýšlejí děj her – situací. Vysvětlujeme si zároveň co je správné a co ne, kdo se zachoval správně a kdo ne, kdo má být potrestán a kdo pochválen.
Děti o tomto napíší do školního časopisu a přidají pár fotografií scének.
Proběhne také výstavka výtvarných prací na téma Co je to demokracie.
Děti se také pokusí ve svých slohových pracích zachytit toto téma.
S většími dětmi je možné zajít na zasedání Okresního soudu do Českých Budějovic a krátce shlédnout zasedání a budovu.
Je možné zahrát si hru na svobodné volby, kdy děti připraví materiál a třída se promění ve volební místnost. Všichni si zde mohou vyzkoušet, jak volby probíhají ( učitel je zde pouze jako poradce při problému ). Celé „volby“ řídí volební komise složená z dětí.
Pozveme na besedu starostu obce.
Dále hrajeme scénky s prvky ohleduplnosti a ochoty pomáhat slabším.
Vysvětlujeme si vztahy s dětmi jiné národnosti, snažíme se respektovat jejich odlišnosti
( Romové, Vietnamci ).
Zahrajeme si hru s prvky spolupráce, tolerance, ohleduplnosti „ číslice na zádech „.
I zde je možné zařadit výtvarnou soutěž na téma Lidé kolem mě.
Děti o všem napíší zprávu pro školní časopis a zdatnější se pokusí průběh našich
„ svobodných voleb“ zachytit ve slohových pracích.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Začleňuje se pravidelně do výuky.
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk
• Anglický jazyk
• Matematika
• Prvouka
• Vlastivěda
• Přírodověda
• informační a komunikační technologie
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova
  
5.12.3 Den Evropy
Název předmětu Den Evropy
Oblast 
Charakteristika předmětu DEN EVROPY
Den Evropy - Schumanův den
9. květen roku 1950 se zapsal do evropských dějin jako počátek sjednocené Evropy. V tento den přednesl tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman mezinárodnímu tisku prohlášení, ve kterém navrhl vytvoření organizace, jež by dohlížela na uhelný a ocelářský průmysl evropských zemí a koordinovala jeho aktivity. Právě Schumanova deklarace se stala impulsem k poválečné spolupráci evropských vlád a základním stavebním kamenem pro pozdější vznik Evropské unie. Evropští představitelé rozhodli o zavedení svátku Dne Evropy na Milánském summitu v roce 1985. Tento svátek symbolizuje, že každá země, která se demokraticky rozhodla vstoupit do Evropské unie, souhlasí s jejími základními hodnotami.
I když 9. květen je veřejně známý jako Den Evropy, často se také označuje jako Schumanův den (angl. Schuman Day) - aby se uctila památka tohoto velkého Evropana. Den Evropy je příležitostí přiblížit Evropskou unii občanům. Oslavy na veřejných prostranstvích evropských měst se konají každý rok.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Toto téma je začleňováno do výuky pravidelně, vycházíme z reálných zkušeností žáků - poznatky z dovolené, z cestování, setkání s přáteli a příbuznými z cizích zemí.
podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa, přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka poznání
v tomto projektu se vychází z osobních zkušeností dětí – cestování po Evropě – dovolená, dětské knihy evropských a světových autorů, pohádkové postavičky, hity,
Mapa ČR – poloha v E
státní symboly, hymna, sousedé ČR
Mapa Evropy - diskutovat, které země děti navštívily, najít zajímavost v enc. nebo na internetu, seznámit se s dětskou literaturou . např. Polsko – Bolek a Lolek, Itálie - C . Collodi – Pinochiova dobrodružství,...navázat na Vlastivědu – reálie některých zemí
Evropa a EU –- symboly EU – vymalovánky, básničky – na mapě Evropy dolepit malé vlajky EU členským zemím dolepit symboly eura, poslech Óda na radost
instituce v Bruselu, …
Pásmo Vánoce v Evropě – seznámit děti s lidovými zvyky, jídlem, písněmi a koledami, které patří k oslavám Vánoc nebo konce roku
Naučit se cizí koledu
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk
• Anglický jazyk
• Matematika
• Prvouka
• Vlastivěda
• Přírodověda
• informační a komunikační technologie
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova
• Pracovní činnosti
  
5.12.4 Den Země
Název předmětu Den Země
Oblast 
Charakteristika předmětu Environmentální výchova
Charakteristika tématu: Umožňuje sledovat a uvědomovat si vyvíjející se vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede žáka k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáků.
Environmentální výchova se promítá do vzdělávacích oblastí – Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce.
Příklady začlenění environmentální výchovy do vyučovacího procesu.
3. ročník – Přírodní společenství les
Na základě vycházky do přírody a nasbírání různých přírodnin, pokračujeme v hodině prvouky s dalším seznámením s přírodou lesa.
Ukázka druhů lesa – obrázky, film.
Co všechno v našem lese žije a roste – odkaz na lokální prostředí ( vlastní postřehy dětí).
Ukázky nasbíraného materiálu – přírodnin – třídění, tvorba herbáře.
Beseda o ochraně lesa a přírody – návštěva člena mysliveckého sdružení.
Internet – co zajímavého najdeš o našich lesích nebo lesích v Evropě.
Výtvarná práce na téma Náš les a jeho ochrana. Výstavka prací žáků v budově školy a na obecním úřadě.
4. a5. ročník – Den Země ( účastní se všichni žáci školy)
Tomuto tématu předchází návštěva planetária, kde si žáci prakticky „osahají“ vědomosti nabyté ve škole. Shlédnou zde také film o naší planetě Zemi, na které jediné z planet mohl vzniknout život.
Ve škole nejdříve o návštěvě planetária besedujeme a formou otázek a odpovědí si vysvětlujeme různé nejasnosti a problémy, které dětem utkvěly v paměti. K této besedě pozveme také žáky 3. ročníku jako posluchače, ale samozřejmě se mohou i zapojit do besedy.
Hlavní slovo mají žáci 5. ročníku, kteří v předmětu přírodověda získali již dostatek vědomostí, aby vedli rozhovor a mohli zodpovídat dotazy ( učitel zde funguje jako nápověda )
Hlavní myšlenkou celého tématu je, jak i my žáci můžeme pomoci chránit přírodu a tím i naši Zemi.
Mezi žáky přijde také na návštěvu zástupce ZOO Ohrada z Hluboké nad Vltavou a pohovoří o ochraně zvířat na naší Zemi. Děti se vždy velmi zajímají, jak se stát sponzorem zvířete v ZOO.
Žáci o celé akci napíší do školního časopisu.
Proběhne také výtvarná soutěž na téma Den Země – ochrana přírody.
A celý den je zakončen odpoledne ve školní družině malováním na chodníku a vypouštěním balónků s přáním ochrany naší planety Země.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Téma environmentální výchovy je začleňováno do výuky .
Projektový den se koná u příležitosti svátku Den Země.
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk
• Anglický jazyk
• Matematika
• Prvouka
• Vlastivěda
• Přírodověda
• informační a komunikační technologie
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova
• Pracovní činnosti
  
5.12.5 Školáček
Název předmětu Školáček
Oblast 
Charakteristika předmětu Tvorba časopisu
1/ základní údaje
celoškolní časopis , název Školáček
tvoří žáci4. a5. třídy, jádro tvoří redakční rada skládající se z 5 žáků / každý má na starosti 1 příspěvkovou oblast časopisu
žáci celé školy pomáhají s realizací časopisu, mohou dodávat příspěvky
časopis vychází nepravidelně, asi 5 čísel ročně
časopis je určen nejen dětem školy, ale žáci se jím prezentují také doma a v obci, je zpřístupněn na veřejné nástěnce školy v obci a na internetových stránkách školy
do časopisu přispívají všichni žáci školy, kteří mají zájem a učitelé
v časopisu se odráží dění školy během roku, jsou zde zveřejňovány nejlepší práce žáků z různých oblastí, nejlepší sportovní výkony z hodin TV , z atletických soutěží školy, z turnajů míčových her, prostřednictvím časopisu jsou i rodiče seznamováni s chodem školy
2/ tvorba časopisu – technické údaje
časopis je tvořen na počítačích v počítačové třídě, kde členové redakční rady zpracovávají příspěvky
využívají programu Word, CD Malý novinář, internetu, programu kreslení
k práci potřebují tiskárnu, skener, fotoaparát, děrovačky. Kroužkovačky
3/ okruhy tvorby
a/ aktuality z naší školy
zde se zpracovávají základní údaje o škole, jak probíhá výuka, rozvrh
důležité akce pořádané školou
seznámení se s návštěvami divadel
zde se také informuje o spolupráci s Obcí Olešník
b/ aktuality z vyučovacích hodin, z přestávek
zaměřeno na zajímavost z vyučování / co se přihodilo…/, tato rubrika se zcela skládá z příspěvků žáků školy
zaměřeno na využití volného času dětí / turnaj ve stolním tenise, ve stolním fotbalu /
c/vyučování a internet
starší žáci školy si zde dle zájmu rozšiřují vědomosti zejména z přírodovědy a vlastivědy, které jsou schopni zpracovat do samostatné práce
využívání encyklopedií
vyhledávání a stahování obrázků
práce se správnými informacemi
d/ literární tvorba
zveřejňovány pěkné slohové práce žáků školy
soutěže v četbě – s využití žákovské knihovny
zveřejnění drobných literárních prací dětí / básničky/
v této rubrice i humor / dětské vtipy, perličky z vyučování, přeřeky /
e/ tvorba výtvarná
zveřejňovány výtvarné práce dětí z Vv
ukázány obrázky dětí, které kreslí ne volném čase
pokus o kreslenou postavičku, která nás touto rubrikou provází
kresby k jednotlivým rubrikám časopisu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Školní časopis Školáček je vydáván 2 x ročně a vzniká při systematické práci ve vyučování v rámci slohové výuky, v rámci výuky ICT a zároveň je ve škole veden redakční kroužek, kde žáci pracují pravidelně každý týden.
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk
• Anglický jazyk
• Matematika
• Prvouka
• Vlastivěda
• Přírodověda
• informační a komunikační technologie
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova
• Pracovní činnosti
  
6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Obecné zásady hodnocení:
jednoznačnost, srozumitelnost, srovnatelnost s předem stanovenými kritérii, věcnost, všestrannost.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu – co již umím, v čem se zlepšit, kde jsem vynikající, kde mám mezery.
Dalším úloha hodnocení by měla být motivační. Základním motivem (tedy souhrnem toho, co člověka pobízí, aby něco udělal nebo neudělal) je prožití úspěchu či neúspěchu. Jelikož je všeobecně známo, že hybnou silou učení je pozitivní motivace, je motivační funkce elementární záležitostí celého systému hodnocení žáků.
Jedinec s pocitem neúspěchu postrádá dostatek motivace, je pasivní, a vyhledává jiné činnosti, kde může být úspěšný, často to jsou činnosti s převahou negativního zaměření. Činnost žáka ve škole je vlastně ovlivněna jeho chtěním učit se.
Správně nastavený systém hodnocení žáků by měl vést k formování žákovy osobnosti v oblasti jeho postojů a povahových vlastností (pečlivost, odpovědnost, schopnost sebereflexe, cílevědomost…), měl by být výchovný .
Další důležitou úlohou je i informativní charakter hodnocení. Hodnocení má poskytovat informace o tom jak probíhá vyučovací proces jak vyučujícímu (reflexe učitele), tak i zákonným zástupcům žáka.
Pro hodnocení na vysvědčení používáme klasifikaci.
U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků.
Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení.
Podrobná kritéria jsou uvedena v pravidlech pro hodnocení a klasifikaci, který je přílohou ŠVP ZV.
6.2 Kritéria hodnocení
• příprava na hodinu a spolupráce – nošení učebních i pracovních pomůcek, cvičebního úboru
• aktivita ve vyučování
• řádné vedení zápisů do sešitů
• dodržování termínů – odevzdávání zadaných úkolů/referátů ve stanoveném termínu, v případě absence hned následující hodinu, zameškaná látka bude doplněna do týdne od konce absence
• domácí příprava
• písemné prověřování znalostí – průběžné procvičování látky formou malých testů a cvičení, pololetní písemná práce (hodnoceno známkou)
• ústní prověřování znalostí
• četba knih dle vlastního výběru – uvedení na čtenářském stromě
• během školního roku jsou zadávány projektové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení
• práce se slovníkem
• dokončování prací zadaných v hodině
• práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci
• komunikace: je schopen/a komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel
• vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost
• způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí
• nerušit výuku ani své spolužáky
• respektování pokynů vyučujícího
• dodržení tématu a způsobu práce, časového limitu