Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro předškolní vzdělávání


Mateřská škola Olešník


Motto:          „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě…“

Obsah
I.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 3  
II.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5
Historie 5
Představení MŠ 5
III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 7
Materiální podmínky 7
Životospráva 8
Zdravotní péče 9
Psychosociální podmínky 9
Organizace chodu mateřské školy 10
Řízení mateřské školy 10
Personální zajištění 11
Spolupráce s rodiči a s veřejností 11
    Podmínky bezpečnosti práce. 12
    Podmínky pro povinné předškolní vzdělávání dětí.13
Podmínky pro vzdělávání dětí se speciál. vzděl. potřebami 13
    Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných 14
    Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let.5
IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 16
V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 18
VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 19
Hlavní téma: „Společně od podzimu do léta“ 19
PODZIM 21
    ZIMA 24
JARO 27
LÉTO 30
Pravidla pro tvorbu TVP 33
VII. PRAVIDLA VNITŘNÍ EVALUACE 35

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE


Název:     Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace

Adresa mateřské školy:  Mateřská škola, Olešník 87, 373 50 Olešník

IČO školy:   70 98 34 70

Kontrolní orgán školy:  ČŠI

Zřizovatel školy:   Obec Olešník, 373 50 Olešník

Kontakt:  
telefon MŠ:    387 985 604
telefon  ZŠ:    387 985 610
e-mail:    skolka@zsolesnik.cz

Ředitelka ZŠ a MŠ:      Mgr. Zdeňka Hucková
Vedoucí učitelka MŠ:   Dana Kuboušková
Učitelky:                       Irena Chaloupková
                                     Bc. Jana Kunešová 
                                     Anna Šikulová
Asistentka:                   Bc. Alena Bojková            
                                     

Zpracovala: vedoucí učitelka Dana Kuboušková a kolektiv pracovnic MŠ

Projednáno na pedagogické radě: 30. 8. 2018

Schváleno na pedagogické radě: 30. 8. 2018

Datum vydání: 1. 9. 2018

Doba platnosti: od 1. 9. 2018

Školní vzdělávací program  pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Olešník je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
 a související legislativou: 
• zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon
• zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících
• zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
• zákon č. 104/2004 Sb., Úmluva o právech dítěte
• vyhláška č. 14/2005 Sb. a vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání
• vyhláška č. 364/2005 Sb.  o vedení dokumentace škol a školských zařízení
• vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
• vyhláška č. 107/2005 Sb. a vyhláška č. 463/2011 Sb. o školním stravování
• vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, vydaný pod č. j. 32 405/2004-22 a příloha č. 1 (2016) k Opatření ministryně školství, mládeže a  tělovýchovy, kterým se mění RVP PV a další související legislativa
• Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní – ustanovení zákona č. 178/2016 Sb.

Vznikl na základě vzájemných konzultací pedagogických pracovnic v průběhu pracovních schůzek a byl odsouhlasen na pedagogické radě dne 29.8. 2017. Aktualizace budou prováděny na základě výsledků evaluační činnosti a vlastního hodnocení mateřské školy.
Tento dokument je závazný pro všechny pedagogické pracovnice mateřské školy.
ŠVP pro PV MŠ Olešník je dokumentem veřejným, vyvěšeným v mateřské škole na viditelném místě.


II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Historie

Mateřská škola Olešník má dlouholetou historii. Místní kronika dokladuje, že v roce 1949 byl zřízen Radou žen dětský útulek. V roce 1952 začíná existovat samostatná mateřská škola, která se postupně z jednotřídní rozrostla o další třídu. Původní budova na návsi nestačila velkému počtu dětí a tak si obyvatelé Olešníka vystavěli v letech 1975 – 1977 novou moderní mateřskou školu – dvoupavilonovou, přízemní, téměř bezbariérovou budovu s rozlehlou zahradou kolem.
V krásné budově této školy a v neméně krásné školní zahradě, která ji obklopuje, prožilo a  prožívá své dětství bezpočet místních dětí. Od konce 80. let jsme zaznamenali postupný pokles populace a s tím i související snižování počtu dětí na školách. Aby se využila kapacita mateřské školy, začaly se k nám dovážet nejdříve děti z Purkarce, kde se mateřská škola zrušila (výstavba přehrady). V dalších letech se do MŠ hlásily i děti z Velice, ze Zlivi, Hluboké nad Vltavou, ze Zahájí, Nákří a začaly se k nám svážet děti z celého Dívčicka obecním autem a tento způsob stále trvá. Přidaly se k nám i děti z Chlumce.
Naší mateřskou školou od roku 1995 prošlo několik dětí s různým zdravotním postižením a my jsme hrdi na to, že jsme jim mohli v začátcích pomoci. Tato práce naplňuje nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se tak učí toleranci a přátelství k druhým bez rozdílu.


Představení MŠ

Jsme venkovská dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 56 dětí. Od 1. 11. 2002 jsme součástí subjektu ZŠ a MŠ Olešník, příspěvková organizace.
Naše školka je přízemní dvoupavilonová budova a nachází se v řadové zástavbě. Třídy i herny jsou dostatečně velké a poskytují dětem dostatek prostoru k pohybu i samotnému hraní.
Součástí školky je školní kuchyně se školní jídelnou, kde se vaří pro školku i pro základní školu.
Kolem školky je rozlehlá zahrada, na které mají děti k dispozici pískoviště, průlezky, dopravní hřiště, umělý kopeček, který v létě využíváme např. i na válení sudů, v zimě na bobování. Máme zde vysazené listnaté, jehličnaté i ovocné stromy. Vzhledem k tomu, že máme les dost daleko, snažíme se zahradu vylepšovat výsadbou nových stromů i keřů, abychom mohli ještě více pozorovat přírodu a její změny. Součástí zahrady je zastřešená pergola s lavičkami i stoly, kde si děti mohou v horkých letních dnech hrát se stavebnicemi, malovat a kreslit.
Ve velké míře spolupracujeme se základní školou, Obecním úřadem Olešník a Dívčice. Spolupracujeme také se Sborem dobrovolných hasičů obce Olešník.
Společně se Základní školou Olešník pořádáme během roku různé společenské akce: lampionový průvod, divadla, výtvarné dílny, besídky, oslavy Mezinárodního dne dětí, rozloučení s  předškoláky, návštěvy předškoláků v základní škole.
Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem v Týně nad Vltavou, především s  logopedkami, které nás každoročně navštěvují za účelem diagnostiky problémové výslovnosti dětí, dále i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českých Budějovicích.
Naše práce je založena především na vzájemné spolupráci s rodiči dětí navštěvujících naši mateřskou školu.

II. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Materiální podmínky

Mateřská škola sídlí v účelové přízemní budově se  dvěma pavilony. Budova je téměř bezbariérová. Každý pavilon obsahuje třídu, hernu s venkovní terasou, umývárnu, WC dětí a  učitelek, šatnu dětí a učitelek. Pavilony spojuje chodba, tzv. Krček, kde je umístěna ředitelna, šatna školnice, místnost na převlékání ložního prádla, žehlení, atd., ke každému oddělení přiléhá kuchyňka.
Obě třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami a materiálem, průměrně jsou vybaveny tělovýchovným nářadím. Hračky a výtvarný materiál jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát i ukládat zpět. Všechny dětem dostupné hračky a pomůcky jsou uložené v policích dětem snadno přístupným na dosah.  Obě oddělení vlastní televizor, stereofonní věž, DVD přehrávač a elektrofonické varhany. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a hygienická zařízení jsou uzpůsobená počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Stoly a židle jsou nové. Stávající nábytek plánujeme vyměnit za nový.
Učitelky i samotné děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti. Děti rády tvoří z keramické hlíny, výrobky glazurujeme a  pečeme v keramické peci.

Po celý rok děti nejvíce využívají vozidel k jízdám na dopravním hřišti – mají k dispozici šlapací traktory, koloběžky a odpichovadla.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Na další období plánujeme:
• vymalování interiéru školky
• vysázení dalších keřů a založení bylinkového záhonu
• opravu venkovních WC
• postupně vybavovat obě třídy moderním nábytkem – nízkým, s otevřenými policemi
• pokračovat v třídění odpadů
• zajistit výstavbu nové boudy na venkovní hračky a pomůcky

Naše představy o obnově a vybavování školní zahrady a školky budeme projednávat se zřizovatelem, požadavky budou plněny i dle finančních možností zřizovatele – Obec Olešník.


Životospráva

• Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.
• Je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a  nápojů.
• Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole.
• Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly.
• Děti nikdy nenutíme do jídla.
• Dopolední svačina má v obou odděleních klasickou formu. Děti svačí od půl deváté
 do devíti hodin.
• Děti si připraví na své místo prostírání, ubrousek a hrneček, pak si na talířek nachystají svačinu (u Koťátek, u Kuřátek nachystá svačinu učitelka). Po svačině si děti samy místo zase uklidí.
• Obědváme všichni najednou, v obou třídách nalévají polévku učitelky a pro druhé jídlo si chodí děti sami. Podporujeme takový způsob jídla, že si člověk bere méně, avšak častěji, a nemusí mít plný talíř.
• Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.
• Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb, ale doporučujeme příchod do 8:00 hodin, aby dítě mělo dost času si vyhrát a sžít se se skupinou.
• Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na aktuální stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze, apod.).
• Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v budově.
• Spací aktivity dětí jsou upraveny podle individuálních potřeb dětí, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné činnosti ve třídě.

Zdravotní péče

• Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé.
• Učitelka nesmí dětem podávat žádné léky, pouze ve výjimečném případě po konzultaci vedoucí učitelky s dětským lékařem.
• Při náhlém onemocnění dítěte nebo při úrazu zajistí učitelka patřičnou péči a okamžitě informuje rodiče o převzetí dítěte do rodiny.
• Záměrem školy je vytvářet nezávadné a bezpečné prostředí pro pobyt dětí v MŠ s dostatkem pohybu a pobytu venku.


Psychosociální podmínky

• Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a  napomáhají v jejich uspokojování.
• Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích heren.
• Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.
• Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován.
• Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, stanovených pravidly a dohodami spokojeného soužití, které vytvářejí učitelky na třídách společně s dětmi.
• Péče o děti je podporující a sympatizující. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.
• Nezdravé soutěžení dětí nahrazujeme spoluprací.
• Hodnotíme pozitivně, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.
• V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
• Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo každé dítě maximálně šťastné a spokojené.

Organizace chodu mateřské školy

Provoz Mateřské školy Olešník je od 6:15 do 16:00 hodin.
Školnice odemyká budovu v 6:00 hodin, od 6:15 pak šatny obou oddělení. V obou třídách příchozí děti i děti svážené autem OÚ Dívčice přijímají od 6:15 hodin učitelky ranní směny.
Na odpolední směnu přicházejí učitelky v 8:30 -  9:30 hodin a do 12:15 jsou na třídě dvě učitelky – je tak zajištěna bezpečnost při pobytu venku, při obědě pak kulturní stolování a následně klidný přechod dětí na odpolední odpočinek.
Učitelky denně pomáhají školnici s rozkládáním lehátek.
Při obědě jsou přítomny všechny učitelky, chybí-li učitelka, vypomáhá školnice především ve třídě Kuřátek.
Provoz třídy Kuřátek je do 15:30 hodin, pak děti přechází do Koťátek, kde je provoz do 16:00 hod.


Řízení mateřské školy

• Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.
• Je vytvořen funkční informační systém jak uvnitř školy tak i navenek.
• Při vedení zaměstnanců vedoucí učitelka vytváří ovzduší důvěry a tolerance, práci podřízených hodnotí vhodnou motivací. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
• Plánování pedagogické práce je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby.
• Vedoucí učitelka zpracovává Školní vzdělávací plán společně s pedagogickým týmem.
• Mateřská škola spolupracuje s PPP v ČB, se SPC pro opožděný vývoj řeči v Týně nad Vltavou, se Základními školami Olešník, Zliv, dále se zřizovatelem – Obcí Olešník a s Obcí Dívčice.
• Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.


Personální a pedagogické zajištění

Pedagogické pracovnice: všechny čtyři pedagogické pracovnice jsou kvalifikované, jedna učitelka má titul Bc., vedoucí učitelka má rozšířené vzdělání o Logopedický kurz (r. 2013). Asistentka pedagoga má také kvalifikaci a titul Bc.
Provozní pracovnice: školnice, se středoškolským vzděláním.
2 pracovnice jsou zaměstnány na dobu neurčitou, jedna pracovnice je na dobu určitou, dvě pracovnice jsou zástup za mateřskou dovolenou, všechny pracují na plný úvazek.
Učitelky mají možnost dalšího vzdělávání a plně ji využívají.

Spolupráce s rodiči a  veřejností

• Na srpnové schůzce seznamujeme rodiče s úkoly školy na nový školní rok, se vzdělávacím programem a s prioritami našeho pojetí výchovy a vzdělávání, dále se školním řádem.
• Rodiče průběžně informujeme o činnosti školy na nástěnkách v šatnách obou tříd, přibližně 1x měsíčně obdrží každá rodina informační letáček nebo e-mail.
• Po celý rok maximálně využíváme osobního kontaktu s rodiči, snažíme se o  oboustrannou důvěru a otevřenost, spolupráci chápeme na základě partnerství. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snažíme se jim porozumět a  vyhovět. Pravidelně informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích, domlouváme se na společném postupu při jeho výchově a  vzdělávání.
• Připravujeme společné aktivity s rodiči a s dětmi – lampiónový průvod, společné výtvarné dílny (velikonoční, vánoční), besídku ke Svátku matek a slavnostní rozloučení s předškoláky, také oslavu MDD. Každý rok vystavujeme tablo předškoláků.
• V průběhu školního roku umožňujeme návštěvy naší mateřské školy maminkám na MD s malými dětmi a to kdykoliv na zahradě při pobytu „našich“ dětí venku, popř. i v době ranních her, čímž nejen usnadníme adaptaci dětí, ale i blíže seznámíme rodičovskou veřejnost s metodami naší výchovně vzdělávací práce.
• Rodičům zapsaných dětí doporučujeme pobýt ve školce s dítětem podle jeho potřeb, dle vlastního zájmu být přítomni ve třídě a pozorovat nebo se zapojit do činnosti během dne – nejlépe při ranním příchodu, při pobytu na zahradě a po poledním odpočinku.
• Součástí všech setkání s rodiči jsou výstavky dětských prací a fotografií ze života dětí v MŠ.
• Podle potřeb OÚ Olešník nebo OÚ Dívčice připravujeme s dětmi kulturní vystoupení na Vítání občánků.
• Veřejné nástěnky na vsi využíváme k všeobecné informovanosti o činnosti naší školy – uveřejněním fotografií z akcí, pozvánkami na divadelní představení.
• Od rodičů vítáme každou pomoc – např. při opravě hraček.
• Dále spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry pro všechny druhy postižení, s budějovickou pedagogicko-psychologickou poradnou.
• Spolupráce se ZŠ – některé společné kulturní akce, návštěva školy našich předškoláků, informativní a pracovní schůzky pedagogů obou škol.


Podmínky bezpečnosti práce

• Na začátku každého školního roku probíhá proškolování všech zaměstnanců subjektu.
• Podmínky bezpečnosti práce jsou stanoveny ve Školním řádu a v Organizačním řádu MŠ.
• Další konkrétní jsou obsaženy v náplni práce každého zaměstnance.
• Pro mimořádné akce – Škola v přírodě – je vypracována směrnice.
• V každé třídě vytváříme společně s dětmi pravidla bezpečného chování, průběžně jsou děti upozorňovány na nebezpečí, která je mohou potkat.

Podmínky pro povinné předškolní vzdělávání dětí:
S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Z této
změny vyplývají určité povinnosti pro zákonné zástupce dítěte:
? zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
? povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech
? podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávávní stanoví školní řád (písemně, osobně, telefonicky)
? jiným způsobem plnění povinnosti předškoního vzdělávávní se rozumí individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy 
? zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
       
 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Mateřská škola bude usilovat o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, jeho plného zapojení a maximálního využití vzdělávacího potenciálu všech dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.
V případě, že se ve škole bude vzdělávat dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, budeme provádět podpůrná opatření ve vzdělávacích strategiích dle platné vyhlášky č. 27/2016 Sb.:
1. stupeň MŠ – PLPP (plán pedagogické práce)
2. stupeň ŠPZ a zákonný zástupce – IVP ( na základě vyjádření ŠPZ a SPC)
Mateřská škola bude postupovat citlivě a přiměřeně, vytvoří podmínky pro pozitivní přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové budou při své práci využívat vhodné vzdělávací metody a prostředky v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními a budou uplatňovat profesionální přístup. Pro zajištění bezproblémového vzdělávání všech ostatních dětí budeme spolupracovat také s ostatními rodiči zúčastněných dětí, tj. citlivou komunikací
a poskytnutím potřebných informací. Samozřejmě je spolupráce s odborníky a využití služeb školských poradenských zařízení.

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Prostřednictvím pedagogické diagnostiky budeme pozorovat děti, všímat si jejich nadání nebo odchylek od psychomotorického vývoje a budeme rozlišovat nerovnoměrný či skokový vývoj. Nadané dítě budeme podporovat stimulací jeho potenciálu, který by se mohl projevit v základní škole, kde by jej mohlo dítě dále uplatnit. Při realizaci vzdělávání těchto dětí budeme postupovat podle vyhlášky č. 27/20126 Sb. a podle individuálních vzdělávacích potřeb konkrétních dětí. Škola bude spolupracovat se ŠPZ, dětskými psychology, pedagogové se budou účastnit odborných přednášek a budou se dále sebevzdělávat prostřednictvím odborné literatury.

Postup při zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných:
1) depistáž dětí
2) pedagogická diagnostika
3) konzultace s rodiči dítěte
4) doporučení k vyšetření na specializovaném pracovišti, tj. školské poradenské zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum)
5) převzetí zprávy o vyšetření ze školského poradenského zařízení
6) posouzení zprávy o vyšetření a zjištění stávajícího stavu školy (prostorový, materiální, didaktický, pomůckový, personální)
7) vypracování plánu pedagogické práce nebo individuálního vzdělávacího plánu (dle postižení, případně nadání)
8) trvalá spolupráce s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením
9) informování rodičů ostatních dětí
10) vypracování žádosti o kompenzační pomůcky
11) vypracování žádosti o potřebě asistenta pedagoga
12) příprava podmínek ke vzdělání
Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let

Mateřskou školu vybavíme dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek pro dvouleté děti. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatek prostoru pro volný pohyb a hru dětí, zároveň však také pro naplnění potřeby průběžného odpočinku. Dále je mateřská škola vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem pro náhradní oblečení a hygienické potřeby. Režim dne je vyhovující a respektuje potřeby dětí:
• stálý pravidelný denní režim
• dostatek emoční podpory
• zajištění pocitu bezpečí
• přiměřeně podnětné prostředí a činnosti
• více individuální péče
• srozumitelná pravidla

 

IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ


Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 56 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti z obce Olešník, z obcí spadajících do samosprávného celku OÚ Dívčice. Tyto děti jsou do MŠ sváženy autem Obecního úřadu Dívčice (děti z Dívčic, České Lhoty, Zbudova, Dubence a Novosedel). Pokud to dovolí kapacita, umísťujeme i děti z nespádových míst.
Děti jsou přijímány v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a jeho aktuálním zněním, dle kritérií o přijímání dětí schválené zřizovatelem.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se sestavují každoročně po dohodě se zřizovatelem a dle aktuálních podmínek v daném školním roce.

Děti jsou rozděleny do tříd: Kuřátka – děti ve věku od 2 do 5 let
                                             Koťata – děti ve věku od 4,5 do 6 let a děti s OŠD

Děti jsou zařazovány do tříd podle věku a schopností. Do třídy Kuřátek zařazujeme děti, které jsou do mateřské školy nově přijaty a zvykají si na pobyt v kolektivu, zpravidla ve věku od 2 let do 4, 5 let. Do třídy Koťat jsou zařazovány děti  ve věku od 4,5 do 6 let.
V obou třídách naplňujeme plně kapacitu 28 dětí, o které pečují v každé třídě dvě učitelky.


Naše mateřská škola poskytuje:

• Branné vycházky do okolní přírody
• Lampiónový průvod – spolu se ZŠ a místními hasiči
• Zpívání u vánočního stromu – spolu s dětmi ze ZŠ
• Mikulášskou nadílku – ve spolupráci s rodiči
• Vánoční dílnu – spolu se ZŠ
• Vánoční nadílkový den
• Karneval
• Velikonoční dílnu -  spolu se ZŠ
• Den matek
• Oslava dne dětí – spolu se ZŠ
• Prezentace na veřejnosti – vystoupení dětí na Vítání občánků (v Olešníku a v Dívčicích), vystoupení na veřejných akcích obce
• Návštěvy divadel a hudebních pořadů ve školce
• Výlet s programem
• Slavnostní rozloučení s předškoláky
• Preventivní logopedickou péči
• Práci u truhlářského stolu na školní zahradě
• Tvoření z keramické hlíny
• Kurz plavání – ve školním roce 2018/19


 Prostředí tříd – je uspořádané tak, aby v něm byly prostředky záměrně působící a podporující sebevýchovu. Veškeré hračky a pomůcky mají děti na očích a nadosah. Máme na zřeteli jejich estetický vzhled (poutavost), dáváme přednost přírodním materiálům. Určené místo pro každou pomůcku barevně označíme z důvodu usnadnit dětem orientaci a udržování pořádku.
Učitelky s dětmi postupně stanovují pravidla společného soužití, pomáhají tak dětem vytvořit klidné, pohodové prostředí, podporující a zaručující soustředěnou činnost každému. Přesnou formulaci pravidel napíší a vystaví je tak, aby je měly děti stále na očích. Je-li nutné některé pravidlo připomenout, užíváme vždy stejné formulace.  Vedeme děti k vzájemné ohleduplnosti – pohybovat se a domlouvat se mezi sebou tak, abychom přitom nerušili ostatní.
 

V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


ŠVP je veřejný dokument, je zpřístupněn na obou třídách na nástěnce pro rodiče.
ŠVP byl zpracován v souladu s RVP PV vydaný MŠMT ČR č.j. 32 405/2004-22 a v souladu s obecně platnými právními předpisy.
ŠVP vychází z hodnocení školy za předchozí období a z porovnání s požadavky RVP PV. Je zpracován týmem pedagogických pracovnic a jeho účinnost je plánovaná na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluačních činností.
ŠVP představuje komplexní projekt mateřské školy a je zpracován do 4 integrovaných bloků.
Hlavní téma „Společně od podzimu do léta“ a podtémata jsou společná pro obě třídy mateřské školy, na jejich podkladě si učitelky v obou třídách stanovují svůj Třídní vzdělávací program s konkrétními činnostmi, s konkrétními záměry a s konkretizovanými očekávanými výstupy. Aktivity, které jsou součástí Ročního plánu, jsou společné pro obě třídy MŠ. Tím je zajištěna sounáležitost se všemi, kdo do naší mateřské školy patří (děti, zaměstnanci, rodiče) a současně máme dostatečnou volnost při plánování konkrétních činností a respektování specifických podmínek v jednotlivých třídách.
 
Filosofií naší školy je probouzet v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a  objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Cílem vzdělávání naší mateřské školy je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou, relativně samostatnou a zdravě sebevědomou osobností. Vést děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti zdravotně postižené a děti talentované.
Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy –  preventivní logopedickou péči, tvorbu z keramické hlíny, , sportovní a  kulturní akce, akce pro rodiče a děti, plavecký kurz, výlety…

Vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinkách a   individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně postižené děti) vzděláváme podle individuálních plánů.  Poskytujeme dětem pedagogické činnosti, které napomáhají k  co největší samostatnosti a současně k optimálnímu rozvoji jejich osobnosti. 
Naší záměrem je vytvářet pro děti takové prostředí a podmínky, které povedou nejen k jejich
 rozvoji, ale hlavně k radosti a pohodě.

VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 Rámcové cíle:
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
Naplněním rámcových cílů směřujeme k utváření základů klíčových kompetencí (způsobilostí), které budou rozvíjeny v souborech předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot pro rozvoj osobnosti dítěte.


Hlavní téma: „Společně od podzimu do léta“

Školní vzdělávací program je koncipován na tříleté období a dále bude rozpracován v Třídních vzdělávacích programech. Ty pak budou obsahovat dílčí cíle a konkretizované očekávané výstupy, které se budou realizovat v jednotlivých tématických částech,
Dílčí cíle vzdělávání dítěte jsou záměry pedagogické činnosti učitelky. Vyjadřují, kterým postojům, dovednostem a poznatkům bude učitelka věnovat pozornost, které úkoly si vytýčí, aby jejich realizací dítě dospívalo ke kompetencím odpovídajícím jeho věku.
Obsah ŠVP je rozpracován do 4 podtémat, kterými chceme postupně dojít k naplnění všech klíčových kompetencí tak, aby každé dítě mělo ty nejlepší předpoklady k osobnostnímu rozvoji.
Klíčové kompetence:

1. kompetence k učení - dítě ukončující předškolní vzdělávání je schopno soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat. Má elementární poznatky o světě, který dítě obklopuje. Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, zadanou práci dokončí, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů. Učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých...
2. kompetence k řešení problémů – je schopné řešit samostatně problémy ve známých a  opakujících se situacích. Zkouší, experimentuje, má vlastní originální nápady – využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii, představivost. Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, pochopí jednoduché algoritmy…
3. kompetence komunikativní – ovládá řeč, dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, komunikuje bez zábran s dětmi i s dospělými, ovládá dovednosti předcházející čtení a  psaní, dovede využívat knih, encyklopedií, počítače…
4. kompetence sociální a personální – je schopné uplatňovat základní společenské návyky a  pravidla společenského styku – napodobuje modely prosociálního chování a  mezilidských vztahů…
5. kompetence činnostní a občanské – má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých…

Podtémata (integrované bloky):


PODZIM

Dílčí cíle:
• usnadnit adaptaci na nové prostředí
• přizpůsobovat se režimu dne v MŠ
• vést k návykům sebeobsluhy a hygieny, potřeby pití
• stanovit si pravidla chování ve třídě
• posilovat prosociální postoje k dětem, k dospělým – doma i v MŠ
• rozvíjet poznatky o hodnotách přátelství, o chování kamarádů k sobě navzájem
• podporovat a rozvíjet komunikační dovednosti
• orientovat se v prostředí MŠ a blízkého okolí
• vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, osvojit si základní vědomosti o  naší vesnici
• rozvíjet pohybové schopnosti dítěte, vést dítě k vytvoření návyku potřeby pravidelného pohybu, cvičení
• rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost
• získávat osobní spokojenost i zdravé sebevědomí
• získávat relativní citovou samostatnost
• rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí
• probouzet úctu k rodině, k domovu, ke všemu, co nás obklopuje
• uvědomit si vlastní tělo, vést ke svobodnému vyjádření vlastních potřeb
• seznamovat děti s podzimní přírodou a jejími změnami

V tomto úvodním tematickém celku chceme postupně včleňovat děti do kolektivu třídy. Nejdříve si bude dítě uvědomovat vlastní tělo a jeho potřeby. Svou osobnost – jméno, své místo u stolu, svou značku … Následně bude naším cílem vést děti k prosociálnímu chování ve vztahu k ostatním dětem pomocí her a činností s daným záměrem. Postupně budeme zařazovat činnosti k poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina a mateřská škola. Vyvrcholením tohoto bloku bude osvojení základních poznatků o prostředí, kde dítě vyrůstá.
Vzdělávací nabídka:

? lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, rovnovážné cviky
? manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty
? zdravotně zaměřené činnosti – protahovací, dechová, relaxační
? jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti oblékání, osobní hygieny, stolování, úklidu
? artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
? společné rozhovory
? poslech čtených i vyprávěných pohádek
? přímé pozorování přírody i okolí
? námětové hry a činnosti
? spontánní hry
? hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
? aktivity podporující sbližování dětí
? hry a činnosti zaměřené na ochotu půjčit hračku, střídat se

Konkretizované očekávané výstupy:

• postavit se zpříma a udržet správné držení těla
• zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení
• užívat různé pomůcky k pohybu
• držet správně tužku
• vést stopu tužky při kresbě
• pracovat se stavebnicemi, skládankami
• zvládat výtvarné a pracovní činnosti
• samostatně zvládat péči o osobní hygienu
• chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
• spontánně vyprávět zážitky ze sledovaných pohádek, zážitky vlastní i z různých vyprávění
• zaregistrovat změny ve svém okolí
• rozlišit tvary, základní i složené barvy, vlastnosti objektů
• soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní představení
• dokončit hru, rozdělanou činnost
• uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
• zapamatovat si krátké říkanky, básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
• rozlišovat a používat základní prostorové pojmy
• orientovat se v řadě (první, poslední..)
• rozpoznat geometrické tvary
• rozumět základním pojmům označujícím velikost
• rozumět základním pojmům označujícím hmotnost
• orientovat se v číselné řadě 1-10, vyjmenovat ji, porovnat počet
• chápat, že číslovka označuje počet
• přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života
• zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé
• respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
• přijímat pokyny
• přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého
• navazovat kontakty s dospělým
• spolupracovat s dospělým
• aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů
• všímat si, co si druhý přeje či potřebuje
• bránit se projevům násilí jiného dítěte
• spoluvytvářet prostředí pohody
• umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci
• orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin a umět jim přizpůsobit své chování (rodina, mateřská škola, třída, herní skupina…)
• v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění
• vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností
• orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí
• zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují
• všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu, živé tvory – v okolí


ZIMA

Dílčí cíle:
• znát charakteristické znaky ročního období
• seznamovat děti s tradicemi, zvyky, koledami
• zapojit děti do výroby ozdob a výzdoby třídy
• vytvořit povědomí o sounáležitosti s živou i neživou přírodou
• znát základní podmínky života na zemi
• získávat znalosti o zvířatech – co dělají v zimním období
• rozvíjet všechny smysly
• osvojit si věku přiměřené praktické činnosti
• rozvíjet správnou výslovnost a komunikativní dovednosti
• rozvíjet smyslové vnímání, paměť, pozornost, představivost a fantazii
• rozvíjet schopnost sebeovládání
• vědět o rozmanitosti krajiny, počasí, přírody
• pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému)
• zapojovat se do péče o přírodní prostředí, zvířata a ptáky
• seznámit se s vlastnostmi sněhu, ledu – možnosti her
• poznávat různé materiály a jejich vlastnosti, způsoby zpracování
• umět pracovat s encyklopediemi, s atlasy
• využívat experimenty
• rozvíjet tvořivost a představivost při práci s přírodninami
• posilovat zvídavost, zájem a radost z objevování
• využívat přírodních překážek k rozvoji pohybových dovedností
• posilovat prosociální chování ve vztahu k dětské skupině

Vzdělávací nabídka:
? sezónní činnosti – bobování, hry se sněhem, stavba sněhuláka
? výtvarné činnosti zaměřené na výrobu ozdob, přání
? poslech vánočních písní a koled
? smyslové a psychomotorické hry
? činnosti zaměřené k poznávání lidského těla
? hry a činnosti směřující k ochraně zdraví a k vytváření zdravých životních návyků
? vyprávění zážitků, podle obrazového materiálu
? dramatizace pohádek, příběhů
? hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, rytmizace, zpěvu
? záměrné pozorování objektů, předmětů a určování jejich vlastností
? hry a praktické činnosti procvičující orientaci v prostoru i v rovině
? hry a činnosti týkající se časových pojmů – ráno, poledne, večer
? kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách
? hudební a hudebně pohybové hry
? tematické hry zaměřené na druhy povolání, zaměstnání, řemesel
? činnosti zaměřené na seznamování se s různými druhy materiálů a jejich využití
? sledování proměn počasí

Konkretizované očekávané výstupy:
• pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
• doprovázet pohyb zpěvem
• zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji
• upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení a v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
• samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek
• uvědomovat si, co je nebezpečné
• projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
• předat vzkaz
• poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu
• rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus
• rozlišit známé chutě a vůně i zápachy
• rozlišit hmatem vlastnosti předmětu, určit tvar, materiál, počet, velikost
• zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
• tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, barvami…
• rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
• rozlišovat roční období
• používat základní pojmy označující velikost
• používat základní pojmy označující hmotnost
• samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci,cítit ze své samostatnosti uspokojení
• uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je
• přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci
• odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
• plnit činnosti podle instrukcí
• obracet se na dospělého o pomoc, radu
• chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se vyjednávat
• porozumět běžným projevům emocí a nálad jiného dítěte
• nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout
• nabídnout pomoc
• dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
• zacházet šetrně s vlastními a cizími hračkami, s knížkami, s věcmi denní potřeby
• chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností
• navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství
• pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci
• vyjádřit a zhodnotit prožitky
• zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování
• znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, sucho, mrazy…), co může ohrožovat zdravé životní prostředí

JARO

Dílčí cíle:
• rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost
•  upevňovat zdravé životní návyky a postoje
• ovládat pohybový aparát, koordinace ruky a oka
• osvojit si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci
• rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání
• vést k poznání kulturních zařízení – divadla, knihovny
• rozvíjet cit pro tvořivost, krásu, ladnost pohybu
• seznamovat s různými výtvarnými technikami
• rozvíjet schopnost vnímání, naslouchání, porozumění
• osvojit si poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní
• poslouchat lidové písně, říkadla, koledy, pohádky, básničky
• rozvíjet pěvecké a taneční dovednosti, pěstovat smysl pro rytmus a rým
• seznamovat se s autory dětské literatury, prózy i poezie
• dramatizovat pohádky, hrát divadlo
• vést k poznání charakterových vlastností pohádkových postav, lidí
• osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
• uvědomovat si význam rodiny, zázemí
• vytvářet základy pro práci s informacemi
• poznávat zvířata a jejich mláďata – domácí, lesní, vodní
• seznámit se s charakteristickými znaky jarního období
• vést k schopnosti řešení jednoduchých i složitějších úkolů, pracovních postupů

Vzdělávací nabídka:
? manipulační činnosti s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem
? činnosti směřující k prevenci úrazů při hrách
? konstruktivní a grafické činnosti, napodobování symbolů, tvarů
? činnosti a příležitosti seznamující děti s knihami, časopisy, encyklopediemi...
? samostatný slovní projev – vyprávění
? přímé pozorování, rozhory o výsledcích pozorování
? motivovaná manipulace s předměty, zkoumání vlastností
? smyslové hry, cvičení postřehu, sluchové a zrakové paměti, pozornosti
? hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
? činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy
? námětové hry
? společenské hry
? hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
? hry pro rozvoj vůle
? aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi - kamarádství
? činnosti směřující k prevenci úrazů
? záměrné poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé mezi sebou liší

Konkretizované očekávané výstupy:
• běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze

• pohybovat se koordinovaně a jistě i v různém přírodním terénu
• přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
• kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
• samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničku
• znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici
• bránit se projevům násilí
• znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (rozumět většině pojmenování známých předmětů…)
• mít přiměřeně bohatou slovní zásobu
• poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)
• sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech
• udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
• záměrně si zapamatovat a vybavit prožité příjemné i nepříjemné pocity, viděné, slyšené
• rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie
• vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek)
• sestavit části v celek, vytvořit jednoduchou stavbu, tvořit dle vlastní představy
• poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem
• napodobit základní geometrické znaky a tvary -  čára svislá, vodorovná, křížek, vlnovka
• orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
• orientovat se v časových údajích v rámci dne (ráno, dopoledne..)
• řešit labyrinty (sledovat cestu)
• jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí
• projevovat zájem o poznávání písmen a číslic
• snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
• umět se přizpůsobit změnám
• přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese
• respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)
• vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat
• spoluvytvářet prostředí pohody
• respektovat rozdílné schopnosti
• dodržovat pravidla her, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat)
• vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i svoje přístupy
• všímat si kulturních památek kolem sebe
• mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav
• ctít oslavy narozenin, svátků, slavnost


LÉTO

Dílčí cíle:
• upevňovat fyzickou a psychickou zdatnost
• upevňovat zdravé životní návyky
• osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí psaní
• rozvíjet a kultivovat představivost a fantazii
• upevňovat schopnost sebeovládání
• vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národnost
• seznamovat se s cizím jazykem - němčina
• vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách
• vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem s přírodou, planetou Zemí


Vzdělávací nabídka:
? sezónní činnosti a hry – s míčem
? činnosti směřující k prevenci úrazů
? komentování zážitků a aktivit
? dramatizace, zpěv
? grafické napodobování symbolů, tvarů
? prohlížení a „čtení“ knížek, časopisů
? konkrétní hry s materiálem – třídění, přiřazování ..
? řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání možností
? hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
? hry pro rozvoj vytrvalosti a sebeovládání
? hry a situace, kde se dítě učí chránit si své soukromí a bezpečí
? různorodé společné hry, sportovní akce
? možnosti poznávat rozmanitost kultur
? využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
? hry a aktivity na téma dopravy
? činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí


Konkretizované očekávané výstupy:
• vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu
• otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace
• pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
• napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena
• udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
• mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách
• znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek
• vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě obrátit o pomoc, koho přivolat
• znát a sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího světa
• používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky
• dorozumět se verbálně i neverbálně
• sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by příběh mohl pokračovat
• rozkládat slova na slabiky
• vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce
• správně reagovat na světelné a akustické signály
• zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů, melodie, jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů
• vyjadřovat fantazijní představy,
• dokončit příběh, pohádku (vymyslet konec, jinou variantu)
• vyjádřit vlastní jednoduché představy (vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii, vymýšlet krátké dramatické scénky)
• navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…)
• využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
• rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy (číst obrázkové čtení)
• pochopit význam piktogramu, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí
• rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. znát některé číslice, písmena, dopravní značky
• rozlišovat vpravo- vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět
• rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (dnes, včera, zítra, týden-dny
• porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla) např. od nejmenšího k největšímu, co do skupiny nepatří, třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria)
• slovně výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché nápady, experimentovat
• samostatně se rozhodnout v některých činnostech
• nechat se získat pro záměrné učení
• odlišit hru od systematické povinnosti
• umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
• nebát se požádat o pomoc, radu
• odhadnout na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné, co neumí a co se chce naučit
• plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)
• projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým
• přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce
• spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem
• projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí
• chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené
• pojmenovat povahové vlastnosti
• důvěřovat vlastním schopnostem
• cítit se plnohodnotným členem skupiny
• být citlivý k přírodě


Pravidla pro tvorbu TVP

Plánování na třídách musí vždy vycházet z podmínek vzdělávání, diagnostiky dětí a zpětné vazby předcházející tematické části
• mají písemnou formu
• jsou zpracována ve spolupráci obou učitelek
• zodpovědnost za zpracování nesou učitelky
• časové období jednotlivých tematických částí je odvozeno od náročnosti tématu a zpětné vazby dosažených výsledků práce
• dílčí cíle jednotlivých oblastí tematického okruhu plánují učitelky ve třídě společně na základě cílů ročního plánu a kompetencí dítěte dle RVP
• aktuálně vyplývají ze situace ve třídě
• jsou pracovním materiálem s možností vpisovat, doplňovat, obměňovat
• jsou obnovována aktuálně dle potřeb a zájmu dětí
• jsou dostupná pro rodiče
Oblasti, které TVP pokrývají:
1. Dítě a jeho tělo (biologická)
2. Dítě a jeho psychika (psychologická)
3. Dítě a ten druhý (interpersonální)
4. Dítě a společnost (sociálně kulturní)
5. Dítě a svět (environmentální)

Plánování na třídách musí vždy vycházet z podmínek vzdělávání, diagnostiky dětí a zpětné vazby předcházející tematické části
• mají písemnou formu
• jsou zpracována ve spolupráci obou učitelek
• zodpovědnost za zpracování nesou učitelky
• časové období jednotlivých tematických částí je odvozeno od náročnosti tématu a zpětné vazby dosažených výsledků práce
• dílčí cíle jednotlivých oblastí tematického okruhu plánují učitelky ve třídě společně na základě cílů ročního plánu a kompetencí dítěte dle RVP
• aktuálně vyplývají ze situace ve třídě
• jsou pracovním materiálem s možností vpisovat, doplňovat, obměňovat
• jsou obnovována aktuálně dle potřeb a zájmu dětí
• jsou dostupná pro rodiče

Součástí třídních vzdělávacích programů je:

• Jednotné působení na třídě
• Režim (uspořádání) dne
• Charakteristika skupiny
• Témata TVP
• Myšlenkové mapy (tzv. pavouci) s hodnotícím listem


VII. PRAVIDLA VNITŘNÍ EVALUACE

Cílem evaluace (včetně hodnocení) je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti školy. Poskytuje zpětnou vazbu pro činnost MŠ a informace o tom, zda jsou naplňovány stanovené cíle a jaká je efektivita ŠVP. Je  východiskem pro plánování a přijímání opatření, která:
-    vedou  k úpravám a inovacím ŠVP
- upozorňují na příležitosti ke změnám
- učí používat nové metody
- podporují spolupráci pedagogů
- podporují a usnadňují sdílení dobrých zkušeností
- posilují spolupráci s rodiči, přispívají k vytváření důvěry


Evaluace vzdělávacího programu školy:

Evaluace TVP, témat
Evaluace podmínek vzdělávání
Evaluace materiálních podmínek
Evaluace průběhu vzdělávání
Evaluace výsledků vzdělávání dětí
Evaluace spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů


Prostředky evaluace:
-    záznamy
- konzultace
- vzdělávání pedagogů
- dotazníky
- pozorování
- rozhovory
- porady


Hodnocení a evaluace učitelkami

Učitelky hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí, na to, jestli děti zvolenými činnostmi zaujaly, jestli pro ně byla činnost přínosem apod. Nehodnotí, jestli děti všechno zvládly – průběžně, 1x za měsíc.
Následně na to evaluují celý vzdělávací proces své třídy vzhledem ke stanoveným cílům daným ŠVP (porovnávají TVP se ŠVP) – 2x za školní rok, po uplynutí pololetí.

Hodnocení a evaluace vedoucí učitelkou

- Vedoucí učitelka hodnotí svoji pedagogickou i řídící práci, kontroluje a hodnotí práci pedagogů, zejména při hospitacích a kontrolní činnosti – 1x za měsíc.
- Společně pak minimálně 1x za 5 měsíců na pedagogické radě hodnotí práci i provozních zaměstnanců.
- Evaluuje proces celé mateřské školy –  2x za školní rok, po uplynutí pololetí.
- O všech těchto činnostech vede záznamy – záznamy o hospitacích, sešit kontrol, zápisy z pedagogických rad.
- Získaná data porovnává se stanovenými záměry a na jejich základě zpracovává evaluační zprávu.
- Závěrečné hodnocení a evaluace mateřské školy je realizovaná formou výroční zprávy školy
za období školního roku, které se odevzdává jako podklad pro celkovou výroční zprávu za celý subjekt. Tuto výroční zprávu zpracovává ředitelka subjektu.


Pedagogická diagnostika – je již řadu let součástí naší každodenní práce. Vždy při ní respektujeme možnosti dítěte (zdravotní stav, rodinné prostředí apod.) Nejde zde tolik o to, abychom hodnotily a srovnávaly dítě s „normou“, ale snažíme se zmapovat, co dítěti jde, v čem je úspěšné, popř. odhalit talent, ale především abychom zjistily, co činí dítěti problémy, kde „vázne“, v čem jsou nedostatky a z toho všeho pak vyvodily důsledky pro svoji práci s tím konkrétním dítětem. Při individuálním hodnocení dítěte vycházíme vždy ze znalosti vývojového stupně a zaznamenáváme každý osobní pokrok dítěte vzhledem k výchozímu stavu. Diagnostické záznamy provádíme na listy, diagnostický list je zaveden u každého dítěte při jeho nástupu do mateřské školy. Průběžně zaznamenáváme každý osobní pokrok či problém. Záznamy o dítěti jsou pracovním dokumentem, který se stále doplňuje, mění. Je to důvěrný dokument, který slouží pedagogům k optimalizaci rozvoje dítěte a jako podklad pro informace rodičům.