Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy
  • ZŠ a MŠ Olešník, příspěvková organizace
    Návrh rozpočtu k nahlédnutí v dokumentech

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK,
příspěvková organizace
OLEŠNÍK 16, 373 50

IČO:70983470

Zpracovala:      Mgr. Zdeňka Hucková
                                                                                       ředitelka školy

Dne:        4.9.2018

OSNOVA

a) základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
j)údaje o výsledcích kontrol
k) základní údaje o hospodaření školy,
l) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
m) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
n) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
o) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

 

 

 

 

 

a) základní údaje o škole
Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace, jsou umístěny ve dvou budovách v obci Olešník.
Základní škola a školní družina : Olešník 16, 373 50 Olešník
Mateřská škola a školní jídelna: Olešník 87, 373 50 Olešník
Zřizovatelem školy je Obec Olešník a je zároveň majitelem objektů.
Ředitelkou školy je Mgr. Zdeňka Hucková
Telefon: 387985610
e-mail: zsolesnik@iol.czreditelna@zsolesnik.cz

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Olešník je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do rejstříku škol rozhodnutím pod č.j. 9376/2006-21. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Název Základní škola a Mateřská škola Olešník vstoupil v platnost k 1.3.2006. Nyní je název rozšířen na Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace.
Základní škola a Mateřská škola  Olešník poskytuje předškolní a základní  vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu.

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) 

Základní škola a Mateřská škola Olešník, p.o. ( dále jen „příspěvková organizace“ ) vykonává činnost mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování, školní družiny.
1. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )v platném znění, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
2. Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
3. Zařízení školního stravování – školní jídelna-vývařovna a školní jídelna-výdejna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.
4. Školní družina  poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.


Základní škola Olešník připravuje žáky pro další studium a praxi.
Základní škola Olešník má pět ročníků, které jsou rozčleněny do dvou tříd.
Ve školním roce   2017/2018 byly rozděleny takto: 3. a 5. ročník a 2. a 4. ročník.
Ve školním roce 2017/2018 jsme neměli žáky v prvním ročníku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Základní škola je organizována jako škola dvoutřídní s kapacitou 50 dětí.
Spojeny ročníky 3. a 5.  ročník( 15 žáků) a  2. a 4. ročník ( 12 žáků ).
Celkový počet žáků ZŠ: 27
Průměrný počet žáků na třídu: 13,5
Průměrný počet žáků v ročníku: 6.75

Vyučování ve 2. až 5. ročníku probíhalo podle ŠVP Společně k cíli.

Třídy školy se naplňují dle počtu žáků  jednotlivých ročníků v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Škola přijímá žáky se specifickými vývojovými poruchami v učení a chování a zpracovává pro ně individuální vzdělávací plány.

Ředitel školy  ustanovuje třídní  učitele, vychovatele  školní družiny.
V rozsahu  stanoveném vládou se žákům bezplatně  poskytují  učebnice a učební texty a základní školní potřeby.
Ředitel školy  zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní  orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy a další řády, které slouží k zajištění bezpečnosti a bezpečného provozu ve všech budovách Základní školy a Mateřské školy Olešník.
Škola organizuje plavecký výcvik žáků nebo výuku bruslení. V roce 2016/2017 to byla výuka bruslení.
Škola organizuje  školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže.
Ve škole se vyučuje podle učebních plánů a učebních osnov.
Součástí školy jsou předškolní zařízení, školní družina, školní jídelna.
Základní škola – dvě třídy – pět postupných ročníků ( ve školním roce 2017/2018 – 4 postupné ročníky)
Mateřská škola – dvě třídy
Školní družina – jedno oddělení
Školní jídelna

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.
Škola – příspěvková organizace je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT č.j. 13 816/03 – 21.

Mateřská škola Olešník, Olešník 87, 373 50 Olešník, okr. České Budějovice
Zřizovatelem mateřské školy je Obec Olešník, která je i majitelem objektu. Jsme součástí právního subjektu Základní  škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace, ředitelkou subjektu je paní Mgr. Zdeňka Hucková.
Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 56 dětí. Letos bylo zapsaných 56 dětí.
Kromě místních dětí byly do naší MŠ sváženy autem OÚ Dívčice děti z Dívčic, Dubence, Novosedel, Zbudova, dále k nám dojížděly děti zNové Vsi, Purkarce, Chlumce, Jeznice, Litoradlic, z Velice a ze Zlivi.
Telefon do MŠ: 387 985 604, e-mail: skolka@zsolesnik.cz
ŠD
Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 dětí.
Počet zapsaných dětí v ŠD: 27

Vyučování začíná v 7,45 hodin. Po celé dopoledne je zajišťován pitný režim a po celý rok se naše škola opět účastní akce ŠKOLNÍ MLÉKO  a OVOCE DO ŠKOL.Tyto aktivity má na starosti školnice p. Trnková.
Pro odpočinek dětí a pohyb na čerstvém vzduchu mimo vyučování a o přestávkách ( za příznivého počasí ) slouží školní dvůr.
Škola je velmi dobře vybavena, je používáno mnoho učebních pomůcek, které se každým rokem doplňují a obnovují. Při výuce je též využíváno výpočetní techniky v počítačové učebně i ve třídách – v 1. třídě – 5ks a ve 2. třídě – 5 ks. K podporování čtenářských dovedností a k výchově knihou mají děti k dispozici školní knihovnu a též je jim několikrát v roce předložena nabídka nových knih – KMČ, FRAGMENT, SVOJTKA.

 
Školská rada

Školská rada se schází zpravidla 2x ročně a pracuje standardně.
Členové: Marie Růžičková ( škola )
               Bohuslava Trnková ( veřejnost a rodiče)
               JUDr. Jaroslav Pavlica ( zřizovatel )


b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:
Školní vzdělávací program Společně k cíli

Učební dokumenty, učební plány


Vyučování probíhá podle ŠVP Společně k cíli.
Pro jednotlivé předměty v jednotlivých ročnících jsou zpracovány učební plány práce.
Používáme učebnice různých nakladatelství – všechny mají schvalovací doložku MŠMT.
Ve druhém, třetím a čtvrtém i pátém ročníku se vyučuje anglický jazyk. Ve velké míře využíváme též výpočetní techniky.

Vzdělávání probíhá v souladu s ŠVP - „Společně od podzimu do léta“, jehož součástí jsou TVP.
Filosofií naší školy je – rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.
V letošním roce pokračujeme v  enviromentální výchově, využíváme nabídek programů environmentální výchovy „Cassiopeia“ a Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Využíváme nabídky Nadace pro vydru ( pořady se živými zvířátky – např sova, ježek...).  Přestože sídlíme na vesnici, máme do lesa daleko, proto se snažíme přiblížit dětem možnosti pozorování na školní zahradě. Třídíme odpad, vedeme děti k šetření vodou a elektřiny (světelné zdroje).
Letos jsme se věnovali také otázkám první pomoci, navštívili nás záchranáři ZS Týn nad Vltavou, dětem se program moc líbil. Stejně jako loni nás navštívila Městská policie Týn nad Vltavou, kde se  děti seznámily se správným vybavením kola, proč je důležitá helma,...Děti ze třídy Koťat navštívily sférické kino v základní škole, knihovnu, místní rybník Rojdánek, kde se setkaly s rybářem, místní hasičárnu. 


Hlavní úkoly školy
Vytváření klidné a radostné pracovní atmosféry pro žáky i zaměstnance, nedávat
příležitost strachu a stresu, rozvíjet vzájemnou úctu, porozumění, spolupráci,
otevřenost, vůli ke spolupráci a pomoci druhému, posilování sebedůvěry.
Zaměřovat se na využívání komunikativních metod vyučování, v hodinách střídat
netradiční formy práce, dát dětem možnost volby.
Ve vyučování zadávat takové úkoly, které by podporovaly spolupráci a práci v týmu.
Stanovit společně s dětmi pravidla a průběžně kontrolovat jejich dodržování.
Prací v týmu vést děti k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za splnění úkolu
svého i společné práce, v týmu mluvit, navrhovat, řešit, učit děti vážit si názoru
druhých a projevit také názor svůj.
Při hodnocení nezapomínat na samostatnost  a zodpovědnost, uznání by se mělo dostat
všem žákům.
Zavádění nových poznatků do vlastní práce s dětmi vyžaduje účast učitelů na vzdělávacích akcích, zájem každého pedagoga pracovat na svém profesním růstu.
Působením na žáky se snažit ovlivnit i jejich chování mimo školu.
Rozvíjet spolupráci s obecním úřadem.
Podporovat a rozvíjet spolupráci s rodiči, pořádat společné akce, zabránit podceňování rodičů.

 
Konkrétní úkoly školy pro rok 2018/2019

1. Pokračovat a dále zkvalitňovat výchovně vzdělávací systém – jednotný na celé škole.
2. Dodržovat plnění ŠVP, zdokonalovat ho a vylepšovat. Pravidelně prověřovat dosahování určených standardů.
3. Obohatit tématické plány o nové aktivity, rozšiřovat obzor poznatků a zkušeností dětí a žáků
4. Pokračovat v pedagogické diagnostice a zvyšovat její úroveň kvalitními záznamy o dětech.
5. Zvláštní pozornost věnovat  zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných.
6. Zkvalitnit nadstandardní aktivity, skloubit je s každodenním programem.
7. Navázat na dobré zkušenosti s aktivitami pro rodiče, obohacovat je, popř. se pokusit o nové.
8. Využívat veřejné nástěnky k informovanosti občanů o práci naší školy.
9. Pokračovat v tvorbě školního časopisu a šířit ho mezi veřejnost.
10. Prohloubit kontakt se základními školami, kam naše děti odcházejí – zvláště s učitelkami prvních tříd.
11. Všechny učitelky se budou nadále sebevzdělávat – dle nabídky seminářů a přednášek.

 
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,

V naší škole ve školním roce 2017/2018 pracovalo 12 zaměstnanců.
Složení zaměstnanců:

ZŠ:
Mgr. Zdeňka Hucková – ředitelka školy a třídní učitelka první třídy –2. + 4.  postupný ročník
Mgr. Zuzana Marešová – třídní učitelka druhé třídy – 3.  5. postupný ročník
Pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vzdělání.

Školnice: Drahomíra Trnková – školnice – uklízečka ZŠ

ŠD:
Marie Růžičková – vychovatelka

ved. uč. Dana Kuboušková
uč. Bc. Jana Kunešová
uč. Anna Šikulová
uč.Irena Chaloupková,
asistentka Bc. Alena Bojková, 
Školnice p. Vladislava Cimbulková

ŠJ:
Vladěna Staňková – vedoucí jídelny a kuchařka pracovnice v obchodním provozu
Bohuslava Trnková - pracovnice v obchodním provozu
Naše organizace též na částečný úvazek zaměstnává účetní. Práci účetní v naší organizaci zastává Marie Růžičková. Účetní organizace je placena z příspěvku zřizovatele.


 
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,


Do základní školy jsou žáci zařazováni na základě zápisu, který proběhl v dubnu 2018.
V letošním školním roce se zápisu zúčastnilo 10 dětí, 3 děti mají odklad a 1 dítě z důvodu stěhování rodiny nenastoupí.
Ve školním roce 2017/2018 odešlo 8 žáků 5. ročníku – 3 do ZŠ Dříteň a 4 do Českých Budějovic  do ZŠ Emy Destinové. Dále odchází 1 žák do ZŠ Zliv.
V průběhu prázdnin se odstěhovaly dvě dívky a budou chodit do školy v Českých Budějovicích.
Všichni žáci postupují do vyššího postupného ročníku.

Přijímací  řízení do MŠ na školní rok 2018-2019 se uskutečnilo ve dvou dnech, 2. 5. a 3. 5. 2018 v době od 14,00 do 17,00hod. v mateřské škole. Přijímací řízení proběhlo podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Bylo zapsáno 19 dětí, přijato 15 dětí ve věku od 2let do 6 let.  Čtyřem žádostem nebylo vyhověno. Vzhledem k tomu, že do jiných školek odchází pět dětí ze stávajícího stavu , mohli jsme vyhovět  původně nepřijatým dvěma dětem. Celkový stav přijatých dětí je 17. Od září 2018 nastoupí celkem 53 dětí, z toho pět dětí s odkladem povinné školní docházky, celkem tedy 21 dětí s povinnou předškolní docházkou od školního roku 2018/2019.

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání


Hlavní důraz ve vzdělávání je kladen na vytváření příznivé pracovní atmosféry a posilování sebedůvěry. Chceme a snažíme se, aby vyučování probíhalo v kamarádském prostředí. Snažíme se, aby každé dítě ze sebe vydalo to nejlepší, ale chceme, aby se tak dělo bez stresu a násilí.
Vedeme děti k samostatnosti v rozhodování i v činech a též k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a činy.
Chceme, aby naši žáci měli zdravou sebedůvěru, nebyli zakřiknutí, nestyděli se hovořit s dospělými, uměli jasně vyjádřit svůj názor, ale také naslouchat názorům druhých a akceptovat je.
Celkem jsou žáci výborní, ale i průměrní a spíše podprůměrní.

 

Ve třídě mladších dětí jsme se zaměřili na adaptaci nově příchozích dětí – na nové prostředí
a orientaci v něm, vštěpování základních hygienických a sebeobslužných návyků. Společně se vzděláváním učitelky vštěpovaly i základní pravidla společného soužití a pravidel chování. Prováděli jsme logopedickou prevenci, 
Ve třídě starších dětí – předškoláků se učitelky zaměřily na přípravu dětí na vstup do základní školy.
S chlapcem s OŠD pracovaly učitelky podle individuálního plánů zpracovaného ve spolupráci s  PPP a samozřejmě ve spolupráci s rodiči. Byla přijatá asistentka k chlapci s PAS, chlapec zaznamenal velké pokroky.
Letos odešlo do ZŠ 14 dětí, 6 dětí má OŠD z důvodů špatné výslovnosti a celkové nezralosti. Děti se rozcházejí do ZŠ Olešník, Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Zliv a Rudolfov.

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,


1. Prevence sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek

Na naší škole byla prevenci patologických jevů a zneužívání návykových látek věnována
pozornost převážně v předmětech Český jazyk a literatura, prvouka, přírodověda, tělesná výchova, pracovní činnosti, hudební a výtvarná výchova.
Aktivně se tato témata probírala i v rámci zájmových kroužků.
K probraným tématům patřila hlavně: šikana, konzumace alkoholu, kouření, drogy a jiné návykové látky, žák – agresor, sexuální zneužívání dětí, vandalismus, násilí, týrání dětí a náboženská hnutí.
Zaměřili jsme se hlavně na rozvoj dobrých vztahů v kolektivu, pomoc a spolupráci mezi dětmi. Řešili jsme různé modelové situace a spolu s dětmi hledali řešení. Formou divadla jsme si s dětmi přehrávali různé prožitky. Učili jsme se naslouchat druhým a pomoci jim.
Také jsme se zaměřili na to, jak trávit volný čas. Jak odolat nabídce návykové látky.
Co dělat jestliže kamarád již tyto látky užívá.
Velký důraz je v naší škole kladen na zdravý životní styl, na to aby žáci poznávali co je dobré pro zdravý život. V tomto směru nám velmi pomáhají i školní projekty a kroužek zdravého vaření.

Všímáme si a pohotově reagujeme na některé náznaky, které by v dalším věkovém období mohly přerůst do šikany, vandalizmu a jiného násilného chování. Apelujeme na rodiče – vyzýváme je k důvěrnému dialogu s dítětem doma a při jakémkoli zjištěném problému aby se okamžitě obrátili na učitelku a řešili jej společně.
V letošním roce jsme poměrně často řešili výchovné problémy – kousání, ubližování dětem, ničení hraček.
V letošním roce jsme poměrně často řešili výchovné problémy – kousání, ubližování dětem, ničení hraček.
Snažíme se, aby se ohleduplnost a respektování pravidel chování stala samozřejmostí.


    2 . Spolupráce s rodiči

Pořádali jsme několik akcí ve spolupráci s rodiči. Snažíme se tak rodiče upozornit na
některá nebezpečí patologického chování některých lidí a vzrůstající nebezpečí užívání
drog. Chtěli bychom vtáhnout rodiče do této problematiky a nezavírat před ní oči.

Nabídli jsme rodičům také různé materiály, které naše škola má k dispozici.

3. Úkoly pro příští rok:

      Pro příští rok máme vytyčeny tyto úkoly:

a) zkvalitnit spolupráci s rodiči s možností obrátit se na nás o pomoc
b) zkvalitnit naplnění cílů
c) pokračovat i nadále v tom co se nám osvědčilo


g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

Pro zkvalitnění výchovně-vzdělávací práce a pro získávání nových znalostí, zkušeností a poznatků , které se později zapojují do vyučovacího procesu a výchovně-vzdělávací práce se učitelé základní i mateřské školy zúčastňují dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Další vzdělávání je podporováno i ostatních pracovníků školy.
Jedná se o různá školení, kursy a semináře, které pořádá zpravidla Středisko služeb školám a Národní institut pro další vzdělávání.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na :
Mgr. Zuzana Marešová – Setkání s pracovník PPP ohledně inkluze
- Inspirace pro zkvalitnění výuky M a PŘ
- Školení První pomoci
Mgr. Zdeňka Hucková – Kurz zpěvu pro nezpěváky
- Aktuální změny v legislativě
- Sfumato – splývavé čtení – úvodní kurz
- GDPR
- Školení První pomoci
- Letní kola Sfumato
Marie Růžičková - Školení První pomoci
Drahomíra Trnková - Školení První pomoci

Samostudium bylo zaměřeno zejména na získávání poznatků  a nových metod pro práci s dětmi, na nové poznatky vedoucí ke správné výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu, prevenci sociálně-patologických jevů, na environmentální vzdělávání, ekologickou výchovu a inkluzi.


Dana Kuboušková:
Aktuální změny v legislativě
Ekoškola v kostce
Rozvoj matematické pregramotnosti
Školení první pomoci
GDPR
 
Bc. Jana Kunešová:
Studánky víly Rozárky
Školení první pomoci

Anna Šikulová:
Utváření vztahu k přírodě
Základní školení první pomoci
Budování školní zahrady
Poruchy řeči a komunikace
Ekoškola v kostce
Školení první pomoci
Toulavý autobus

Irena Chaloupková:
Výtvarné a pracovní činnosti s 2.letými dětmi
Dopravní prostředky v pohybových hrách
Školení první pomoci

Bc. Alena Bojková:
Základní školení první pomoci
Školení první pomoci
Kurz pro asistenty pedagoga

 

ŠJ
Vladěna Staňková – Hygienické požadavky ve stravovacích službách
- Hygienické minimum pro kuchařky
- Nové trendy v moderním vaření
- Školení První pomoci
Bohuslava Trnková - Školení První pomoci
Všichni pracovníci byli jako každý rok v září proškoleni v BOZP a PO.

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

K zajištění správného a bezproblémového chodu základní školy a celé organizace slouží pravidelné porady pedagogického sboru, pedagogické rady a porady organizace. Problémy, které vyvstanou aktuálně se řeší neprodleně osobním kontaktem nebo telefonicky.
K informovanosti rodičů o prospěchu žáků, případně o dalších věcech slouží třídní schůzky a rodiče jsou též pravidelně informováni písemně a to zápisem do žákovských knížek nebo pomocí informačních lístků.
Základní škola pořádá též různé akce a to jak v době výuky, tak mimo ni. Snažíme se, aby naše škola poskytovala žákům jak vzdělání na vysoké úrovni, tak i mnoho dalších podnětů, které slouží k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte. Tyto podněty a aktivity se snažíme spojovat s akcemi, které slouží k prezentaci a zviditelnění naší školy a naší práce.
Zde předkládám plán uskutečněných akcí, které proběhly ve školním roce 2017/2018
Září Loučení s létem
Vystoupení na Medobraní
Divadelní představení
Říjen Halloween
Projekt Zdravý životní styl
Projekt Znaky podzimu
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Vystoupení pro seniory
Projekt Dopravní výchova
Listopad Vítání občánků
Zpívání u Vánočního stromu – ve spolupráci s OÚ Olešník (pro veřejnost )
Prosinec Výstava vánočních dekorací
Vánoční besídka ( nacvičili žáci ZŠ pro veřejnost)
Vánoční dílna – výroba dárků pro rodiče a s rodiči
Výroba vánočních přání pro občany obce
Leden Návštěva kina
Sférické kino
Přednáška o Evropě
Únor Divadelní představení
Dětský karneval spolupráce s Obcí Olešník
Březen Výroba dárků pro předškoláky k zápisu
Návštěva předškoláků v ZŠ
Velikonoční dílna
Projekt Péče o zuby
Duben Sokolníci
Výstava knih
Přednáška o zdravém stravování – Správná 5
Plavecký výcvik
Květen Vystoupení k svátku matek – kavárna
Fotografování
Plavecký výcvik
Oslava Dne dětí
Zdravý ovocný den
Vystoupení v Olešníku a Zlivi ve spolupráci se souborem Jetelíček
Červen Školní akademie – nacvičili žáci ZŠ  pro veřejnost
Multikulturní výchova
Školní výlet
Demokratický občan
Evropa

Samozřejmě se ve školním roce uskutečnily ještě další akce, které sloužily k „osvěžení“ školní práce, ke stmelení kolektivu a v neposlední řadě měly též výchovně-vzdělávací charakter. Mohu jmenovat například výstavu knih, výstavu dětských prací, ( celoročně v prostorách školy a na nástěnce na návsi obce ). Častěji jsme zařazovali projektové dny s tématickým zaměřením.
Při  ZŠ Olešník pracovalo ve školním roce 2017/2018 také několik zájmových kroužků:
kroužek šikovných rukou   ( p. Trnková )
pohybové hry     ( p.Růžičková )
Novinářský kroužek   ( p. Marešová)
keramický kroužek   ( p. Růžičková )
kroužek náboženství   ( p. Cigelbauerová )
kroužek zdravého vaření  ( p. Hucková )
Kroužek Německého jazyka  ( p. Hucková )
Včelařský kroužek   ( p. Marhoun)


září –           branná vycházka do okolí obce
     

říjen –          Planetárium v ZŠ
        lampionový průvod obcí Olešník – společná akce se ZŠ
        divadlo LUK – O perníkové chaloupce
  divadlo OKÝNKO – Jak se uspává příroda           
         
  
 listopad –     hasičárna
 divadlo DOKOLA – Dobrodružství skřítka Kuka
         zpívání u vánočního stromu

 prosinec -     Mikulášská nadílka ve třídách mateřské školy
         vánoční dílna v sále místního pohostinství
 vánoční nadílka v rámci MŠ

 leden –        Nadace pro vydru – Co nám na krmítku
  

 únor –         Karneval v obou třídách MŠ

 březen –      Nadace pro vydru – Malování se sovou
        Velikonoční dílna

 duben –      divadlo LUK s pohádkou – O Palečk
                              Sokolníci – ukázka dravých ptáků
  

květen –   školní výlet – ZOO Hluboká nad Vltavou
     fotografování
     vycházka k rybníku Rojdánku
     besídky a rozloučení s předškoláky
     oslava o MDD – hry, ukázka místních hasičů, opékání buřtů
    
  
 červen –   návštěva Policie ČR – bezpečnost nejen na silnici
     návštěva místní knihovny
  
  
              

 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,

Nebyla kontrola.

j) údaje o výsledcích kontrol 

ZŘIZOVATEL
Dne 19.1.2018 byla provedena kontrolním orgánem Obce Olešník, dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2017. Kontrolovaný subjekt: Základní škola a Mateřská škola Olešník – příspěvková organizace obce.
Kontrola se zaměřila:
1. na hospodárné využití veřejných prostředků
2. na správnost, úplnost, průkaznost a přehlednost účetnictví
3. na správu svěřeného i vypůjčeného majetku
Finanční kontrola zřizovatele – Obce Olešník neshledala nehospodárné a neoprávněné použití poskytnutých veřejných prostředků z obecního rozpočtu za rok 2017 příspěvkovou organizací – Základní školou a Mateřskou školou Olešník, příspěvkovou organizací.

k) základní údaje o hospodaření školy,

Základní škola a Mateřská škola Olešník je příspěvková organizace, která hospodaří s prostředky MŠMT a příspěvkem zřizovatele. O využití těchto prostředků podává organizace zprávu v samostatné výroční zprávě o hospodaření školy.


l) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,

Škola nebyla zapojena do výše uvedených programů.

m) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,

Škola zapojena není, pracovnice studují dle potřeb organizace nebo dle vlastního zájmu a potřeb – viz nahoře.

n) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,

Nerealizujeme žádné projekty financované z cizích zdrojů

o) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Spolupráce se zřizovatelem je dlouhodobě velmi kvalitní a na vysoké úrovni.
Zřizovatel – Obec Olešník  poskytuje naší organizaci dostatek finančních prostředků na provoz školy a všech jejích součástí. Máme prostředky i na dokupování učebních pomůcek, výukových programů, moderních pomůcek a materiálů na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování, na nákup hraček  a na postupné obnovování zařízení budov. Zřizovatel nám také pravidelně zajišťuje sečení travnatých ploch. O hlavních prázdninách proběhla rekonstrukce školní jídelny a školní kuchyně.
Naše škola zajišťuje kulturní vystoupení  - vítání občánků, zpívání u vánočního stromu, vystoupení pro seniory, vystoupení na svátku včelařů…
Dále pokračujeme  ve spolupráci s naším zřizovatelem v pořádání Oranžových a jiných kulturních akcí.
V letošním školním roce jsme se zapojili do spolupráce se souborem Jetelíček, který pracuje pod záštitou ZŠ a ZUŠ Zliv.


Během roku spolupracujeme se základní školou, na podzim společně pořádáme lampionový průvod, kde nám pomáhají s bezpečností i místní hasiči. Před Vánocemi se scházíme u vánočního stromu, kde si společně zazpíváme koledy, pak v sále místní restaurace, kde pro děti i jejich rodiče pořádáme vánoční dílnu. Letos v lednu nás škola pozvala na sférické kino, které se dětem moc líbilo, i když se z počátku trochu bály. V únoru jsme si prohlédli místní hasičskou zbrojnici. Budoucí školáci navštívili jednu vyučovací hodinu v základní škole. V březnu jsme se opět sešli v sále místního pohostinství a pro rodiče s dětmi připravili společně se základní školou velikonoční dílnu. Koncem května jsme společně se základní školou a místními hasiči oslavili Mezinárodní den dětí a předškoláci navštívili místní knihovnu. Rodiče mají možnost se před nástupem přijít s dětmi do MŠ podívat.

Tato zpráva byla projednána a schválena  4.9.2018
Zprávu vypracovala Mgr. Zdeňka Hucková - ředitelka školy