Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

Základní škola a Mateřská škola Olešník
Olešník 16 37350   tel: 387985610  .zsolesnik@iol.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platnost od 1.9.2018

1 východiska pro sestavení ŠVP
1.1identifikační údaje
1.2 charakteristika ŠD, ekonomické podmínky
1.3 personální podmínky a charakteristika dětí
1.4. SWOD analýza

2 charakteristika ŠVP
     2.1vzdělávání ve ŠD
     2.2cíle vzdělávání
     2.3klíčové kompetence

     3  formy vzdělávání
     3.1 příležitostná
     3.2 pravidelná
     3.3 osvětová
     3.4 individuální
     3.5 spontánní

     4  obsah vzdělávání
4.1 tematické okruhy
4.2 rozpracování tematických okruhů ŠVP
4.3  časový plán

5 hodnocení

6  bezpečnost práce a ochrana zdraví

     1 východiska pro sestavení ŠVP


1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Adresa :
ŠD při ZŠ a MŠ Olešník
Olešník 16
37350

IČO 70983470
Tel : 387985610
E-mail :  zsolesnik@iol.cz

Ředitelka školy : Mgr. Zdeňka Hucková
Vychovatelka : Marie Růžičková

Zřizovatel :
Obec Olešník
Olešník 15
37350
tel: 387985605

platnost dokumentu od  1.září 2018

1. 2 CHARAKTERISTIKA ŠD /UMÍSTĚNÍ,VYBAVENÍ , PROVOZ , PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ /, EKONOMICKÉ PODMÍNKY

ŠD je součástí ZŠ Olešník, pro svou činnost využívá prostory v přízemí budovy. Jedná se o 4 menší místnosti / šatna, dvě učebny, herna/, má samostatnou umývárnu s WC a sklad na výtvarný a keramický materiál. Prostory učeben jsou využívány pro výuku výtvarné výchovy, pracovních činností a pro práci keramického kroužku. Prostory ŠD jsou částečně  vybaveny  novým nábytkem, stolky a židle budou dokoupeny. V herně jsou dětem k dispozici stolní hry, časopisy, hračky, stavebnice, je zde umístěna televize, video a DVD. Dále je využívána tělocvična, počítačová učebna a školní knihovna, při odpovídajícím počasí si děti hrají na velkém školním dvoře.
Provoz ŠD začíná ráno od 6,30 hodin  do  8,45 hodin. Odpolední ŠD začíná po skončení vyučování od 10,30  nebo od 11,25 hodin a trvá do 15,30 hodin – dle zájmu dětí. Vychovatelka odvádí děti na oběd po skončení vyučování celé školy do školní jídelny.
Uchazeči jsou do ŠD přijímáni na základě písemné přihlášky, která obsahuje údaje školní matriky a údaje o odchodu žáka ze ŠD / v kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu dospělého/.Rozhodnutí o přijetí žáků je v kompetenci ředitelky školy.Ukončit docházku dítěte  do ŠD může jen jeho zákonný zástupce  pouze písemným odhlášením.
Za zájmové vzdělávání není v ŠD stanovena úplata, účastníci si pouze částečně hradí materiál na výrobky. Finanční prostředky jsou získávány z prostředků státního rozpočtu a z větší části z příspěvku zřizovatele. Materiální vybavení a náklady na prostory ŠD hradí zřizovatel
 
1.2 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY A CHARAKTERISTIKA DĚTÍ

Vzdělávání je řízeno plně kvalifikovanou vychovatelkou s dlouholetou praxí.Odborné zaměření si prohlubuje v akreditovaných kurzech i samostudiem.
Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem dítěte při volnočasových iniciativách ve ŠD, které sama přímo nebo nepřímo řídí, motivuje a  přiměřeně hodnotí.
Vede keramický  kroužek, kroužek pohybových her a připravuje s dětmi školní časopis Školáček.
Program ŠD je tvořen pro 30 dětí / kapacita ŠD / ve věku od 6 do 10-11 let /.
Vzdělávání se účastní děti zapsané do ŠD  k pravidelné docházce ale i děti zapsané pouze do kroužků nebo ty, které čekají na oběd.

 

 

 


1.3SWOD ANALÝZA ŠD

S – silné stránky
-  ŠD v budově školy
-  vlastní prostory
-  přístup do tělocvičny, k PC a na internet, školní knihovny
-  školní dvůr
-  televize, video, DVD, přehrávač CD
-  zkušenost vychovatelky
-  těsná spolupráce s vedením školy a se zřizovatelem
-  dobrá sociální skladba žáků /rodinné zázemí /
-  zájmové kroužky v době ŠD

W – slabé stránky
-  malá disciplinovanost současné populace / nezájem, pasivita dětí /
-  nevyhovující stoly a židle
-  chybí vybavení na školním dvoře

O – příležitosti
-  využívat okolí obce při činnostech ŠD
-  vytvořit atraktivní nabídku nových volnočasových aktivit
-  dbát na ohleduplnost dětí vůči sobě i dospělým
-  více přírodovědných aktivit
-  prezentovat výsledky práce dětí ŠD

T – ohrožení
-  úbytek populace dětí v obci
-  nekázeň, agresivita
-  zaměňování ŠD za sociální zařízení


2   charakteristika ŠVP

2.1 VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD
- poskytuje zájmové vzdělávání přednostně pro žáky 1.stupně ZŠ
- pravidelná denní docházka na základě písemné přihlášky rodičů
- dobrovolnost
- zájmové vzdělávání, odpočinková činnost, příprava na vyučování


2.2 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
- všestranný rozvoj osobnosti člověka
- všeobecné vzdělání
- pochopení základních lidských práv, demokracie a dodržování lidských práv
- pochopení a uplatňování rovnosti mužům a žen ve společnosti
- vést děti ke správné komunikaci ve společnosti
- vést děti ke spolupráci, k respektu k práci a k úspěchu druhých
- podněcovat děti ke  kladnému vztahu k přírodě , k její ochraně a ke správnému vztahu k životnímu prostředí
- učit děti rozvíjet a chránit své fyzické i duševní zdraví a být za ně odpovědný
- vést děti k toleranci a ohleduplnosti vůči ostatním
- multimediální výchova
- získávat osobní samostatnost
- vychovávat ke správnému využívání volného času
- získávání námětů pro využití volného času
- vést k pozitivnímu vztahu k životu bez užívání návykových látek a kouření.


2.3 KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Do klíčových kompetencí jsou slučovány jednotlivé vzdělávací cíle. Rozvíjené kompetence vybavují žáky dovednostmi, které jsou zaměřeny na určitou činnost a jsou prakticky využitelné. Volnočasové aktivity posilují tyto kompetence :
2.3.1 kompetence k učení
- pozitivní vztah k učení a vzdělání
- umět se učit / čtenářská gramotnost,  mluvený projev, využívat informačních zdrojů/
- přijímat ohodnocení výsledku při učení
- znát vlastní možnosti

2.3.2 kompetence k řešení problémů
- vnímat, rozpoznat a pochopit problém, vlastním úsudkem  na základě zkušeností řešit
- vyhledávat a hodnotit informace k řešení problému, hledat řešení i přes nezdary
- samostatně volit vhodné způsoby řešení
- prakticky ověřovat řešení problémů
- schopnost obhájit svá rozhodnutí a výsledky řešení

2.3.3 kompetence komunikativní
- souvislé, výstižné , kultivované vyjadřování v ústním a písemném projevu
-  porozumět, reagovat a zapojit se do diskuze, argumentovat
- porozumět textům a jiným záznamům, přemýšlet o nich a tvořivě je využívat
- naslouchání druhým
- kultivovanost v komunikaci

2.3.4 kompetence sociální a personální

- spolupracovat ve skupině,přijetí role v týmové práci
- ohleduplnost, úcta, vzájemná pomoc při jednání s ostatními
- respektovat názory a zkušenost druhých lidí, diskutovat
- ovládat jednání a chování až k dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

2.3.5 kompetence občanské

- respekt k ostatním,vcítění se do situací ostatních, uvědomění si postavit se proti násilí
- pochopit zákony a společenské normy, uvědomit si práva a povinnosti
- zodpovědné chování v krizových situacích
- respektovat, ochraňovat a aktivně se zapojovat v oblasti kulturních i historických tradic
- ochrana zdraví a životního prostředí

 

2.3.6 kompetence trávení volného času

- účelně a aktivně trávit volný čas
- výběr přiměřených aktivit ke kompenzaci stresu, rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech
- odmítnutí nevhodných nabídek k trávení volného času
- rozvíjet odbornost,nadání
- vést k seberealizaci
- zvyšovat zdravé sebevědomí


3 formy vzdělávání

3.1 příležitostná
- přednášky, besedy představiteli profesí,známými lidmi
- veřejná vystoupení ke Dni matek, k Vánocům, apod.
- pořádání výstav / jablko roku, keramické práce, výtvarné práce/
- exkurze / místní podniky, dílny,  místní knihovna/
- výlety / zoo, okolí obce/
- účast na celoškolních akcích /akademie, oslav Vánoc, Velikonoční dílna , sportovní hry/
- sportovní  a jiné soutěže

3.2 pravidelná
- odpočinkové činnosti / volné hry a kreslení, stolní hry /
- pohybové a tělovýchovné aktivity / pohybové a míčové hry na školním dvoře, v tělocvičně/
- výtvarné činnosti / volné a zájmové kreslení, společné práce, výtvarné práce k různým příležitostem – přání, individuální tvorba dětí/
- rukodělné činnosti / práce s různým materiálem – papír, textil,hlína, sádra, přírodniny aj., využití různých pomůcek a nástrojů – nůžky, tvořítka, nůž, válečky, jehly, dráty aj. /
- hudba a tanec /poslech, aktivně zpívat a tančit, nácvik tanečního vystoupení/
- literárně dramatická činnost / četba a předčítání dětské literatury, využívání dětských časopisů, dramatizace pohádek, hry se slovy, vyprávění, využívání školní knihovny/
- přírodovědné a vlastivědné činnosti / pozorování a poznávání obce a okolí obce, regionu, historie, osobnosti se vztahem k regionu, nejbližší příroda a její ochrana, příroda v ročních obdobích, rostliny a živočichové /
- výpočetní technika  / počítačová učebna – základy práce na počítači, textový program, internet /

3.3 osvětová
- prevence sociálně-patologických jevů / rozhovory, besedy, vyhledávání informací a jejich zpracovávání /

3.4 individuální
- vytvoření podmínek pro rozvoj nadání dětí
- pomoc slabším dětem, dětem hendikepovaným
- konzultace,pomoc při řešení tematických úkolů dětí

3.5 spontánní
- zahrnuty do denního režimu / hry ranní družiny, odpolední klidové činnosti, pobyt venku/
- podpora neformální kamarádské komunikace mezi dětmi
- podpora seberealizace dětí

4 obsah vzdělávání ve ŠD
- realizován v tematických celcích, které jsou rozpracovány do dílčích podtémat
- ze široká nabídky tematických celků vybíráme na základě zájmu a možností dětí
-  tematické celky jsou určeny pro 1. až 5. ročník ZŠ.
- základní inspiraci čerpáme v kapitole  Člověk a jeho svět RVP ZŠ

4.1 tematické okruhy

- místo, kde žijeme
- lidé a čas
- rozmanitost přírody
- lidé kolem nás
- člověk a jeho zdraví


 

 

 


4.2  rozpracování tematických okruhů ŠVP

schéma tabulek :

Tematická okruh
 Formulace činnosti a její stručný popis Číslo rozvíjené kompetence


4.2.1 MÍSTO, KDE ŽIJEME

                                       NÁŠ DOMOV
U nás doma Vyprávění o rodině / členové, kdo co dělá/
Výtvarné ztvárnění rodin / kresba, malba / 2,4,5
4,6
Náš dům Popis domů, bytů s jejich zařízením
Stavíme ideální dům ze stavebnice
Příhody z našeho domu /vyprávění,kresba/ 2,3,4
2,3,5
3,4,5
                                        NAŠE ŠKOLA
Seznámení se s budovou školy Kdo ve škole pracuje? /beseda /
Kde jíme ? /exkurze do školní jídelny/
Co se nám ve škole líbí, co ne / píšeme ilustrovanou reportáž  do Školáčku /
Zdobíme ŠD 1,3
1,3
1,3,4,6

1,6
Ve škole se vzděláváme Četba na pokračování, hádanky, luštěnky,dokončování příběhů atd..
Výtvarné ztvárnění školy / malba, kresba, koláž/
Zapisování přeřeků a perliček z vyučování/ použít ve školním časopise 1,2,3

4,6

1,3,6
Cesta do školy a ze školy Dopravní značení / besedy, výtvarné ztvárnění/
Dopravní značky a předpisy / soutěže, výroba dopravních značek/
 1,3
1,2,3,4,6
Chodec, cyklista Správně vybavené kolo /besedy s názornými ukázkami, soutěže/
Chování chodce na komunikaci /názorné vycházky/


 1,2,3,6

1,2,3,6
                                               NAŠE OBEC
Obec, v níž žijeme Beseda s představiteli obce /současnost a historie, rozvoj, výstavba, ekologie /
Poloha obce, důležitá místa obce , příroda v okolí,ekologie / vycházky, hra na průvodce obcí/
Výtvarné ztvárnění / kresba, malba, koláž, mapka obce/
Povolání, čím budu – podniky a řemeslné dílny v obci / exkurze /
Výzdoba nástěnek z výrobků  k tomuto tématu 1,3,5

1,2,3,5


4,6

3,5,6

4,6
Jak naše obec žije Seznamujeme se s poštou, knihovnou,zdravotním střediskem, s obchodem / besedy a exkurze,praktické využití – v knihovně si půjčíme knihu, na poště pošleme dopis, pohled,nakoupíme v obchodě/
Hrajeme si na obchod, poštu, knihovnu / žáci řeší samostatně úkoly/
 1,2,3,6

 

 

2,3,4,6
Doprava v naší obci Komunikace /náčrty map/
Spojení naší obce s okolím /kresba dopravních prostředků, skládání modelů aut/
Hledáme dopravní spojení na internetu
Hrajeme si na dopravu vlakem, autobusem  /role cestujícího, řidiče, revizora atd../
 2,4
4,6

1,2,5

Ochránci pořádku Besedujeme o práci policie a o porušování zákona / alkohol, drogy,krádeže /, předcházení těmto jevům
Výtvarné zpracování na téma NE alkoholu a drogám / plakát /
Beseda s policistou 1,4


1,4,5

3,4,5
Školáček Vymýšlíme básničky a příběhy
Soutěžíme v literárních znalostech
Reportáže z činnosti ŠD a školy
Soutěž ve znalostech o naší obci
Ilustrujeme naši tvorbu, kreslíme obrázky
Reportáž s představiteli obce, s učiteli

 3,6
1,3,6
1,2,3,6
1,2,3
4,6
2,3,5
                                           ZA HUMNY
Výlety
 Příprava pěších výletů /kreslíme plánky, určujeme cíle,výletů,hledáme nejvýhodnější cestu/
Seznámení s mapovými značkami, určujeme světové strany/různé postupy určování/
Na výletech využíváme naučeného,
Na mapě vyznačujeme, kam jsme se podívali
Soutěžíme ve znalostech , které jsme získali
 1,2,3,5


1,3,5

3,6
1,3,6
1,2
                                    TRADICE NAŠÍ OBCE,REGIONU
Po stopách historie Čtení a poslech pověstí regionu, vyprávění a beseda o nich
Na mapě hledáme místa, kde k události došlo
Dramatizace drobných pověstí
Plánujeme výlet za historickou pověstí
Beseda s pamětníky událostí
Výtvarné ztvárnění / kresba, malba, koláž/ 1,3

2,6
3,5,6
1,6
3,4,5
2,3,5,6
Obecní slavnost Účast dle možností na obecních slavnostech
 3,4,5,6

4.2.2    LIDÉ KOLEM NÁS

                                         RODINA
Členové naší rodiny
 Povolání rodičů / vyprávění, pantomima, kresba/
Prarodiče / představení, povolání, vybrané kapitoly z knih o babičce a dědečkovi, písničky a básničky o nich/
Rozvětvená rodina / pokus o sestavení rodokmenu/
Domácí práce a jejich rozdělení mezi jednotlivé členy /hry na nakupování – význam hospodaření s penězi /
Plýtvání a šetření v rodině /jídlo, peníze, energie 3,4
2,4,6


2,3,4

1,2,3,4,5


4,5
Den matek Besedujeme o tom, co pro nás matka znamená
Výroba dárků / papír, přírodniny,dřevo atd../
Vystoupení pro maminky /pásmo básniček a písniček/

 

 1,3,4
3,4,6
1,3

                                      KAMARÁDI
Moji kamarádi Můj nejlepší kamarád / správné chování ke kamarádovi – besedujeme /
Kreslí portrét kamaráda /kresba, malba/ a vysvětlují, proč s ním kamarádí
Hry / poznám kamaráda po hlase, po hmatu/
Beseda o významech slov kamarád,přítel, spolužák
Povídání o tom, co se nám na kamarádech líbí a co ne

 3,4,5

3,4
3,5

1,3,4

1 – 6

 

Učíme se toleranci a pořádku Besedujeme o pomoci, o kladném vztahu ke spolužákům, k dospělým ke společenským hodnotám , o vandalismu, opravujeme poškozené hry, uklízíme si tašky, věnujeme se sebeobsluze 2,4,5,6
Postižení lidé Besedování o tělesném a psychickém znevýhodnění lidí /pokus o odezírání, hra na slepou bábu, role nevidomého a jeho průvodce, slepecký pes,přejít trasu podle hmatu/ 1,3,4,5
Lidé jiných krajů Čtení příběhů a pohádek lidí jiných světadílů,hledáme na mapě jejich domovy,na internetu vyhledáváme ukázky jejich domovů, života,výtvarně ztvárňujeme jejich obydlí, život /kresba, malba/, národní jídla / odkud je k nám dovezeno exotické ovoce
 1,2,3,4,5
                                     SVÁTKY A OSLAVY
Každý den někdo slaví
 Jména v kalendáři, hledáme svátky kamarádů,blahopřejeme k svátku /ústně, písemně/
Výtvarné ztvárnění / tvoříme přáníčka různými technikami / 1,2,3,4,5


2,4,6
Škola pořádá karneval Výroba masek
Bavíme se na karnevalu, besedujeme o karnevalu, kreslíme zážitky
 2,4
3,4,6
Svátky vánoční

 

 


 Vnímáme atmosféru Vánoc / čtení z knih,vyprávění o oslavách vánoc v jiných zemích, vánoční lidové zvyky
Výtvarné ztvárnění Vánoc / blahopřání, věnec, adventní kalendář, ozdoby na stromeček, výzdoba ŠD, pečení perníčků atd…/. Při činnostech důraz na dodržování bezpečnosti.
Vycházky – pozorování výzdoby obce 2,3


3,4,5

 

3,4

Velikonoce

 Čtení a vyprávěním o významu, lidových zvycích a obyčejích spojených s příchodem jara
Účast na celoškolní akci - Velikonoční dílna
 1,3

1,2,3,4,6
Den dětí Besedování o významu dne
Účast na celoškolní akci oslav spojené s programem pro děti 1,3
3,4,6
                                    SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ
Člověk mezi lidmi
 Besedy o významu slov děkuji, prosím, omlouvám se,, scénky ze života,
Učíme se správně zdravit, podat ruku,  požádat o něco, poděkovat / dramatizace/
Učíme se vyřizovat vzkazy, povídáme si o vhodných a nevhodných dárcích,o chování mezi chlapci a dívkami, o chování ve školní jídelně, v restauraci, na návštěvě /dramatizace/
Správné chování v dopravních prostředcích, hovoříme o následcích dopravní nekázně 1,2,3

1,2,3

1,2,3

 

1,2,3,6
Správně mluvíme Cvičíme jazyk / jazykolamy, dechová cvičení/
Cvičení rytmu a melodie jazyka / básničky, říkadla/
Vyprávění , dramatizace, čtení s porozuměním a správnou artikulací
Mluvení beze slov / pantomima – její vysvětlení/
 1,3,5
1,3,5

1,2,3,6

2,3,4,5,6
Jíme Restaurace / správné chování na veřejnosti/
Školní jídelna / základní hygienické návyky, správné stolování, ohleduplnost/ 1,3,5
1,3,2,5
Jak na nás působí sdělovací prostředky Besedy o tom, co jsme viděli a slyšeli / pokus o hodnocení/
Televizní filmy jsou příběhy k vyprávění, k napodobení, k hodnocení
Přebíráme známé soutěže a zahrajeme si je
 3,6

2,3,5,6

1,2,6

 

 


4.2.3 LIDÉ A ČAS


                                DENNÍ REŽIM
Včera, dnes, zítra Pochopení co bylo, je, bude / besedy o tom co jsme kdy dělali, co teď děláme, co budeme dělat/
Hry / nefunguje čas, promarněný čas, / 1,2,3

1,2,3,4,5
Plánujeme den Besedy / správné využití času – inspirace u druhých, denní rozvrh, školní rozvrh, co plánuji/
Výtvarné činnosti / malba, kresba kalendáře, co jsme dělali v určitou dobu/
Hry na procvičování paměti, pozornosti, postřehu soustředěnosti a tvořivého myšlení
K zadaným úkolům využití informací z encyklopedií, z internetu 1,3,4,5,6

 

1,3

1,3,2,5
Lidé měří čas Besedy s využitím literatury
Výtvarné ztvárnění / kresba, malba, výrobky z různých materiálů/
Vycházky / pozorujeme hodiny v obci pokus o sluneční hodiny/
Jsme dochvilní – besedy a vyprávění s využitím literárních příběhů
Správně využíváme volný čas – besedy /povídání o prázdninách o osobním volnu, obrázky z prázdnin – píšeme pohledy/
Zbytečně nespěchat / pozor na zranění/ 1,3
1,4,6

1,2,3,4,6

1,3,6

2,3,4,6


5,6
                                JAK SE LIDÉ MĚNÍ
Byli jsme malí Besedy o lidském životě/ byl jsem miminko, chodím do školy, rodiče jsou dospělí, mám babičku, dědečka –využití fotografií, hledáme rozdíly typické pro jednotlivá období/
Výtvarné ztvárnění /kresba, malba, koláž,/ 1,3,4

 

4,6
Pátráme v historii Naši rodiče byli malí / pátrání v místní kronice, beseda vyprávěních rodičů/
Beseda s babičkou-dědečkem o jejich dětství
Výtvarné ztvárnění / výroba dárků pro seniory z různých materiálů/
Založení a vedení kroniky školní družiny
 2,3,6

3,6
4,6

3,4,
                            MĚNÍ SE OBEC
Kronika obce


 Beseda s představitelem obce nad kronikou / hledáme staré zprávy o naší škole/
Vycházky a besedy nad novou výstavbou v obci, nad vzhledem obce
Výtvarné ztvárnění 8 vyrábíme domovní znamení, navrhujeme prapor pro obec/ 2,3,4

3,4,5,6

4,5,6
Jak pomáháme doma Beseda o pomoci rodičům při domácích pracích / všímáme si elektronických pomocníků v domácnosti /
Výtvarné ztvárnění / malba, kresba domácnosti/
Navrhujeme pomocníky do domácnosti – kresba
Vyprávíme si, jak technika pomáhá/škodí. 1,3,


3,4,
3,4
2,3
oblékání Beseda o oblékání
Módní  přehlídka / moderátoři i manekýnky z našich řad/
Výtvarné ztvárnění / návrhy modelů – kresba, oblékáme panenky z papíru, výroba klobouků/
 3,6
1,3,5

2,6
bydlení Beseda o bydlení dříve  / vesnice, město / použití příslušné literatury
Stavba domu / stavebnice, kartounové krabice/
Výtvarné ztvárnění/ vesnické domy, náš dům,kostel , kaplička /
 1,2,3,6

2,3,4,6
2,3,4
Lidé v minulosti Čtení a vyprávění českých pohádek, říkadel , básniček / výroba ilustrací/ učíme se lidové písně, lidové tance/
Lidová tvořivost / pokus o výrobu kraslic, drobné výšivky/
 

 

 

4.2.4ROZMANITOST PŘÍRODY  

                             PŘÍRODA OKOLO NÁS
Poznání okolí obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les za obcí / pravidelné vycházky, správné chování v lese/
Besedy o poznatcích z vycházek do lesa /využívání encyklopedií/
Záznamy o vycházkách – sběr přírodnin
Výtvarné ztvárnění / přírodniny využíváme pro koláže/
1/ les
- mraveniště / organizované město v lese, poznáváme hmyz/ - čteme knihu Ferda Mravenec
- ptáci / pozorování a pojmenování/ - určujeme podle zpěvu z CD, pozorujeme hnízda, vyrábíme krmítka , krmíme ptáčky v zimě, víme, co jim chutná, co škodí
- zvěř / pozorování a pojmenování/ k určování zvěře používáme encyklopedie, internet, kreslíme nebo malujeme krmelec atd..
- stromy a keře /poznání a pozorování rozdílů/ - určování jehličnanů, listnáčů, jejich plody, vzhled v ročních obdobích, besedy, soutěže, kresba, malba
2/ rybník
- besedy o rybách, druhy ryb , výtvarné ztvárnění – kresba, malba, koláž
- ptáci u rybníka / pozorování labutí , kachen volavek/
- žáby a užovky – besedy – výtvarné ztvárnění
 / malba, koláž/
3/ květiny
- květiny v družině / pečujeme,poznáváme jejich podmínky k růstu, přesazujeme, zaléváme/
- výtvarné ztvárnění / kresba, malba, modelování/
4/ ochrana přírody
- besedy o správném chování v přírodě
- na vycházkách zdůrazňování
- správně likvidujeme odpadky
- poznáváme, kam z obce odvážejí odpady
- s představitelem obce beseda o kalištích

4/ hry a práce dětí
- pexesa , kvarteta s náměty z přírody
- sběr přírodnin na výtvarné a ruční práce / výkresy, podzimák z listí, samorosty, malování kamenů atd…
- soutěže / hlasy zvířat, určování rostlin nebo květů po hmatu, určování rostlin po čichu atd../
5/ právo všech na život
- slušné zacházení se zvířaty / besedy o útulcích/
- beseda, jaké zvíře máme doma / výtvarné ztvárnění domácího miláčka/
- Červená kniha živočichů /seznámení dětí, vyhledávání problematiky na internetu/
- Návštěva zoo na Hluboké, zoo přijede k nám do školy / děti výtvarně ztvární – kresba, malba, fotíme si zvířata do kroniky/

 3,5,6

1,6

1,2,3,4
3,4,6

1,2,3,4,5,6

 

 

 

 

 


1,2,3,4,5,6

 

 


1,2,3,4,5,6

 

 

1,2,3,4,5,6

 

 


2,3,4,6

 

 

 

1,2,3,4,5

 


1,3,4,

3,4,6

 


                                             ROČNÍ OBDOBÍ
Náměty pro všechna období - besedy a vysvětlování, určování ročních období
-zpívání o přírodě
- výtvarné ztvárnění /kresba, malba, koláž/
- na vycházkách hovoříme o přírodních proměnách 1,3,
1,3,6
4,6
1,2,3,5


podzim - drakyáda / společně se ZŠ/
- soutěže v poznávání ovoce, zeleniny
- soutěž o nejkrásnější jablko /společně se ŽŠ/
- na vycházkách pozorujeme usínající přírodu, sbíráme přírodniny 2,3,6
1,3
2,3,6
4,5
zima - sáňkování, bobování, bruslení
- zdobíme vánoční strom v lese zvířátkům
- výroba a instalace krmítek pro ptáčky
- celoškolní akce – zpívání u vánočního stromu
- celoškolní akce – divadelní představení pro rodiče 6
1,4,5
1,3,6
1,3,5,6
1,3,5

jaro - jarní vycházky /pozorování jarních prací na poli, na zahradě, první květy/
- výtvarné ztvárnění / kresby, malby, koláž/
- náměty – květiny, kvetoucí strom, mláďata
- poznáváme léčivé byliny 1,3,6

3,4,6
3,4,6
1,5


                                                  POČASÍ
Pranostiky
Voda

 

 

 - vyhledávání pranostik,jejich čtení a vysvětlování smyslu
- vytváříme denní kalendář počasí
- beseda o významu vody pro život s využitím encyklopedií a internetu
- jednoduché pokusy / odpařování vody, vlastnosti mrznoucí vody, čistota rozehřátého sněhu / 1,2,3

2,3,5
1,2

1,
2,6


 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Den Země - při vycházkách sledujeme čistotu a úpravu okolí, navrhujeme, co lze změnit k lepšímu, pomáháme při úklidu v obci, v okolí školy
- třídíme odpad
- besedy o tom, co do přírody nepatří
- výtvarné ztvárnění / plakát ke Dnu Země, výstava z prací dětí s ekologickou tematikou/ 1,3,4,5


1,5,6
1,3,4
2,4,5
Naše příroda - při vycházkách sledujeme, jak člověk škodí, nebo prospívá lesu
- celoškolní akce – kvíz na téma Co do lesa nepatří
- kreslení a malba živočichů, květin , v atlasech hledáme poznatky o nich
- při vycházkách sledujeme léčivé/jedovaté rostliny
- tvoříme výrobky z přírodních materiálů
- léčivé rostliny a výrobky z nich 1,4,5

1,2,5
2,5

1,2
4,6
1,3,6


Jiné kraje Shromažďujeme pohlednice, výstřižky z novin a časopisů s obrázky zvířat, rostlin, v atlasech nebo na internetu hledáme kam patří 1,2,6

minulost Besedujeme nad planetou Země
- druhohory- dinosauři- výtvarné ztvárnění
- Země ve vesmíru – výroba modelů planet
- Cestování po moři - / minulost a současnost, objevné plavby a záhadná zmizení – využití literatury a internetu/
- Výtvarné ztvárnění / kresba, malba, koláž, modelování atd…/ 1,2,3,4,6
 
 

4.2.5  ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

                                     POZNÁVÁME SVÉ TĚLO
člověk Seznamování se s lidským tělem – besedy a kvízy spojené s prohlížením a studováním encyklopedií, hry, při kterých si děti zapamatují části lidského těla
 1,2,3,6
                                            PÉČE O ZDRAVÍ

Zdravé tělo

 

 

 Besedy o :
- otužování
- zdravý životní styl
- tělesný a psychický odpočinek
- oblékání v ročních obdobích

výtvarné ztvárnění / kresba, malba, koláž / 1,2,3,4,5,6

 

 

4,6

hygiena Besedy o :
- běžná denní hygiena
- vhodnost a čistota oděvu
- zásady při kašli, kýchání, použití WC, při stolování
- správné čištění zubů
- nemocech / režim dne při léčení doma/
- dětské nemoci a jejich léčba

výtvarné ztvárnění / plakát , který nabádá ke správnému životnímu stylu, hygieně/ 1,2,3,4,6

 

 

 


3,4,6
jídlo Besedy o :
- správné výživě / připomenutá důležitých potravin/
- poznáváme ovoce a zeleninu / soutěže ve smyslovém poznávání, kresby a malby, /
- sestavení jídelníčku
- při vycházkách poznáváme houby / kreslíme je a modelujeme, pracujeme s atlasem hub/ 1,2,3,4,5,6
lékař Besedy   :
- lékař pro děti, pro dospělé,zubní lékař, nemocnice
- na vycházce zjistit, kde je v obci ordinace
- zkušenostech z pobytu v nemocnici
- nebojíme se návštěvy u lékaře / hry /
- jak předcházet opatrností úrazům / bezpečné koupání, jízda na kole atd…/
- výtvarné ztvárnění / plakát k prevenci úrazu, záchranka …/ 1,2,3,4,5,6
Můžeme být ohroženi

 


 Besedy :
- bezpečné chování na ulici, venku, při koupání, jako cyklisté
- nemluvíme s těmi, které neznáme, nikam s nimi nejdeme
- učíme se telefonovat

vytváříme modelové situace ohrožení a učíme se je řešit 1,2,3,4,5,6

 

 


1,3,5,
zachránci - požíváme lékárničku
- učíme se zásadám první pomoci /př. Přenos při zlomenině, ukázka umělého dýchání/
- známe důležitá telefonní čísla / požárníci, záchranka, policie/ 1,2,3,
1,2,3,

1,2,3,
                                            POBYT VENKU
Denně venku Denně venku / vycházky do přírody, školní dvůr /
Pohyb / míčové a pohybové hry, vycházky, organizované závodění, relaxace při spontánních hrách/
Zima – sáňkování, bruslení, stavění sněhuláků, hry na sněhu
Jaro, podzim – vycházky do přírody, pozorování


 3,6
1,6


6

6

4.3  časový plán

Témata zpracovaná v obsahu vzdělávání jsou určena pro děti 1.-5. ročníku ZŠ. Z nich je vybíráno podle potřeb a možností, které se odvíjí podle zájmu dětí a aktuálních situací. Vybraná témata jsou vychovatelkou zařazovaná do měsíčních plánů a dále rozpracovaná dle aktuální situace. Tiskopis Měsíční  plán je přílohou č. 1 ŠVP.


5. hodnocení

Hodnocení jednotlivých činností ŠD je prováděnou průběžně formou diskuse a analýzy jednotlivých činností. Kvalita pedagogické práce vychovatelky  je sledována průběžně ředitelkou školy. Do činnosti ŠD jsou zapracovávány návrhy  rodičů, velký zřetel je brán na názory a zájmy přihlášených dětí. Je podporováno sebehodnocení a sebereflexe dětí. Do hodnocení je zařazena i vhodnost a podnětnost prostředí a motivace dětí při jednotlivých činnostech.


6. podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

podmínky pro hygienickém a bezpečné působení  :
- vhodná struktura a skladba činností ve ŠD
- zajištěn stravovací a pitný režim
- vlastní vybavené prostory, které odpovídají hygienickým normám dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých
- kontrolován stav pomůcek a hraček
- označení nebezpečných předmětů, respektování řádu tělocvičny
- dostupnost lékárničky

psychosociální podmínky :
- vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima
- zájem o jedince, jeho potřeby a problémy, všestranný prospěch dítěte
- činnost přiměřená věku dítěte, hodnocení, které motivuje
- včas rozpoznat patologické jevy / šikanu, násilí atd…/, ochrana dítěte
- vlastní podíl dítěte na činnostech ŠD
- včasná informovanost dětí i rodičů o činnostech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1                      Řád ŠD při ZŠ Olešník

1/ docházka do ŠD
- dítě dochází do ŠD na základě řádně vyplněného zápisního lístku jeho zákonným zástupcem, odchody a příchody dítěte se řídí dle pokynů na zápisním lístku
- kapacita ŠD je 30 dětí
- provoz ŠD :   ráno  od 6,30 hod. do 7,45 hod.
                                 odpoledne  dle rozvrhu školy od 10,30  nebo 11,25 hod.
                                                    do 15,30 hod.
- omluvy dětí z činnost ŠD jsou přijímány písemně nebo telefonicky /telefonicky pouze z vážných důvodů – při hovoru přítomnost svědka/, zákonní zástupci si mohou dítě vyzvednout osobně
- dítě bez dovolení vychovatelky nesmí odejít ze ŠD
- přihlášené děti se stravují ve ŠJ
2/ dozory při činnostech
- všechny činnosti ŠD vede vychovatelka ŠD
- vychovatelka ŠD předává děti vyučujícím kroužků, které se konají v budově ZŠ, po kroužku jsou děti opět předávány vychovatelce
- dětem je umožněn odchod do zájmových kroužků mimo budovu ZŠ dle zápisu na zápisním lístku, odpovědnost přebírají rodiče
3/ zajištění BOZP v době provozu ŠD
- při všech aktivitách dbá vychovatelka ŠD zásad BOZP / je proškolena/, vykonává přímý dozor, je přítomna v oddělení.
- Dítě je povinno hlásit úraz způsobený ve školní družině nebo nevolnost. Vychovatelka ŠD zajistí ošetření nevolností, drobných úrazů, jejich zapsání do knihy úrazů , ihned informuje zákonné zástupce dítěte a ředitele školy.
- Děti se řídí řádem školy, školní družiny a řády učeben, ve kterých vykonávají činnost, řádem školní jídelny
- Dítě se slušně a ohleduplně chová k ostatním dětem ,eventuální kázeňské přestupky oznámí vychovatelka řediteli školy a písemně zákonným zástupcům dítěte
- Dítě slušně nakládá s používanými pomůckami a hračkami, dodržují pořádek, úmyslné poškození opraví nebo hradí zákonný zástupce
4/ styk se zákonnými zástupci
- zákonní zástupci mohou své názory a připomínky předat písemně
- zákonní zástupci mají právo navštívit ŠD kdykoliv po dohodě s vychovatelkou
- zákonní zástupci mají právo se zúčastnit provozu ŠD a vznést jakékoli podněty