Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

ZAKLADNI SKOLA
 

 
Obec O I e š n í k
ZŘIZOVACÍ LISTINA
příspěvkové organizace
Obec Olešník zřizuje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v návaznosti na
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve
školství, v platném znění, a ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
příspěvkovou organizaci Základní škola Olešník schválená zastupitelstvem dne
27.8.2002.Nová příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti
týkající se zrušených organizačních složek tj. Základní školy, Mateřské školy a
Školní jídelny Olešník.
I.
Zřizovatel
Název zřizovatele: Obec Olešník, okres: České Budějovice
 Sídlo:  Olešník č. 15, 373 50 Olešník
Identifikační číslo: 00245 291
II.
Příspěvkové organizace
 

 
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
 

Základní škola Olešník, okres: České Budějovice
Olešník č. 16, 373 50 Olešník
70983470
 

 
III.
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu
činnosti

 

 

2) 
3) 
1) Základní škola Olešník (dále jen "příspěvková organizace") poskytuje
základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého
poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.
Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a
ekologickou výchovu žáků. Umožňuje též náboženskou výchovu.
Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena
příslušnými ustanoveními zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
škol, středních škol vyšších odborných škol, v platném znění, a
prováděcími předpisy
(zejména vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, v platném
znění).
4) V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., (školský
zákon), v platném
znění, je součástí příspěvkové organizace:
- mateřská škola
- školní družina
- školní jídelna
Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními
zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména
§ 2, 3, 20, a 39) a prováděcí předpisy (zejména vyhláška MŠMT č.
35/1992 Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb., o
školních družinách, vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním
stravování, v platném znění).
IV.
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem
příspěvkové organizace
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný
v souladu s ustanovením §14 odst. 8 zákona č.564/l990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, v platném znění.
2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace
v souladu s platnými právními předpisy v rámci oprávnění daných
zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace
připojí vlastnoruční podpis.
V.
Vymezení majetku
Zřizovatel svěřuje organizaci do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití následující majetek: věci movité:
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- drobný dlouhodobý hmotný majetek

 

 ostatní drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (vedený
v operativní evidenci)
To vše dle přílohy, kteráje nedílnou součástí této zřizovací listiny a
zahajovací účetní rozvahy organizace sestavené na základě inventarizace
dotčeného majetku zřizovatele ke dni zřízení.
Vztah organizace k nemovitému majetku (pozemky a stavby) a
k dlouhodobému hmotnému maj etku , sloužícímu k činnosti organizace,
který je ve vlastnictví zřizovatele, je upraven samostatnými smlouvami o
výpůjčce.
VI.
Vymezení majetkových práv
Při správě věcí movitých, svěřených organizaci dle čl. V. této' zřizovací listiny
k jejímu hospodářskému využití organizace:
a) plní veškeré povinnosti vlastníka
- zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře
- majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti znehodnocení, ztrátě
nebo zcizení a majetek řádně a průkazně eviduje dle platných právních
předpisů
b) je oprávněna
- majetek držet a užívat
- nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného touto
zřizovací listinou
- nabývat věci movité do vlastnictví zřizovatele
- nakládat s movitým majetkem mimo rámec předmětu činnosti, je-li
předmětem právního úkonu samostatná věc nebo soubor věcí
v pořizovací ceně nižší než 40 000,- Kč
 -  pronajímat majetek dočasně nepotřebný na dobu neurčitou s nejdéle
tříměsíční lhůtou bez omezení výpovědními důvody nebo na dobu
určitou nejdéle jednoho roku
 -  movitý maj etek vyřadit, likvidovat nebo prodat pouze se souhlasem
zřizovatele
c) práva vlastníka neuvedená v odstavci b), vykonává Obec Olešník

VII.
Okruhy doplňkové činnosti
1) Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy
doplňkové činnosti navazující na její hlavni účel, a to k tomu, aby mohla
lépe využívat všechny své hospodářské možnosti


a odbornost svých zaměstnanců: - pořádání kurzů a jiných vzdělávacích akcí

a odbornost svých zaměstnanců: - pořádání odborných kurzů a jiných
vzdělávacích akcí
- pronájem nebytových prostor
- stravování cizích strávníků
2) Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu
příspěvkové organizace
b) oddělené sledování doplňkové činnosti a fmanční hospodaření dle §
28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění
c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitelem
příspěvkové organizace, podmínkou platnosti směrnice je její
schválení zřizovatelem
VIII.
Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace
zřízena
Příspěvková organizace se zřizuje od 1.11.2002 na dobu neurčitou.
IX.
Závěrečná ustanovení
1) Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
schválení zastupitelstvem obce a v plném rozsahu nahrazuje
zřizovací listinu Základní školy Olešník, Školní jídelny 01ešník a
Mateřské školy Olešník - vše ze dne 5.6.2001, včetně jejich příloh.
2) Tato zřizovací listina je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností
originálu.
Tři vyhotovení obdrží příspěvková organizace, po jednom
vyhotovení zřizovatel,
Krajský úřad OŠMT České Budějovice a ČSÚ Č.Budějovice.
V Olešníku dne 1. 10.2002              
                                      Jana Píchová
                                                                         starostka obce

 


Obec O I e š n í k
Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině ze dne 1.10.2002
příspěvkové organizace obce Olešník
v
s názvem Základní škola Olešník, okres Ceské Budějovice
sídlo:  Olešník č. 16
identifikační číslo: 70983470
vydaný v souladu s ustanovením ustanoveními § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a
ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
Článek 1
Tímto dodatkem č. 1 na základě usnesení zastupitelstva obce č. 200105 ze dne 19. 10.2005
s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění a doplňuje zřizovací listina takto:
1. mění se výčet právních předpisů v záhlaví textu zřizovací listiny tak, že se text:
"v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 2 zákona Č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, v platném znění," vypouští.
2. mění se čI. II. "Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo" tak,
že se dosavadní název příspěvkové organizace :
Základní škola Olešnfk, okres České Budějovice mění na:
Základní škola a Mateřská škola Olešník
3.ruší se čI. III. "Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti"
tak, že se jeho text nahrazuje novým textem takto:

III.
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
Základní škola a Mateřská škola Olešník (dále jen "příspěvková organizace")
vykonává činnost mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování, školní
družiny.
a) Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením Části
druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se
k předškolnímu vzdělávání.
b) Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí
Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se
k základnímu vzdělávání.
c) Zařízení školního stravování - školní jídelna-vývařovna a školní jídelna-výdejna
poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č, 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním
(školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu,
vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům škol
a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.
d) Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu, vztahujícímu se k zájmovému vzdělávání
4. ruší se čl. IV. "Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem
příspěvkové organizace" tak, že se jeho text nahrazuje novým textem takto:
IV.
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem
příspěvkové organizace
I) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný
starostou obce Olešník
2) Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace
v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných
zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace
připojí vlastnoruční podpis.

 

 

 

Článek 2
1. Ostatní ustanovení Zřizovací listiny ze dne 1.10.2002 zůstávají
beze změny.
2. Tento dodatek zřizovací listiny nabývá platnosti dnem jeho
schválení zastupitelstvem obce Olešník, tj. 19.10.2005 a účinnosti
dnem 1.3 .2006.
3. Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 4 vyhotoveních,
z nichž všechny mají platnost originálu. 1 vyhotovení obdrží
příspěvková organizace, 3 vyhotovení obdrží zřizovatel.
V Olešníku dne 20.10.2005
                                                                                                               Jana Píchová
starostka obce