Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace provede

zápis dětí do 1. ročníku

podle § 36 zákona č. 561 / 2004 Sb.

dne 14. dubna 2020 od 14:00 do 16:00 hod. v budově školy.

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020. Dále budou zapsány děti, které měly povolený odklad povinné školní docházky. Při žádosti rodičů o předčasný nástup dítěte do školy (děti narozené po 31. 8. 2014), budou děti přijímány na základě odborného posouzení lékaře nebo psychologa.

Rodiče při zápisu předloží doklad totožnosti, rodný list dítěte (může být nahrazeno občanským průkazem), doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním roce 2019 - 2020.

Zákonný zástupce je ze zákona povinen dostavit se k zápisu do 1. ročníku.

Dle nařízení vlády proběhne pouze formální část zápisu, (bez přítomnosti dětí) - formální část – kontrola příp. vyplnění potřebných tiskopisů.
Čas předem dohodněte na tel. 778 208 509.

Povinné tiskopisy

(tiskopisy jsou k dispozici v MŠ a ZŠ a ke stažení na web stránkách školy)

1) u řádně nastupujícího dítěte rodiče vyplní:

2) u dětí, u nichž rodiče žádají odklad školní docházky, vyplní:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení)
  • Zápisní list (ke stažení)
  • Žádost o odklad školní docházky (ke stažení)
  • Žádost o odklad musí být doložena (v době zápisu) doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Lhůta na doložení posouzení (pokud ho nestihnete v den zápisu) je do 30. 4. 2020.

    Přílohy: